Hydroizolácia spodných stavieb budov

08.11.2018

 

Medzinárodná prierezová odborná konferencia
v rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku 2018

 

Cieľ konferencie: V myšlienkových rozboroch budú uvedené úvahy a fakty, súhrn myšlienok vysvetľujúcich teoretickú analýzu a skúsenosti poznatky z praxe na novostavbách, alebo obnovách podzemných častí budov. Cieľom konferencie je zamerať pozornosť na predpokladanú životnosť podzemnej časti budov, ktorú je potrebné rozdeliť do troch kategórií:

 

  1. na menej, alebo ľahko opraviteľné 
  2. na ťažko opraviteľné 
  3. plnú životnosť hydroizolácií spojenú so životnosťou budov

 

 

Cieľovú skupinu tvoria projektanti, autorizovaní inžinieri, architekti, výrobcovia komponentov a produktov, zhotovitelia, zároveň aj pracovníci štátnej správy, odborne spôsobilé osoby na stavebný dozor, a stavbyvedúci, zástupcovia stavebných úradov, dodávatelia stavieb, správcovia budov, vlastníci budov, súdni znalci, pracovníci stredných odborných škôl, a vysokých škôl, pracovníci vedy a výskumu, študenti a záujemcovia ďalšej odbornej verejnosti.

 

Miesto konania: 
Kongresová sála ZSVTS Koceľova 15, Bratislava
Organizátor: 
Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť
Kontakt: 
tel./fax + 421 2 502 076 49; mobil: + 421 915 241 438, e- mail: stav@zsvts.sk