DOC. ING. JANA PERÁČKOVÁ – ŽIVOTNÉ JUBILEUM

V letnom období tohto roku sa Doc. Ing. Jana Peráčková , PhD. dožila životného jubilea. Pri tejto významnej udalosti si dovoľujeme jej zaželať aj v mene známych a odbornej verejnosti dobré zdravie, pohodu a úspechy v pracovnom a osobnom živote.

 

DOC. ING. JANA PERÁČKOVÁ

Doc. Ing. Jana Peráčková, PhD. sa narodila v Humennom, kde navštevovala základnú školu a v roku 1980 ukončila maturitou stredoškolské vzdelanie na gymnáziu. Vysokoškolské štúdium absolvovala v rokoch 1980 až 1985 na SVŠT v Bratislave, odbor Technické zariadenia budov na Stavebnej fakulte, kde počas štúdia absolvovala aj Doplnkové pedagogické štúdium. Po ukonční vysokoškolského štúdia nastúpila do Zdravoprojektu Bratislava ako projektantka profesií technických zariadení budov. V roku 1986 nastúpila na Stavebnú fakultu na interné doktorandské štúdium na katedru Technických zariadení budov a od roku 1992 s menšími prestávkami počas materskej dovolenky zotrvala až do súčasnosti, ale už s vedeckou hodnosťou docent.

 

V roku 1995 obhájila kandidátsku dizertačnú prácu na tému „Príspevok k navrhovaniu izolácií tepelných rozvodov a zariadení“ a v roku 2001 sa habilitovala na docentku s vedeckou prácou „Optimalizácia návrhu hrúbky tepelných izolácií v technických zariadeniach budov“.

 

 Na Katedre technických zariadení budov SvF STU vykonávala funkciu vedúcej oddelenia zdravotnotechnických inštalácií, prednáša predmety TZB I. na bakalárskom stupni štúdia, a na inžinierskom stupni predmety Zdravotná technika, Zdravotnotechnické zariadenia budov, Metódy výskumu v TZB, vedie konzultácie v Ateliérovej tvorbe, bakalárske a diplomové práce. Je členkou komisie pre štátne záverečné skúšky a obhajoby diplomových prác na študijných programoch TZB a TPB na SvF, ako aj na SvF v Brne. Vo vedeckej a odbornej oblasti je známa ako autorka viacerých odborných článkov v časopisoch a zborníkoch z vedeckých konferencií doma i v zahraničí, vysokoškolských skrípt, ako riešiteľka výskumných grantových úloh a vedecko – technických projektov, odborných a expertíznych posudkov. Od roku 2007 vykonáva funkciu zástupkyne vedúcej katedry TZB Doc. Ing. Otílii Lulkovičovej, PhD. a výrazne sa podieľa na rozvoji štúdia disciplín TZB na študijných programoch garantujúcich katedrou na Stavebnej fakulte.

 

Popri pedagogickej a vedeckej práci je významná jej spolupráca s praxou. Ako autorizovaná stavebná inžinierka v odbore technické, technologické a energetické vybavenie stavieb je zodpovednou projektantkou mnohých štúdií a projektov v oblasti zdravotnej techniky a je členkou skúšobnej komisie pre autorizáciu stavebných inžinierov v odbore TZB pri SKSI. Bohaté odborné vedomosti a skúsenosti sú prínosom aj pre Slovenský technický normalizačný ústav, kde ako členka v komisii TNK - Vodovody a kanalizácia pripravila preklady európskych noriem a revidovala staršie normy v oblasti vodovodov a kanalizácie a zároveň pracuje ako predseda subkomisie - Sanitárne zariadenia.

 

Doc. Ing. Jana Peráčková, PhD. pracuje aktívne aj v Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia, kde prevzala po prof. Ing. Jaroslavovi Valáškovi vedenie sekcie Zdravotná technika a je odbornou garantkou seminárov s problematikou zdravotnotechnických zariadení budov a nosnou garantkou previdelne organizovanej medzinárodnej konferencie Sanhyga. Za prácu jej bola udelená pri životnom jubileu Stieborná medaila ZSVTS za zásluhy o rozvoj vedy a techniky. Je potešiteľné, že je pomerne známa ako autorka odborných článkov i ako spoluautorka a autorka viacerých odborných knižných publikácií.

 

Srdečne gratulujeme. Zároveň v mene svojom a v mene dlhohoročných spolupracovníkov a kolegov katedry TZB želáme jubilantke do ďalších rokov veľa zdravia, optimizmu, úspechov v pracovnom a osobnom živote.

 

Doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.

vedúca katedry TZB

 

Ku gratulácii sa pripája aj naša redakcia.