BIOMASA A HERZ – spojenie, ktoré prináša komfort, kvalitu a úsporu

Kontakt:Šustekova 16850 05, Bratislavatel: +421 2 6241 1909email: infosk@herz.euWeb: www.herz.eu
Detaily o firme

Prečo biomasa?

 

Pri riešení otázok znižovania nákladov na energiu sa v poslednom období stále častejšie skloňuje výraz - obnoviteľné zdroje herzCO2energie. Do tejto skupiny zdrojov energie patrí aj biomasa, ktorá postupne nahrádza významnú časť fosílnych palív, využívaných na výrobu tepla a palív pre dopravu.

Použitie biomasy je výhodné z mnohých hľadísk. Samotný názov – obnoviteľný zdroj energie signalizuje, že nehrozí jej vyčerpanie, je to domáci zdroj energie, ktorý nie je potrebné dovážať a jeho cena nezávisí na monopolnom dodávateľovi, použitie biomasy prináša tvorbu nových pracovných príležitostí, rozvoj vidieka, jej použitie znižuje produkciu CO2 a v neposlednom rade – doba návratnosti investičných nákladov na technologické zariadenia na využitie biomasy je pre investora zaujímavá.

 

Pozrime sa bližšie na rôzne formy biomasy, využívanej pri výrobe tepla.

 

Jednou z foriem biomasy sú drevné pelety. Pelety sú ušľachtilé palivo. Do ich výroby vstupuje množstvo energie, ktoré sa odzrkadľuje na ich cene. Výhodou peliet je, že je možné skladovať ich dlhý čas ( ak to dovolí kapacita skladu, je možné vytvoriť zásobu aj na ročnú prevádzku )a majú vysokú výhrevnosť. Nevýhodou je ich vyššia cena v porovnaní s ostatnými druhmi biomasy.drevo

Ďalšou možnosťou je využívať na vykurovanie drevnú štiepku. U drevnej štiepky suchej ( do 30% vlhkosti ) je zaujímavejšia cena v porovnaní s peletami, je možné ju relatívne dlho skladovať (cca 2 mesiace), ale má nižšiu výhrevnosť ako pelety. Cenovo najzaujímavejším palivom je skupina biomasy, ktorú tvorí drevná štiepka s vlhkosťou okolo 55%, piliny, drevný odpad, kombinácia drevnej štiepky a slamy, či tzv. ťažké palivá. Táto skupina palív je vhodná predovšetkým pre zariadenia vyšších výkonov, pretože si vyžaduje na spaľovanie  konštrukčne iný typ zariadenia ako predošlé druhy biomasy.

 

Prečo Herz?

Ak bude na strane vstupu palivo – biomasa a na strane výstupu požiadavka na zabezpečenie tepelnej pohody za priaznivých ekonomických ukazovateľov, spojovateľom týchto pólov sú technologické zariadenia Herz na spaľovanie biomasy.

Technologické zariadenia Herz spĺňajú požiadavky investorov a prevádzkovateľov vo všetkých oblastiach: či je to výkonová rada, účinnosť, konštrukcia, kvalita, úroveň riadenia, dizajn, cena, záruka alebo služby spojené s návrhom týchto zariadení „ na mieru“. A to ostatné už povedia samy za seba.

Realizácie firmy Herz potvrdzujú skutočnosť, že využívanie biomasy – konkrétne drevnej štiepky a peliet na výrobu tepla je reálne aj v podmienkach Slovenska. HERZ vstúpil na trh s technológiami na biomasu v roku 2003. Dnes, začiatkom roku 2010 sa môže HERZ pochváliť tým, že sa za 7 rokov pôsobenia na trhu, vypracoval na lídra trhu v tejto oblasti.ň

herz ohen1

Realizácie firmy Herz potvrdzujú skutočnosť, že využívanie biomasy – konkrétne drevnej štiepky a peliet na výrobu tepla je reálne aj v podmienkach Slovenska. HERZ vstúpil na trh s technológiami na biomasu v roku 2003. Dnes, začiatkom roku 2010 sa môže HERZ pochváliť tým, že sa za 7 rokov pôsobenia na trhu, vypracoval na lídra trhu v tejto oblasti.  


Čísla hovoria za všetko:herz lider

Počet zrealizovaných zákaziek celkom: 125  

Počet rozpracovaných zákaziek: 5

Počet nainštalovaných zariadení: 148

Celkový inštalovaný výkon po dobu pôsobenia HERZ na trhu: 52 470 kW

Výkonový rozsah do 49 kW: inštalovaných 33 zariadení

Výkonový rozsah od 50 do 249 kW: inštalovaných 64 zariadení

Výkonový rozsah od 250 do 499 kW: inštalovaných 26 zariadení

Výkon nad 500 kW: inštalovaných 25 zariadení

 

 

HERZ prináša nadštandardnú kvalitu za štandardnú cenu.