TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2017

25.05.2017
26.05.2017

 

19. medzinárodná konferencia


kvietok.jpg

 

Quo vadis tepelná ochrana budov

 

Cieľová skupina:

Cieľovú skupinu tvoria projektanti, autorizovaní inžinieri, odborne spôsobilé osoby na energetickú certifi káciu budov, súdni znalci, zástupcovia stavebných úradov, bytových družstiev, zástupcovia správcov a vlastníkov existujúcich bytových a nebytových budov, zástupcovia realitných kancelárií, výrobcovia stavebných materiálov a konštrukcií a ďalšia odborná verejnosť.

 

Konferencia je zaradená do systému celoživotného vzdelávania členov SKSI v odbornej sekcii Pozemné stavby.

 

Konferencia je akreditovaná vo vzdelávacom programe TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2017, Quo vadis tepelná ochrana budov v projekte celoživotného vzdelávania ČKAIT a je ohodnotená 2 bodmi.

 

19. medzinárodná konferencia TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2017 Quo vadis tepelná ochrana budov je zaradená do Sústavného vzdelávania architektov ako podujatie typu B s 10 kreditmi.

 

Tematické okruhy konferencie:

  1. Právne a technické predpisy súvisiace s tepelnou ochranou a energetickou hospodárnosťou budov
  2. Stavebné materiály a stavebné konštrukcie zabezpečujúce znižovanie potreby tepla na vykurovanie a chladenie
  3. Výpočtové a meracie metódy, aplikácie druhej generácie technických noriem súvisiacich s energetickou hospodárnosťou budov
  4. Dobré príklady navrhovania a zhotovenia budov smerujúcich k budovám s takmer nulovou potrebou energie

 

 

Každý tematický okruh bude obsahovať prednášky prednesené v hlavnom odbornom programe, vystúpenia mladých vedeckých pracovníkov, diskusné fórum a prednášky zverejnené v zborníku. Program dopĺňajú firemné prezentácie, výstavka a spoločenský program.

 

www.zsvts.sk

    

Miesto konania: 
Vysoké Tatry – Štrbské Pleso
Organizátor: 
Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť
Kontakt: 
Ing. Eugénia Kiselyová, tel./fax: + 421 2 502 076 50, e-mail: stav@zsvts.sk