PITNÁ VODA 2017

19.09.2017
21.09.2017

 

VodaTím s. r. o., Bratislava

 Ministerstvo životného prostredia SR
Úrad verejného zdravotníctva SR
Enviroline, s. r. o., Košice
ENVI-PUR s. r. o., Praha
Vodohospodárska sekcia RZ SKSI Bratislava
W&ET Team, České Budějovice
Slovenská asociácia vodárenských expertov

 

pripravujú

 

XVII. konferenciu s medzinárodnou účasťou

PITNÁ VODA

 

Konferencia má vzdelávací charakter a je určená pracovníkom z odboru vodárenstva, prevádzkovateľom verejných vodovodov, prevádzkovateľom malých obecných vodovodov, zástupcom obcí, pracovníkom štátnej správy v oblasti životného prostredia a verejného zdravotníctva, vedeckým, odborným a technickým pracovníkom, zástupcom škôl a študentom, ako i ďalším, ktorí sa zaoberajú problematikou pitnej vody.

 

Program konferencie:

19. september 2017

 

 • Slávnostné otvorenie konferencie. Príhovory primátora mesta Trenčianske Teplice a zástupcov garantov a organizátorov konferencie.
 • Odborný program konferencie – prednáškové bloky zoradené podľa tematického zaradenia.
 • Spoločné stretnutie všetkých účastníkov konferencie, kde v príjemnom prostredí pokračuje voľná diskusia.

 

 

20. september 2017

 

 • Odborný program konferencie – prednáškové bloky zoradené podľa tematického zaradenia.
 • Panelová diskusia na vybratú tému.

 

 

21. september 2017

 

 • Odborný program konferencie – prednáškové bloky zoradené podľa tematického zaradenia.
 • Ukončenie konferencie.

 

 

 

Témy prednášok:

 

 1. Právne predpisy v oblasti vodárenstva
 2. Koncepčné otázky rozvoja vodárenstva, organizácia a riadenie vodárenských systémov zásobovania pitnou vodou
 3. Technický, technologický a energetický audit
 4. Zdroje vody a ich ochrana
 5. Technológie úpravy vody a skúsenosti z technologických procesov úpravy vody
 6. Doprava vody
 7. Zdravotná bezpečnosť a kvalita pitnej vody
 8. Prezentácia výroby, dodávky a servisu technologických zariadení a výrobkov v oblasti vodárenstva

 

 

www.vodatim.sk

   

Miesto konania: 
Trenčianske Teplice
Organizátor: 
VodaTím s. r. o., Zvolenská 27, 821 09 Bratislava
Kontakt: 
mobil: +421 903 268 508, e-mail: buchlovicova@vodatim.sk