MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA SPRÁVA BUDOV CZ 2018

Po siedmych rokoch úspešnej konferencie Správa budov na Slovensku sa spoločnosť V. O. Č. Slovakia s. r. o. rozhodla usporiadať konferenciu Správa budov CZ 2018 aj v Českej republike. Konferencia sa uskutoční v dňoch 25. – 26. 10. 2018 v hoteli Orea Voroněž v Brne. Na dôvody, program a o organizačné informácie sme požiadali Mgr. Eugena Kurimského, ktorý nám zodpovedal na naše otázky v nasledujúcich riadkoch.

 

eugen 

 

Už vyše 10 rokov sa zaoberáte správou bytových domov...

Práca správcu je veľmi ťažká bez ohľadu na to, či je to správca na Slovensku, v Čechách alebo na Morave. Nie je to tak dávno, čo sa Československá republika rozdelila na dve samostatné republiky. Bytové domy, ktoré naši správcovia majú na starosti, sa stavali v „starom“ Československu. Stavebné sústavy, o ktoré sa staráme a ich spravujeme, sú rovnaké v obidvoch republikách. Z toho vyplýva aj potreba obnovy bytových domov, ktorá je viac-menej rovnaká, lebo bytové domy sú rovnako staré. Vnímam to tak, že problémy a starosti, ktoré majú stavebné bytové družstvá, ako aj profesionálni správcovia či spoločenstvá vlastníkov (v ČR: SVJ), sú v prevažnej väčšine rovnaké v oboch našich bratských krajinách.

 

konference

 

Prečo organizujete tieto konferencie?

Problematika výkonu správy je rozsiahla téma. Konferencia Správa budov má už tradičné poslanie: pomôcť správcom v ich práci ponukou riešení a nápadov či už v legislatívnej, ekonomickej, právnej oblasti, ako aj v technických aspektoch výkonu správy. Obľúbenou časťou konferencie býva v diskusiách riešenie konkrétnych problémov správcov odpoveďami zo strany odborníkov. Aj na konferencii, ktorú organizujeme v Brne, budú prezentované technické, technologické a iné novinky, s ktorými sa správcovia stretávajú pri obnove bytových domov. V neposlednom rade ponúka konferencia nielen stretnutie s partnermi, ale aj nadviazanie nových kontaktov, stykov či priateľstiev v neformálnom spoločenskom večeri.

 

konfenecc

 

Prečo ste sa rozhodli organizovať konferenciu v Česku?

Od čias kedy sme začali organizovať konferenciu na Slovensku v roku 2011, prichádzajú na túto konferenciu prezentovať svoje produkty, výrobky a služby mnohé spoločnosti a firmy aj z Česka. Mnohé české firmy boli s konferenciou na Slovensku spokojné a počet českých partnerov konferencie z roka na rok rastie. Musím uznať, že mnohé z nich sa etablovali na Slovensku veľmi dobre a získali tak nové marketingové teritórium. Výrobcovia výťahov z ČR sú na Slovensku už známi ako špičkoví odborníci. Viacerí výrobcovia zatepľovacích systémov, ako aj výrobcovia rozvodov v bytových domoch majú často marketingové teritórium spoločné pre obe naše republiky. Práve tieto firmy boli dôvodom k tomu, že sme sa rozhodli zorganizovať prvýkrát túto konferenciu v Česku. Je to príležitosť pre slovenské firmy, aby skúsili etablovať sa na českom trhu.

 

jujuj

 

Pre koho je konferencia určená a aký bude program konferencie?

Prvá medzinárodná konferencia je určená pre vedenie a pracovníkov stavebných bytových družstiev, profesionálne správcovské spoločnosti všetkých typov správy bytových domov, správcov nehnuteľností, zástupcov SVJ, realitné kancelárie a pracovníkov štátnej správy s agendou správy bytových domov a budov. Program konferencie bude venovaný technickým informáciám, problematike GDPR a možnosti financovania obnovy bytových domov zo ŠFRB v podmienkach ČR.

 

Na konferencii radi privítame aj slovenské správcovské spoločnosti, ktoré chcú spoznať prostredie a prácu správcov z našej bratskej Českej republiky.

 

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!