PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB A ODSTRAŇOVANIE DÔSLEDKOV PO POŽIARI

23.11.2017

 

odborná konferencia

 

v rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017

 

protipoziarna_bezpecnost.jpg

 

Požiare spôsobujú nielen materiálne škody, ale aj škody na ľudskom zdraví vráta-ne psychiky. Odstraňovanie škôd po požiari je náročné a dlho ovplyvňuje užívanie budov vlastníkmi počas ich odstraňovania po požiari.

 

Konferencia je zameraná na postupnosť riešení a nadväznosť spolupráce vlastní-ka budov s organizáciami, ktoré sa podieľajú na odstránení škôd.

 

Cieľovú skupinu, ktorú chceme osloviť, tvoria odborníci v oblasti požiarnej bez-pečnosti stavieb, projektanti, autorizovaní inžinieri a autorizovaní architekti, znalci, stavbyvedúci, technici a inžinieri vykonávajúci funkciu stavebného dozora, zá-stupcovia stavebných úradov, zástupcovia vlastníkov a správcovia budov, správ-covia bytových družstiev, spoločenstiev vlastníkov, firmy so zameraním na saná-cie stavieb a odstraňovanie škôd po požiari, študenti vysokých a stredných škôl daného zamerania.


ODBORNÝ PROGRAM

I. TEMATICKÝ OKRUH - LEGISLATÍVNE A TECHNICKÉ PREDPISY SÚVISIACE S PROTIPOŽIARNOU BEZPEČNOSŤOU STAVIEB

 

 • prof. Ing. Tibor Ďurica, CSc., Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť
  ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA STAVBY
 • plk. Ing. Jana Morávková, PHzZ MV SR
  AKTUÁLNE ZMENY PRÁVNYCH PREDPISOV A TECHNICKÝCH NORIEM V OBLASTI PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVIEB
 • doc. Ing. Juraj Olbřímek, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
  STAVEBNÉ VÝROBKY A ICH POUŽITIE PRE ZVÝŠENIE POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVIEB
 • prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Bratislava
  POŽIADAVKY NA ETICS PRI OBNOVE OBVODOVÝCH PLÁŠŤOV BUDOV
 • prof. Ing. Anton Osvald, CSc., Žilinská univerzita, Fakulta bezpečnostného inžinierstva
  DREVO – POŽIARNE BEZPEČNÝ MATERIÁL
 • doc. Ing. Martin Lopušniak, PhD., Technická univerzita, Stavebná fakulta v Košiciach
  NAVRHOVANIE A POSUDZOVANIE ÚNIKOVÝCH CIEST Z BUDOVY
 • doc. Ing. Agnes Iringová, PhD., Žilinská univerzita, Stavebná fakulta
  POŽIARNA BEZPEČNOSŤ VÝŠKOVÝCH STAVIEB

 

II. TEMATICKÝ OKRUH - PRÍČINY A DÔSLEDKY POŽIAROV BYTOVÝCH DOMOV

 • pplk. Ing. Štefan Galla, PhD., Požiarnotechnický a expertízny ústav Ministerstvo vnútra SR, Bratislava
  ANALÝZA PRÍČIN POŽIAROV BUDOV
 • Ing. Jozef Cincula, PBSPROFI Košice
  POZNATKY A SKÚSENOSTI Z POŽIAROV BUDOV V NADVÄZNOSTI NA NEDOSTATKY PRI ICH UŽÍVANÍ
 • Michal Straka, SANAC s.r.o.
  SANÁCIE PO POŽIAROCH A ŠKODÁCH SPÔSOBENÝCH VODOU
 • Ing. Jozef Opaterný, Správcovské bratislavské družstvo
  POVINNOSTI SPRÁVCU BUDOVY PRE ZABEZPEČENIE LIKVIDÁCIE NÁSLEDKOV POŽIARU PRE OBYVATEĽOV BUDOVY

 

www.zsvts.sk

  

Miesto konania: 
Kongresová sála ZSVTS, Koceľova 18, Bratislava
Organizátor: 
Slovenská stavebná vedeckotechnická spoločnosť, Koceľova 15815 94 Bratislava
Kontakt: 
Ing. EUGÉNIA KISELYOVÁ, tel./fax: 02/502 076 50, 0915 241 438, e-mail: stav@zsvts.sk