KONFERENCIA SPRÁVA BUDOV 2017

Kontakt:Školská 23040 11, Košicetel: 055/678 28 08email: zsaun@zsaun.skWeb: www.zsaun.sk
Detaily o firme

6. medzinárodná konferencia Správa budov 2017 sa konala v dňoch 22. – 24. februára prvýkrát v priestoroch hotela SATEL v Poprade. Konferenciu ako každý rok zorganizovalo Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností. Reportáž o tejto, pre správcov bytových domov a nebytových priestorov najvýznamnejšej udalosti roka, vám prinášame v nasledujúcich riadkoch.

 

eugen

 

Tohoročná v poradí už 6. medzinárodná konferencia Správa budov 2017 sa uskutočnila v dňoch 22. – 24. februára 2017. Organizátori konferencie Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností na základe pripomienok účastníkov predchádzajúcich konferencií rozhodli zmeniť miesto konania. Priestory hotela SOREA ĽUBOVŇA v Ľubovnianskych kúpeľoch sme nahradili priestormi v hoteli SATEL v meste Poprad. Či to bola správna voľba posúdili účastníci v dotazníku spokojnosti, ktorý každoročne účastníci odovzdávajú anonymne organizátorovi konferencie. Kapacita ubytovania bola postačujúca a na lepšej úrovni ako tomu bolo v minulosti. Treba ale povedať, že jedáleň a prednášková miestnosť hotela SATEL bola priestorovo trocha stiesnenejšia, ale hlavne priestor pre prezentáciu firiem nebol najvyhovujúcejší. Nečudo preto, že niektorí z účastníkov vyslovili požiadavku, aby sa konferencia vrátila do Ľubovnianskych kúpeľov. Iní zase chceli uskutočniť konferenciu inde. Ako vždy – nikdy všetkým nevyhovieš. Nik však nemohol predpokladať, že sa tohoročnej konferencie zúčastní viac ako 300 účastníkov.

 

salad

 

Organizácia

Konferencia sa konala pod záštitou Ministra dopravy a výstavby SR. Získali sme jeho súhlas a potešila nás účasť pracovníkov ministerstva na čele s Ing. Milošom Hajdinom, riaditeľom odboru koncepcie bývania a mestského rozvoja, sekcie bytovej politiky. Odbornými garantmi konferencie boli zástupcovia SvF TU Košice, menovite doc. Ing. Danica Košičanová, PhD. a doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc. z VŠB-TU Ostrava. Spoločnosti V. O. Č. Slovakia, s. r. o. a ENERGIEPORTAL zabezpečili propagáciu konferencie a mediálnu podporu.

 

Partneri

Za nezištnú podporu a pozdvihnutie odbornej úrovne konferencie sa chceme poďakovať všetkým partnerom a prítomným firmám.

 

Generálnymi partnermi tohoročnej konferencie boli spoločnosti: ELGAS člen skupiny GGE a BASF Slovensko spol. s r. o. – PCI Für Bau-Profis.

 

Naše poďakovanie patrí taktiež všetkým aktívnym aj pasívnym partnerom konferencie, menovite:

 • ALLIANZ – slovenská poisťovňa a.s.
 • AL-STAV s. r. o.           
 • BAUMIT, spol. s r. o.   
 • CAPAROL Slovakia, s. r. o.
 • CERTIMA, s. r. o.
 • COMAP Praha, s. r. o.
 • EKO-CHEMO, s. r. o.
 • ELGAS, s. r. o.
 • ENBRA Slovakia, s. r. o.
 • ENERGIE-PORTAL.SK
 • ENERGYWATER, s. r. o.
 • E-RAN Slovakia, spol. s r.o.
 • FINANČNÉ CENTRUM, a. s.
 • HERZ, spol. s r. o.
 • HENKEL SLOVENSKO, spol. s r. o.
 • ISTA Slovakia, s. r. o.
 • KEMA Stavebné materiály, s. r. o.
 • KONE, s. r. o.
 • LIFTCOMP, a. s.
 • MARBOX, s. r. o.
 • MONT-ALU, s. r. o.
 • OTIS Výťahy, s. r. o.
 • Peter Grečko – RYS
 • POLYFORM, s. r. o.
 • PRVÁ stavebná sporiteľňa, a. s.
 • REHAU, s. r. o.
 • REMS Česká republika, s. r. o.
 • RENOMIA, s. r. o.
 • REVITALSTAV SK, s. r. o.
 • SENSUS Slovensko, a. s.
 • SIEMENS, s. r. o.
 • STACHEMA Bratislava, a. s.
 • STOMIX Slovakia, s. r. o.
 • STRECHY 92
 • Slovenský zväz výrobcov tepla
 • Swiss Aqua Technologies, s. r. o.
 • UPONOR, s. r. o.
 • V. I. Trade, s. r. o.
 • VIAM – dražobná spoločnosť, s. r. o.

 

Sme radi, že konferenciu vnímajú partneri ako prínos pre obe strany. Nadviazanie obchodných kontaktov ako aj dobrých vzťahov s prítomnými správcami je cieľom všetkých. Aj preto sa všetkým partnerom chceme srdečne poďakovať za ich spoluprácu, pomoc a podporu. Veríme, že aj nasledujúci rok nás podporia.

 

Cieľové skupiny

Na konferencii „Správa budov 2017“ sa zúčastnilo 304 účastníkov, čo je najvyšší počet účastníkov z doterajších konferencií. Z uvedeného počtu sme zaregistrovali 192 účastníkov z radov profesionálnych správcov. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia profesionálnych správcovských spoločností, správcovia, ktorí spravujú bytové domy ako fyzické osoby, zástupcovia spoločenstiev vlastníkov bytov, pracovníci stavebných a správcovských bytových družstiev, zástupcovia bytových hospodárstiev, vlastníci bytov a nebytových priestorov, ktorí majú záujem a chceli získať informácie o tom, ako postupovať pri správe vo svojom dome.

 

Okrem predstaviteľov a pracovníkov správcovských spoločností sa na konferencii zúčastnili aj zástupcovia štátnej správy, pracovníci štátnej správy s agendou správy budov, ŠFRB, účastníci stavebných konaní a pod.

 

Rozdelenie účastníkov podľa typu

konfertab

 

 

Rozdelenie účastníkov podľa typu

kolac graf

 

Naše pozvanie prijali taktiež zástupcovia firiem, ktoré svojimi produktmi či službami vstupujú do bytových domov, venujú sa obnove bytových domov ako celku, alebo obnove technických častí a zariadení budov po častiach.

 

Priestor pred konferenčnou miestnosťou a vedľajší salónik bol vyhradený pre partnerov konferencie. Tento priestor bol účastníkmi vyhodnotený ako nevyhovujúci, nakoľko chodba bola úzka. Zástupcovia firiem mali možnosť na stolíkoch rozložiť svoje propagačné materiály, ako aj roll-up, niektorým sa zdal stolík dosť malý. Počas prestávok, či po večernom programe slúžil tento priestor na nadväzovanie kontaktov s účastníkmi konferencie. Pracovníci firiem mali možnosť s nimi diskutovať o produktoch a službách, ktoré prezentuje ich firma. Po prednáškach reprezentantov firiem mali účastníci možnosť pri stolíku si objasniť odprezentované témy, opýtať sa na témy, ktoré ich zaujali v prednáške, alebo objasniť čomu nerozumeli. Každý z partnerov sa snažil zaujať návštevníkov hlavne svojimi novinkami z odboru, v ktorom podniká.

 

obsahova

 

Obsahová náplň konferencie

Tohoročná konferencia bola rozdelená do 5 sekcií nasledovne:

I.    FINANČNÉ PORODUKTY PRE SPRÁVCOV BD a NP V ROKU 2017, sekciu viedol: Mgr. Eugen Kurimský, ZSaUN

II.   ENERGETIKA A LEGISLATÍVA V ROKU 2017, sekciu viedol: Ing. Miloš Hajdin, MDV SR

III.  TZB V ROKU 2017, sekciu viedla: doc. Ing. Danica Košičanová, PhD., TUKE

IV.  OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV V ROKU 2017, sekciu viedol: Ing. Jozef Horváth, BASF Slovensko s. r. o.

V.   SPRÁVA BUDOV V ROKU 2017, sekciu viedol: Mgr. Eugen Kurimský, prezident ZSaUN

      DISKUSIU k Záverom z konferencie viedla: Ing. Tatiana Cirbusová, ZSaUN

 

okuliara

 

I. sekcii, týkajúcej sa financovania, sa účastníci dozvedeli odpovede na rôzne témy: Ako obnovovať so zaručenou kvalitou s financiami z Prvej stavebnej sporiteľne. Vo svojej prednáške informovali predstavitelia dražobnej spoločnosti VIAM o problémoch pri zápisoch zákonných záložných práv a zápisoch iných poznámok a zmien na listoch vlastníctva. Spoločnosť Allianz – Slovenská poisťovňa a. s. predstavila komplexné poistenie bytových domov a typ poistenia, ale venovala sa aj poisteniu správcov, ktoré je preukázateľne vhodné k zápisu do registra správcov na MDV SR v zmysle nového zákona. O podmienkach možnosti financovania obnovy cez ŠFRB a podmienky pre poskytnutie podpory zo ŠFRB na rok 2017 informoval pracovník ŠFRB Ing. Juraj Bartoš.

 

II. sekcii Energetika a legislatíva v roku 2017 pracovníci z ministerstva dopravy, výstavby hovorili o skúsenostiach z aplikačnej praxe zákona č. 246/2015 o správcoch bytových domov a Ing. Miloš Hajdin predstavil pripravované zámery MDV SR v oblasti bývania. Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. z Technického a skúšobného ústavu stavebného vystúpila s veľmi zaujímavou prednáškou o tom, čo čaká správcov pri energetickej certifikácii bytov podľa vyhlášky MDV SR č. 324/2016 Z. z. V ďalšej časti tejto sekcie sa účastníci dozvedeli aktuálne informácie o legislatíve v rámci energetickej hospodárnosti. O energetickej efektívnosti hovoril zástupca firmy ELGAS s. r. o., ktorá bola jedným z generálnych sponzorov konferencie. O rozpočítavaní množstva dodaného tepla hovoril zástupca Slovenského zväzu výrobcov tepla. Témy, ktoré boli prezentované, podľa slov účastníkov konferencie zaujali svojou odbornosťou a na záver II. sekcie bola možnosť diskutovať.

 

zenksaj

 

Druhý deň konferencie dopoludnia začala III. sekcia, ktorá bola venovaná TZB. So svojimi prednáškami vystúpili aj predstavitelia zo SvF TU Košice, a to doc. Ing. Danica Košičanová, PhD. a Ing. František Vranay, PhD. Firemné prednášky z oblasti technických zariadení budov boli na vysokej odbornej úrovni a účastníci sa dozvedeli mnoho technických noviniek. Zaujímavá bola aj prednáška o možnosti výmeny spoločných rozvodov plynu, vody, kanalizácie s upozornením na ich katastrofálny stav a ako postupovať pri výmene kanalizačných potrubí s prihliadnutím na hlučnosť. V tejto sekcii sme sa venovali hlavne presnosti PRVN, nutnosti hydraulického vyregulovania po zateplení, meranie spotreby energií v bytových domoch. Zaujala prednáška o rádiovom zbere dát, ako aj ponuka služieb pre správcov pri optimalizácii procesov riadenia, merania a zberu dát a pod.

 

V technickej časti účastníkov zaujali odborné prednášky a veríme, že získané poznatky budú aplikovať správcovia pri svojej činnosti. Zaujímavé boli prednášky o rozvodoch vykurovania. Môžeme povedať, že prítomných prebralo video s praktickou ukážkou používania stroja REMS Multipush a upozornenie na kvalitu vody a dodržiavanie normy STN 806 v praxi.

 

sakadd

 

V poobedňajšom programe druhého dňa konferencie na začiatku IV. sekcie zástupca generálneho sponzora firmy BASF Slovensko hovoril o systémových riešeniach obnovy balkónov, loggií a terás. Účastníci konferencie sa dozvedeli ako postupovať pri výmene výťahov a mali možnosť porovnať technické riešenia 2 firiem: KONE s. r. o. a OTIS Výťahy s. r. o. Ďalej sa dozvedeli o praktických skúsenostiach pri realizácii požiarnych zábran. So zateplením bytových domov súvisia aj výmeny balkónových zábradlí a presklení. Ako ošetrovať fasádu po zateplení sa dozvedeli účastníci od zástupcov firmy Stachema Bratislava.

 

Musíme poďakovať prednášajúcim, že všetky, ako akademické, tak aj firemné prednášky, boli vysoko odborné. Správcovia vynechali máloktorú prednášku, čo je dôkazom toho, že témy boli zaujímavé a prednášatelia boli dobre zvolení. Patrí im za to naša úprimná vďaka.

 

Tretí deň konferencie – V. sekcia bol zameraný na praktické činnosti pri správe budov. Na začiatku vystúpili s prednáškami hostia z Čiech: pán Talášek sa v prednáške zamyslel nad ľudským faktorom pri používaní IS pri správe stavebného objektu a doc. Ing. František Kuda, CSc., vystúpil s prednáškou o diagnostike stavu bytových domov ako základ pre ich preventívnu údržbu. Ďalšou zaujímavou témou bola prednáška o požiarnej ochrane. Taktiež zaujala firemná prednáška Využitie profesionálneho CAFM softvéru pri správe budov. Zástupca firmy TECHEM hovoril o rozpočítavaní tepla v zmysle novej legislatívy. Ďalší hosť z Čiech pán Mgr. Kroh z Stavebního bytového družstva Praha I. hovoril o vzdelávaní správcov v susednej Českej republike. O podobnej téme a 10-ročných skúsenostiach s kurzom Manažér správy budov hovoril Mgr. Kurimský.

 

rikaud

 

Konferencia pokračovala prednáškou o legislatívnych zmenách, týkajúcich sa správy budov a na konkrétne otázky, ktoré zaslali účastníci konferencie vopred spolu s prihláškou odpovedala JUDr. Zuzana Adamová Tomková. Najviac otázok bolo k aplikácii zákona 182/1993 v praxi. Otázky, ktoré zaslali účastníci konferencie, budú publikované v časopise Správca bytových domov postupne na pokračovanie.

 

Bohatá bola aj diskusia. Správcov trápia nedoriešené vodovodné prípojky a ich opravy. O tejto téme sa dlhšiu dobu diskutuje v časopise Správca bytových domov a hovoril o nej aj Mgr. Kurimský. K téme ohľadom merania vody hovoril Ing. Lohyňa z firmy HABYTER v zaujímavej prednáške ako je možné odhaliť vinníka pri odbere vody na úkor ostatných vlastníkov.

Diskusné príspevky boli spracované do „Záverov z konferencie“, v ktorých sme zhrnuli témy z diskusie a zapracovali sme ich do „Výzvy“ pre zlepšenie práce správcov. Táto výzva bola spracovaná spolu s podkladmi od Ing. Bačovej, Ing. Cirbusovej, pani Zdenky Jurčákovej, Mgr. Kurimského, Ing. Lohyňu a iných aktívnych správcov. Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností túto „Výzvu“ zaslalo na najvyššie miesta vlády, ako aj priamo prezidentovi SR.

 

Záverom konferencie bola Diskusia k návrhu Záverov z konferencie. Každý z účastníkov dostal pripravované témy a Závery z konferencie mailom vopred. V týchto záveroch sú zhrnuté všetky nedostatky, ktoré sú v zákone 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a NP. Pri aplikácii vznikajú problémy s výkladom niektorých paragrafov. Poukázali sme aj na nejednotnosť. Diskusiu viedla Ing. Cirbusová zo ZSaUN. Najdlhšia debata a polemika vznikla pri doplnení § o zástupcovi vlastníkov ako a či vôbec doplniť jeho povinnosti, právomoci a pod. Taktiež sa diskutovalo o stanovení minimálnej a maximálnej hranici tvorby fondu opráv. Táto diskusia bola posledným bodom programu, ktorou konferencia aj skončila.

 

buzfd

 

Hostia konferencie

Hostí z MDV SR – pána Ing. Hajdina a jeho spolupracovníkov z MDV SR, vnímajú správcovia ako „členov rodiny“. Starší správcovia poznali aj nášho čestného hosťa – Ing. Vladimíra Cvachu, ktorý je už v súčasnej dobe dôchodcom.

 

V sekcii o legislatíve mal vystúpiť poslanec NR SR Peter Pamula, očakávame od neho pomoc a podporu pri novelách zákona o vlastníctve bytov a NP Z. z. a katastrálneho zákona. Účastníci boli sklamaní, že sa na našu konferenciu nakoniec nedostavil. Tak ako minulý rok prijala naše pozvanie prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., z Technického a skúšobného ústavu stavebného.

 

V záhlaví našej konferencie sa nesie slovo: „medzinárodná“. Aj v tomto roku nás poctili svojou účasťou prednášajúci zo zahraničia: doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc. z VŠB-TU Ostrava, z českej firmy ATALIAN prednášal pán Talášek a Mgr. Martin Kroh z Stavebního bytového družstva Praha I. Za ich vzácne príspevky im patrí naša vďaka.

 

Počas celej konferencie si mali možnosť účastníci vymieňať svoje skúsenosti z oblasti správy domov. Veľa sa diskutovalo počas prestávok, ako aj v čase rautu. Po večeri sa účastníci pri stole v družnom rozhovore venovali zábave aj práci. Možno konštatovať, že kurz Manažér správy budov spojil správcov do jednej veľkej rodiny. Pri stoloch sedeli účastníci jednotlivých kurzov spolu a spomínali ako sa trápili pri testoch, ale aj ako sa vedeli večer zabaviť, ale aj zhovárať o svojich problémoch, niekedy aj poškriepiť, ak neboli toho istého názoru.

 

V rámci konferencie sa stretli členovia ZSaUN na svojom valnom zhromaždení, kde zhodnotili predchádzajúci rok a prijali programové ciele na rok 2017. Bola prijatá úloha vyhodnotiť dotazníky spokojnosti a na základe výsledku určiť dátum a miesto ďalšej konferencie. Prezident ZSaUN Mgr. Kurimský bol poverený zaslať Závery z konferencie: prezidentovi Slovenskej republiky, predsedovi vlády a predsedovi parlamentu ako otvorený list, čo v súčasnej dobe môžeme považovať za splnené.

 

V spoločenskej časti druhého večera bola tombola, kde vylosovaní účastníci obdržali hodnotné ceny. Za tombolové dary ďakujeme našim sponzorom. Vstupenkou do tomboly bolo vyplnenie dotazníka účastníka konferencie.

 

chodbad

 

Záver

Zmenilo sa miesto konferencie aj dátum. Je ťažké nájsť na Slovensku hotel s dostatočnou kapacitou na prednášky, raut a reštauráciu, ako aj vhodný priestor pre prezentujúce sa firmy. Budeme sa usilovať nájsť nové miesto v cenovo prístupnej kategórii tak, aby sme mohli vyhovieť aj menším správcom s nižším rozpočtom na akcie. Okrem odborného programu konferencie sa účastníci tešia, že sa stretnú so svojimi známymi správcami. Na konferencii sa uzatvárajú priateľstvá, čo je v tejto oblasti správy a v tejto ťažkej dobe neobvyklé. Účastníci sa celý rok tešia, že sa znovu uvidia a porozprávajú, pochvália sa čo majú nového – pekné aj smutné udalosti, ktoré priniesol život. Vymieňajú sa kontakty, a potom si vedia navzájom pomôcť, zatelefonovať ako kolega by riešil ich problém. Máme pocit, a sme tomu veľmi radi, že sa z prítomných správcov vytvára jedna veľká, navzájom si pomáhajúce rodina.

 

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností, ktoré zorganizovalo už šiesty krát konferenciu, má snahu zjednotiť všetkých, ktorí chcú podporiť odbornosť a profesionalitu správy budov, bez ohľadu na to, aký typ správy vykonávate. V našom Združení správcov a užívateľov nehnuteľností je miesto aj pre vás. Každého, kto by chcel pomôcť svojou odbornou radou alebo návrhom, každého, kto vie, chce a môže ľubovoľne prispieť k zlepšeniu podmienok správy či už legislatívnym, technickým, právnym alebo iným príspevkom, návrhom či radou, radi privítame.

 

Záverom chceme poďakovať všetkým, ale naozaj VŠETKÝM za účasť a podporu.

 

Na stretnutie v roku 2018 sa tešíme už teraz!

 

Spracovala:
Ing. Tatiana Cirbusová, riaditeľka sekretariátu ZSaUN