HYGIENICKÉ POŽIADAVKY NA VODU V BAZÉNOCH

V poslednom období sa dostáva do popredia čoraz viac budovanie kúpalísk a wellnes centier, ktoré bývajú niekedy súčasťou hotelových centier. Voda na kúpanie môže byť každá tečúca alebo stojatá voda, alebo jej časť, ktorá je využívaná na kúpanie a v ktorej je kúpanie povolené. Kúpaliská delíme na prírodné a umelé. Prírodným kúpaliskom je prírodná vodná plocha označená na kúpanie a s ňou súvisiace prevádzkové plochy s vybavením. Umelým kúpaliskom je krytá alebo nekrytá stavba určená na kúpanie a s ňou súvisiace prevádzkové plochy s vybavením. Umelé delíme na termálne a netermálne. Bazény poznáme s bez recirkulácie vody a s recirkuláciou vody.

 

V súčasnosti pri budovaní niektorých nových hotelov ako aj pri ich rekonštrukciách sa budujú wellnes prevádzky s bazénom. Väčšina hotelov sa za účelom prilákania klientov rozhoduje budovať wellnes centrum a pokiaľ je to možné aj bazén na plávanie priamo v hotely. Ide o pomerne náročné prevádzky z technického hľadiska, ktoré musia spĺňať prísne hygienické požiadavky. Voda, ktorá je tu používaná ako prostriedok na regeneráciu a relax, sa môže stať nosičom rôznych nebezpečných infekcií a chorôb.

 

 baz-1.jpg

Obr. 1  Delenie kúpalísk

 

Znečisťovanie vody v bazéne

Pri bežnom užívaní bazénov dochádza ku chemickej a mikrobiologickej kontaminácii bazénovej vody. Hlavný zdroj znečisťovania vody sú osoby a predmety nachádzajúce sa v bazéne. Koncentrácia mikroorganizmov závisí od technického vybavenia a od spôsobu úpravy bazénovej vody. Dôležitou časťou technického vybavenia sú filtračné zariadenia, ktoré sa pri nedostatočnej údržbe môžu stať živnou pôdou pre rast mikroorganizmov.

 

Na chemickú kontamináciu vody používanej na kúpanie môže vplývať kvalita vody (zdroj) a proces úpravy vody. Voda v bazéne za určitých podmienok môže poskytovať vhodné podmienky pre rozvoj baktérie Pseudomonas aeruginosy (1). Prítomnosť tejto baktérie môže spôsobiť infekciu dýchacích ciest, močových ciest, vracanie, zápal ucha a hnačky. Keď sa zistí prítomnosť tejto baktérie, je nutné vodu z bazéna vypustiť a bazén dezinfikovať.

 

Aby sa zamedzilo vzniku tejto baktérie, je potrebné vybaviť zázemie bazénov hygienickými zariadeniami tak, aby každý návštevník mohol dodržať zásady osobnej hygieny, ktoré sa niekedy nedodržujú. Pred kúpaním by sa mal každý návštevník osprchovať, aby sa nečistoty z kože nedostali do bazénu. Majú byť vybudované brodiská a dostatočný počet hygienických zariadení. Štúdie zaoberajúce sa touto problematikou preukazujú, že pri dôkladnom osprchovaní pred vstupom do bazéna poklesne počet zárodkov spôsobujúcich znečistenie vody až 10-násobne (1).

 

Hygienické zariadenia na kúpaliskách

Na Slovensku sa uvedenou problematikou hygieny zaoberá Vyhláška 30/2002 a Vyhláška 146/2004 Z.z. – o požiadavkách na vodu na kúpanie, kontroly kvality vody na kúpanie a na kúpaliská.

 

Podľa Vyhlášky MZSR 30/2002 o požiadavkách na vodu na kúpanie, kontrolu kvality vody na kúpanie a na kúpaliská môžeme uviesť požiadavky na vybavenie, priestory a na prevádzku prírodných kúpalísk. Prírodné kúpalisko musí mať na pláži splachovacie, alebo chemické záchody, pisoáre a sprchy.

 

Tab. 1  Minimálny počet hygienických zariadení na prírodných kúpaliskách podľa Vyhlášky 30/2002 (2).

baz-tab1_0.jpg 

 

Záchody musia byť vybavené umývadlom s výtokom studenej pitnej vody a teplej vody oddelené pre mužov a ženy a v čase prevádzky musia mať stálu obsluhu. Kapacita kúpaliska sa určuje tak, aby na jednu osobu pripadlo najmenej 25 m2 vodnej plochy na kúpanie a 6 m2 voľnej oddychovej plochy. Odpadové vody zo splachovacích záchodov, umyvární a všetkých ostatných objektov musia byť pripojené na kanalizáciu a odvedené do verejnej kanalizácie alebo do vodotesných žúmp.

 

Tab. 2  Minimálny počet hygienických zariadení na umelých kúpaliskách podľa Vyhlášky 30/2002 (2).

baz-tab2.jpg

 

Na umelom kúpalisku musia byť fontánky na pitnú vodu s voľným výtokom. Pri bazéne s dĺžkou 25 m musia byť najmenej dve takéto fontánky a pri bazéne s dĺžkou 50 m najmenej štyri takéto fontánky.

 

Kapacita vodnej plochy má byť taká, aby na jednu osobu v neplaveckom bazéne pripadli 3 m2 a na jednu osobu v plaveckom bazéne pripadlo 5 m2. Kapacita krytého kúpaliska sa určuje ako jeden a pol- až dvojnásobok kapacity vodnej plochy. Kapacita nekrytého kúpaliska sa určuje ako troj- až päťnásobok kapacity vodnej plochy. Umelé kúpalisko s krytým bazénom musí mať zabezpečený príchod do bazéna cez šatne a sprchy, odchod z bazéna cez sprchy, sušiareň a šatne. Šatne umelého kúpaliska s krytým bazénom musia byť oddelené pre mužov a ženy, musia mať prevádzkovo oddelené komunikácie pre obutých a vyzutých návštevníkov a musia byť vybavené oplachovačom nôh s tečúcou vodou (2).

 

Teplota bazénovej vody

Teplota vody v bazénoch je podľa vyhlášky 30/2002 uvedená v nasledujúcej tabuľke.

 

Tab. 3  Teplota vody v bazénoch podľa Vyhlášky 30/2002 (2)

 baz-tab3.jpg

 

Ak je teplota vody v oddychovom bazéne vyššia ako 36 °C, musí by údaj o teplote vody doplnený upozornením: „Pobyt v bazéne sa neodporúča osobám so srdcovo-cievnym ochorením“ (2).

 

Teplota vody v detskom bazéne je stanovená podľa veku detí. Deti od 3–6 mesiacov majú mať teplotu vody 30 °C–36 °C. Deti od 6–36 mesiacov majú mať teplotu vody 28 °C–32 °C (2).

 

Úprava vody v bazénoch

V bazénoch s recirkuláciou vody je nutné dbať na funkčnosť filtračného zariadenia a požadovanú dezinfekciu vody. Na filtrovanie bazénovej vody sa používajú prevažne pieskové filtre, kde sa používa čistý kremičitý piesok. Po zanesení filtra je nutné ho prečistiť. Poznáme taktiež iné filtračné zariadenia (kartušové, naplavovacie a pod.). Dezinfekciou vody zabezpečíme zničenie nežiaducich mikroorganizmov.

 

V bazénoch s recirkuláciou vody sa pred kúpacou sezónou prečistí celý objem vody bazéna na recirkulačnom zariadení najmenej jedenkrát. Počas prevádzky bazéna musí byť zabezpečená nepretržitá recirkulácia vody a jej dezinfekcia. V bazénoch s celoročnou prevádzkou sa musí celý bazén vypustiť vždy, keď voda nespĺňa požadované parametre. Aj keď voda spĺňa požadovanú kvalitu vody, musí sa bazén vypustiť najmenej jedenkrát za šesť mesiacov (2).

 

V bazénoch bez recirkulácie vody sa musí zabezpečiť výmena vody v množstve 60 l za jeden deň na jedného návštevníka. Celý bazén sa musí vypustiť vždy, keď voda nespĺňa požadované ukazovatele kvality. Aj keď voda spĺňa požadovanú kvalitu vody, musí sa bazén vypustiť najmenej jedenkrát za dva týždne (2).

 

V detských bazénoch sa musí voda vypustiť každý deň po skončení prevádzky. V bazéne s recirkuláciou vody sa musí prefiltrovať každú hodinu celý objem vody. Po vypustení vody z bazénov sa bazény mechanicky očistia, dezinfikujú a opláchnu. Voda v brodiskách sa vymieňa každú hodinu (2).

 

Prítok a odtok vody z bazénu musí zabezpečiť dôkladné rovnomerné premiešanie jestvujúcej vody s privádzanou, aby sa v bazéne dôkladne premiešala voda privádzaná do bazéna s vodou v bazéne. Vypúšťacie otvory nesmú spôsobovať prisatie užívateľov bazéna. Zmiešavanie rôznych druhov vôd musí byť prevedené mimo bazénu. Najmenej 30 % bazénovej vody musí byť odvádzaných prepadovými hranami na účely čistenia hladiny vody v bazéne (2).

 

Recirkulovaná bazénová voda musí byť upravovaná podľa hygienických požiadaviek. Intenzita recirkulácie vody je závislá od hĺbky bazéne a je odlišná pre nekrytý a krytý bazén. Údaje sú spracované v nasledujúcej tabuľke.

 

Tab. 4  Intenzita recirkulácie vody v bazéne (2)

 baz-tab4.jpg

 

Prítok vody do bazénov musí byť meraný vodomerom. Samostatne je potrebné merať prietok vody prechádzajúcej cez úpravňu vody a samostatne množstvo pritekajúcej čerstvej vody používanej na riedenie bazénovej vody.

 

Veľmi dôležitá je aj teplota vzduchu v bazénovej hale. Teplota vzduchu musí byť vždy vyššia ako teplota vody v bazéne o 1 °C až 3 °C. Teplota vzduchu v sprchách musí byť 24 °C až 27 °C, v šatniach 20 °C až 22 °C a vo vstupnej hale 18 °C až 20 °C (2).

 

Spôsob odoberania vzoriek bazénovej vody za účelom kontroly jej kvality je predpísaná vyhláškou 30/2002 (2). Denne trikrát sa má kontrolovať teplota vody v bazéne a prítomnosť aktívneho chlóru. Každý deň sa má kontrolovať priehľadnosť vody a jej tvrdosť. V bazénoch bez recyklácie vody sa raz za 14 dní (s recirkuláciou vody sa raz mesačne) kontroluje farba, zákal a zápach vody, prítomnosť kaliformných baktérií, fekálnych streptokokov, patogénnych mikroorganizmov, producentov, konzumentov, chloridy, chemická spotreba kyslíka manganistanom a vzrast amónnych ionov. Termotolerantné améby, kolifágy a sedimenty sa kontrolujú raz za dva mesiace. Prítomnosť medi a striebra sa kontroluje pred začiatkom kúpacej sezóny a dvakrát počas kúpacej sezóny (2). Medzné hodnoty a frekvencia vyšetrovania vody je uvedená vo vyhláške 30/2002 (2).

 

Záver

Cieľom príspevku je poukázať na hygienické požiadavky vody v bazénoch, ktoré ovplyvňujú spôsob zásobovania navrhovanej budovy vodou. Pre projektantov zdravotechniky je potrebné poznať potrebu vody pre zásobovanie budovy. Ak sa v budove nachádza bazén, je potrebné poznať potrebu vody pre napúšťanie bazéna a spôsob jeho prevádzky. Veľmi dôležité je poznať prietoky vody potrebné pre napúšťanie a vypúšťanie bazénov – hlavne pri štúdiách a projektoch pre stavebné povolenie, kedy ešte nie je celkom jasná technológia bazénovej techniky. V príspevku sú uvedené údaje, ktoré môžu napomôcť projektantovi pri navrhovaní svetlosti prívodného potrubia do budovy, ako aj pri navrhovaní svetlosti kanalizačnej prípojky.

 

Ing. Peter Kapalo, PhD.
TU Košice, Stavebná fakulta

 

Recenzovala: doc. Ing. Danica Košičanová, PhD.

Príspevok je súčasťou riešenia projektov VEGA 1/0748/11 s názvom Teoretická a experimentálna analýza sústav techniky prostredia v súvislosti s ich mikrobiologickým znečistením pri efektívnom využití obnoviteľných zdrojov.

 

Literatúra:

[1]    Cyril Klement, doc., MUDr., CSc., Simona Kúpele 2010-1/2010, 26. máj 2010.

[2]    Vyhláška MZSR 30/2002 o požiadavkách na vodu nakúpanie, kontrolu kvality vody na kúpanie a na kúpaliská z 9. Januára 2002.

[3]    Vyhláška MZSR 146/2004, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZSR č. 30/2002 Z.z. o požiadavkách na vodu nakúpanie, kontrolu kvality vody na kúpanie a na kúpaliská.

[4]    Kapalo, P.: Hygienické požiadavky pre prevádzku bazénov a kúpalísk, Sanhyga 2012.