Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody - 2 pokračovanie

25.04.2018
26.04.2018

 

7. pokračovanie konferencií

Modernizácia a optimalizácia úpravní vôd v SR

 

voda_0.jpg

 

Konferencia Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody - 2 pokračovanie nadväzuje na už zrealizovaných šesť ročníkov konferencie Modernizácia a optimalizácia úpravní vôd v SR. Aplikácia nových poznatkov a správna prax v riadení spoločností zabezpečujúcich pitnú vodu sa výrazne podieľa kvantitatívne i kvalitatívne na trvalo udržateľnom rozvoji pri zásobovaní pitnou vodou. Kvalita, ale i efektívnosť vodohospodárskych služieb, má dopad na prakticky všetky spoločenské aktivity. K úspešnému rozvoju všetkých aktivít optimalizácie zásobovania chce prispieť táto, ale i nasledovné v dvojročnom cykle sa konajúce konferencie.

Pripravovaná konferencia, ale i následné konferencie budú reagovať na aktuálnu problematiku zásobovania kvalitnou pitnou vodou obyvateľstva súvisiacu i s výsledkami a poznatkami z vývoja, výskumu a výroby.

 

Tematické zameranie konferencie:

  • vodárenské zdroje (podzemné zdroje, vodárenské toky a nádrže) – trendy vo vývoji ich kvality aj kvantity, výskyt mikropolutantov a znečisťujúcich látok a činnosti s dopadom na vodárenské zdroje.....
  • projekcia a realizácia procesov v úprave vody v nadväznosti na nové trendy
  • energetika a Industry 4.0 vo vodárenstve (energetická náročnosť prevádzok ÚV, digitalizácia, meranie, vyhodnocovanie dát...)

 

 

Konferencia má vzdelávací charakter a je určená pracovníkom z odboru vodárenstva, prevádzkovateľom verejných vodovodov, prevádzkovateľom malých obecných vodovodov, zástupcom obcí, pracovníkom štátnej správy v oblasti životného prostredia a verejného zdravotníctva, vedeckým, odborným a technickým pracovníkom, zástupcom škôl a študentom, ako i ďalším, ktorí sa zaoberajú problematikou pitnej vody.

 

www.vodatim.sk

     

Miesto konania: 
Atrium Hotel v Novom Smokovci
Organizátor: 
VodaTím s.r.o.