Výstavba a rehabilitácia asfaltových vozoviek

10.03.2011

CIELE KONFERENCIE

informovať o zmenách v legislatíve a predpisoch súvisiacich s výrobou a použitím
asfaltových zmesí a ich dopade na prax,
prezentovať súčasný stav a trendy v oblasti výroby a používania zložiek asfaltových zmesí
a ich vplyv na výsledné vlastnosti vyrobenej asfaltovej zmesi, dostupné a pripravované
technológie na budovanie a rehabilitáciu asfaltových vozoviek, technické parametre
a technologické možnosti strojného vybavenia určeného na použitie v oblasti asfaltových
vozoviek,
predstaviť stavby realizované členmi SAAV a ostatnými spoločnosťami.

TEMATICKÉ ZAMERANIE KONFERENCIE

Nové predpisy v praxi
Kamenivo, spojivá a prísady
Technológie a strojné vybavenie
Výskum a vývoj
Realizované stavby

Miesto konania: 
Štrbské Pleso, Hotel Patria****
Organizátor: 
Slovenská asociácia pre asfaltové vozovky