PLOŠNÉ VYKUROVACIE SYSTÉMY PRE RODINNÉ DOMY, BYTY, VEREJNÉ A PRIEMYSLOVÉ OBJEKTY – ČO NEPODCENIŤ PRI NÁVRHU A REALIZÁCII

Kontakt:Kozovazská 1049/3250 88, Čelákovicetel: +420 326 706 711email: fv-plast@fv-plast.czWeb: www.fv-plast.sk
Detaily o firme

Či už sa stavia nový objekt alebo je rekonštruovaný starý rodinný domček po pratete, vždy stojí na prvom mieste túžba po čo najpríjemnejšom vnútornom prostredí. Prvok, ktorý je nevyhnutný pre vytvorenie vnútorného komfortu v dnešnom ponímaní, je bezpochyby kvalitný vykurovací, prípadne i chladiaci systém, ktorý musí spĺňať náročné kritériá jednoduchej regulácie, efektivity a samozrejme i priaznivej ekonomiky výstavby. Takým systémom je podlahové, prípadne stenové či stropné teplovodné vykurovanie.

 

 fvplast_4338.jpg

 

Čo bolo ešte včera výnimočné, je dnes samozrejmosťou: vykurovacie a chladiace systémy s optimálnym výkonom, ktoré sa ľahko prispôsobujú individuálnym požiadavkám, patria k štandardu. Preto nie je prekvapením, že sa investori pri voľbe moderného a pokrokového systémového riešenia stále častejšie rozhodujú práve pre nich. Spoločnosť FV Plast premietla svoje dlhoročné skúsenosti z oblasti rozvodov vody a vykurovania do systému FV THERM, ktorý je odpoveďou na tento vývoj. Rozhodujúcimi kritériami pri výbere vykurovacieho a chladiaceho systému sú okrem komfortu užívateľov a architektonickej slobody, i úspora energie a hygiena, rovnako ako ohľaduplnosť k Zemi. Účinnosť systémov pre plošné vykurovanie či chladenie zaisťuje každý deň optimálny, presne nastaviteľný priebeh profilov teplôt vo vykurovaných priestoroch. Negatívne vplyvy „klasických“ vykurovacích systémov (teplovodných radiátorov, fancoilov, priamovykurovacích zdrojov) na vnútorné prostredie v miestnosti, ako je vírenie vzduchu, prievan alebo hromadenie tepla pri strope, tak patria minulosti. Výškový priebeh teplôt v miestnosti vykurovanej teplovodným podlahovým vykurovacím systémom takmer zodpovedá fyziologickému ideálu vykurovania.

 

Oproti konvenčným bodovým zdrojom tepla je pri plošnom vykurovaní pocitové vnímanie teploty prostredia posunuté vyššie. Objektívna teplota miestnosti môže teda byť o 1 °C až 2 °C nižšia. Z tohto faktu vyplýva úspora energie od 6 do 12 %. Zároveň je možné výrazne znížiť teplotu vykurovacej vody v systéme, a tým dosiahnuť optimálne podmienky pre využitie kondenzačných plynových kotlov, tepelných čerpadiel či solárnych kolektorov napojených na akumulačné nádrže ako centrálne zásobníky tepla.

 

Ak existuje požiadavka na komfortné vykurovanie, ktoré je možné dnes alebo kedykoľvek v budúcnosti pripojiť na moderné zdroje tepla alebo chladu, sú plošné temperačné systémy správnou voľbou. Aby tieto systémy slúžili bez problémov, je nevyhnutné pri návrhu a montáži vziať do úvahy niekoľko nasledujúcich skutočností:

 

fvp-obr1.jpg 

Obr. 1

 

1. Samoregulačná schopnosť plošného vykurovacieho systému

je vlastnosť, ktorá je nezriedka pri realizácii na prianie zákazníka narušená nevhodným doplnením teplovodného podlahového vykurovania o teplovodné radiátory alebo konvektory. Investor má totiž pocit, že vďaka týmto telesám je možné lepšie zvládnuť reguláciu vykurovaných priestorov. Na malom príklade na Obr. 1 si ukážeme, že podlahový systém je schopný pri zachovaní stálej povrchovej teploty modulovať výkon – presnejšie merný tepelný tok – odovzdávaný do priestoru v širokom rozsahu. Pri povrchovej teplote podlahy 26 °C a navrhovanej teplote miestnosti 20 °C dochádza k mernému tepelnému toku q = 65 W/m2. Ak poklesne teplota v miestnosti o 2 °C, napr. v dôsledku vetrania apod., stúpne rozdiel medzi povrchovou teplotou podlahy a vzduchu v miestnosti na 8 K, a tým dôjde k nárastu merného tepelného toku na q = 86 W/m2, teda cca o 33 %. Naopak, ak stúpne teplota v miestnosti napríklad na 21 °C, dôjde k zníženiu merného tepelného toku na 54 W/m2, teda asi o 17 %. Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ je zdrojom tepla udržiavaná stála teplota spiatočky podľa ekvitermnej krivky, dochádza k menšiemu či väčšiemu ochladzovaniu spiatočky, a tým rôznemu odberu tepla zo zdroja.

 

2. Veľmi malý vplyv dimenzie potrubia na tepelný výkon systému

Z porovnania plôch prierezu vykurovacej rúrky d 15 x 1,8 mm a 20 x 2,0 mm, ktoré sú voči sebe takmer dvojnásobné, by sa dal usudzovať podobný pomer nárastu vykurovacieho výkonu systému vybudovaného použitím rúrky d 20 x 2,0. Nečudo, že často sám investor vyžaduje od realizačnej firmy použitie „poriadnej“ dimenzie, teda z jeho pohľadu najmenej d 17 x 2,0. Odhliadnuc od „pocitov“ a ak budeme veriť matematike, dostaneme sa výpočtom k nasledujúcemu výsledku: pri rovnakých montážnych a prevádzkových podmienkach je systém využívajúci rúrku d 20 x 2,0 mm iba asi o 6 % výkonnejší než systém osadený rúrkou d 15 x 1,8 mm. Ak však porovnáme náklady na jednotlivé komponenty obidvoch systémov, dosiahneme rozdiel omnoho väčší, nehovoriac o porovnaní komfortu práce s rúrkou s priemerom 15 mm oproti rúrke s priemerom 20 mm. Rozdiely v mernom výkone systému s použitím rôznych dimenzií rúrok nájdete v Tab. 1. Z nej zdanlivo vyplýva, že čím menšiu dimenziu rúrky použijeme, tým lepšiu ekonomiku celého zariadenia dosiahneme. Nie je to tak, pretože významným limitujúcim faktorom je tlaková strata na jednotlivých okruhoch systému, ktorej hodnota by nemala prekročiť 0,25 bar. Tomu je potrebné prispôsobiť dĺžku jednotlivých okruhov.

 

 fvp-tab1.jpg

Tab. 1  Odovzdávaný výkon ako merný tepelný tok v závislosti od dimenzie
 vykurovacej rúrky. Podmienky: roznášacia vrstva 45 mm, tepelný od­por
 krytiny 0,1 m2.K.W-1, teplota miestnosti 20° C, teplotný spád 40/30 °C

 

3. Tlaková strata jednotlivých okruhov plošného vykurovacieho systému

Merná tlaková strata je spôsobená odporom rúrky voči prúdiacej kvapaline. Tento odpor rastie s narastajúcou rýchlosťou prúdenia teplonosnej kvapaliny v systéme. Pokiaľ budeme neúmerne navyšovať dĺžku okruhu plošného vykurovacieho systému, narazíme na hranicu výkonu obehového čerpadla vykurovacieho systému, a nebudeme schopní dosiahnuť požadovaný prietok touto slučkou. Snaha o čo najlepšie rozloženie teplotného poľa v plošnom vykurovacom systéme vyžaduje čo najmenší rozdiel medzi výtlakom a spiatočkou, čo najlepšie dosiahneme dostatočnou rýchlosťou prietoku vykurovacieho média. Stáva sa, že montážna firma podľahne tlaku investora na zníženie ceny diela a v snahe ušetriť napríklad na počte výstupov na rozdeľovači a zberači predĺži okruhy tak, že sa systém, s pôvodne správne navrhnutým obehovým čerpadlom, stane takmer nepriechodný – teda nefunkčný. Náprava si často vyžiada nemalú investíciu do posilnenia obehového čerpadla a v neposlednom rade i zvýšené prevádzkové náklady spôsobené vyššou spotrebou elektrickej energie na čerpanie. Pre jednoduchú orientáciu ponúkame v Tab. 2 najväčšie dĺžky okruhov rúrok jednotlivých dimenzií pri zachovaní max. tlakovej straty 0,25 bar.

 

 fvp-tab2.jpg

Tab. 2  Najväčšie dĺžky vykurovacích okruhov a zodpovedajúce plochy pre
∆p = 0,25 bar a ∆t = 10 K

 

4. Najmenšia hrúbka mazaniny prekrývajúca vrchol vykurovacej rúrky

Pretože poter zakrývajúci vykurovacie rúrky je veľmi často tou poslednou položkou, na ktorej sa dá ušetriť stavebná výška vznikajúcej podlahy, existuje enormný tlak investorov na jeho „optimalizáciu“. Určité zníženie hrúbky vrstvy je možné samozrejme uskutočniť, avšak je nemožné podliezť hodnoty odporúčané v Tab. 3 Vzhľadom na to, že v Česku neexistuje záväzná norma, odporúčajúca najmenšiu výšku prekrytia vykurovacej rúrky cementovými či sadrovými potermi, vychádzajú naše hodnoty z nemeckej normy DIN 18560, z ktorej čerpá aj odporúčanie Svazu výrobců suchých omítkových směsí ČR. Prílišné stenčenie roznášajúcej vrstvy môže mať za následok jej nekontrolované prasknutie a vzájomné pohyby prasknutých častí voči sebe na miestach, kde nie sú vykurovacie rúrky vybavené chráničkami. Takto môže dôjsť až k pretrhnutiu steny vykurovacej rúrky a deštrukcii systému. Následné nápravy napáchaných škôd niekoľkonásobne prevýšia prostriedky ušetrené na materiáli poteru.

 

fvp-tab3.jpg

Tab. 3  Najmenšie odporúčané hrúbky mazaniny prekrývajúce
vykurovacie rúrky podľa DIN18560

 

Najkratšia cesta k úspešnému návrhu a realizácii plošného vykurovacieho systému

Každý návrh plošného vykurovacieho systému by mal byť uskutočnený projektantom alebo zodpovedajúcim zástupcom výrobcu. Bohužiaľ, v praxi sa obvykle projekt vykurovania odbije stokrát skopírovanou časťou technickej správy v rozsahu projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie. Tento rozsah je však pre kvalitné vyhotovenie vykurovacieho systému nepostačujúci. Pre zjednodušenie návrhu poskytuje spoločnosť FV Plast v rámci vlastnej multilicencie projekčný softvér FV CAD na báze programu TechCon, prostredníctvom ktorého je možné vykonať stanovenie potreby tepla miestností i budovy a následne, alebo tiež zo zadaných externých údajov o potrebe tepla, navrhnúť kompletný vykurovací systém vrátane zdroja. Program je prístupný po registrácii na webovej stránke www.fv-plast.cz a predstavuje pre každého odborníka tú najjednoduchšiu cestu ku kvalitnému návrhu a realizácii teplovodného podlahového vykurovacieho systému. Pokiaľ je aj táto cesta príliš zložitá, je možné si priamo na stránkach www.fv-therm.cz vyžiadať spracovanie návrhu a ponuku na plošný vykurovací systém FV THERM.

 

 

fv_plast_logo.jpg

FV Plast, a.s.

Kozovazská 1049/3

250 88 Čelákovice, ČR

tel.: +420 326 706 711

fax: +420 326 706 721

e-mail: fv-plast@fv-plast.cz

www.fv-plast.cz