KOMÍNY

Pre komíny platí STN EN 73 4201 Komíny a dymovody – Navrhovanie, realizácia a pripájanie spotrebičov palív o navrhovaní jednovrstvových komínov, viacvrstvových komínov, pretlakových a vysoko pretlakových komínov, komínových a vzduchových prieduchov. Komíny môžu byť zostavené ako komínové systémy, ktoré sa skladajú s použitím kompatibilných stavebných prvkov dodávaných alebo stanovených výrobcom, ktorý preberá záruku za celý komín. Alebo sú definované ako zložené komíny, ktoré sa v súlade s normou montujú alebo stavajú na stavbe s použitím kompatibilných stavebných prvkov, ktoré môžu pochádzať od jedného alebo rôznych výrobcov.

 

Európska norma STN EN1443 stanovuje schematickú klasifikáciu komínov, ktorá uvažuje s rôznymi kombináciami medzi tepelným spotrebičom a komínom:

 • teplotná kategória (T80 …….. T600)
 • tlaková kategória (N1 …….. H2)
 • kategória odolnosti voči korózii (W, D)
 • kategória odolnosti voči pôsobeniu kondenzátu (1,2 až 3)
 • kategória odolnosti voči vyhoreniu sadzí (G, O) a vzdialenosť od horľavých materiálov

 

Medzi všeobecné zásady návrhu komína patrí:

Jednovrstvové komíny sa navrhujú ako komíny s prirodzeným ťahom pre suchú prevádzku, pre spotrebiče s trvalou prevádzkou a vyššou teplotou spalín najmä pre spotrebiče na tuhé palivá a tiež ako pretlakové alebo vysoko pretlakové.

 

Viacvrstvové komíny sa navrhujú pre suchú aj mokrú prevádzku, pre spotrebiče s možnosťou prerušovanej prevádzky, s jímaním a odvodom kondenzátu spalín predovšetkým pre spotrebiče na plynné a kvapalné palivá, pre spotrebiče na tuhé palivá, kde dochádza ku splyňovaniu paliva s odporúčaním aj pre ostatné vyššie nemenované spotrebiče (krby na drevo, kotly na uhlie a pod), tiež ako pretlakové alebo vysokopretlakové.

 

Pretlakové a vysokopretlakové komíny vo vnútri budovy majú zadné vetranie na odvod spalín, v prípade netesnosti komínového prieduchu u sústredného prívodu spaľovacieho vzduchu plní funkciu zadného vetrania vzduchový prieduch pre prívod spaľovacieho vzduchu k spotrebiču. Predovšetkým sa navrhujú priebežné komíny, pričom komíny môžu obsahovať prieduchy pre odvod spalín od rôznych palív, môžu obsahovať vetracie či vzduchové prieduchy. Životnosť vnútorných komínov je spravidla zhodná so životnosťou stavebného objektu, pričom životnosť keramických vložiek je väčšia ako životnosť pripojených spotrebičov palív. V bytových domoch majú byť komíny situované tak, aby sa ich opravou nezasahovalo do prevádzky bytu.

 

Požiarna odolnosť z vnútornej strany vyplývajúca z prevádzkových podmienok je, že maximálna teplota priľahlých horľavých materiálov nesmie prekročiť 85 °C pri teplote okolia 20 °C. Vzdialenosť od horľavých materiálov sa musí overiť skúškou. Požiarna odolnosť z vnútornej strany vyplývajúca z podmienok vyhorenia sadzí je, že maximálna teplota priľahlých horľavých materiálov nesmie prekročiť 100° C pri teplote okolia 20 °C počas skúšky odolnosti proti vyhoreniu sadzí pre teplote 1000 °C počas 30 min. Vzdialenosť sa musí overiť skúškou.

 

Montáž kovových komínových systémov a individuálnych komínov a komínových vložiek sa vykonáva podľa technologických pokynov výrobcu, ktoré musí obsahovať:

 • spôsob montáže komína alebo komínové vložky,
 • spôsob kotvenia popr. najväčšiu vzdialenosť kotviacich prvkov,
 • najmenšia vzdialenosť od horľavých materiálov,
 • najmenší polomer ohybu u ohybných komínových vložiek,
 • spôsob manipulácie a delenie materiálu,
 • spôsob spojenia a upevnenie dielcov,
 • orientácia spoja v závislosti na smere prúdenia spalín,
 • pokyny pre skladovanie,
 • odporúčaný spôsob odvodu kondenzátov spalín.

 

Konštrukcia komínov

Jednovrstvový murovaný komín sa navrhuje len pre občasné užívanie stavby, má stenu vymurovanú z tehál, prvkov alebo sa montuje z blokov. Nesmie byť vymurovaný z dutinových ani dierovaných tehál, pričom hrúbka steny musí byť najmenej 140 mm (pokiaľ nie je vykonaný zo špeciálnych komínových tvaroviek). Hrúbka murovanej prepážky medzi prieduchmi musí byť najmenej 140 mm a vymurované musia byť z tehál hrúbky väčšej ako polovica. Pri komínoch s ochranným puzdrom sa môže hrúbka prepážky znížiť na 65 mm. Všetky styčné škáry musia byť vyplnené maltou (aby nedošlo k prenikaniu spalín alebo k nasávaniu vzduchu). Povrch komína musí mať zatreté škáry, alebo byť omietnutý. V komínovom murive nesmú byť žiadne výstupky. Povrch komínového prieduchu má byť omietnutý, opatrený nehorľavým podkladom (najmä v blízkosti horľavých konštrukcií, v pôdnom priestore). Ak je komín súčasťou murovanej steny, ktorá je bez povrchovej úpravy, vykoná sa na murive komína povrchová úprava najmenej 300 mm cez okraj komínových prieduchov. Pri montáži z blokov alebo keramických tvárnic musia byť pevne spojené, škáry utesnené proti prenikaniu spalín alebo prisávanie vzduchu. Ak stena komínového prieduchu jednovrstvového murovaného komína nevyhovuje na tesnosť, konštrukciu a teplotu, vytvorí sa ochranné puzdro. Ochranné puzdro musí byť u podlahového komína po celej výške, u priebežného komína po celej účinnej výške a najmenej 500 mm od najspodnejšieho sopúcha. Ak nevyhovuje iba časť steny komínového prieduchu, potom ochranné puzdro presahuje najmenej 150 mm na obe strany nevyhovujúceho prieduchu komína.

 

Viacvrstvový komín musí byť vykonaný z materiálov podľa STN 73 4201 tak, aby zaručoval tepelné a dilatačné oddelenie komínovej vložky od komínového plášťa. Komínové dielce majú ložnú škáru komínového prieduchu posunutú oproti ložným špáram komínového plášťa. Všetky otvory do komínovej vložky musia byť tesné a tvarovka otvoru dilatačne oddelená od komínového plášťa. Komínová vložka musí zaručiť nemennosť tvaru za všetkých prevádzkových podmienok , tesnosť a musí vyhovovať parametrom spalín pre pripojený typ spotrebičov.

 

Komínové a vzduchové prieduchy

musia mať po celej účinnej výške nemenný prierez, nesmie sa súčasne používať ako vetrací prieduch a naopak. Trasa je zvislá a priama, ale ak sa prieduch musí odkloniť, nemá byť odklon väčší ako 15° od kolmice. Pri modernizácii komínov možno zväčšiť uhol odklonu v odôvodnených prípadoch až na 30°, pri pretlakových komínoch môže byť odklon od kolmice až 45°. Odklonenie prieduchu nesmie byť v úrovni stropnej konštrukcie alebo v úrovni sopúcha. Prieduch môže byť kruhový, štvorcový, obdĺžnikový, oválny alebo iný. Pri navrhovaní obdĺžnikového alebo oválneho prierezu môže byť pomer strán najviac 1:1,3. Pri modernizácii existujúcich prieduchov najviac 1:1,5.

 • Najmenší dovolený rozmer prieduchu s prirodzeným ťahom je:

-       100 mm pre spotrebiče na plynné palivá,

-       110 mm pre spotrebiče na kvapalné palivá,

-       120 mm pre spotrebiče na tuhé palivá (minimálny prierez 0,015 m2),

-       kruhový priemer je najmenej 140 mm,

-       jednovrstvový murovaný komín má rozmer min. 150 mm x 150 mm,

-       najmenší rozmer pretlakového komína je 80 mm (výrobca môže odporučiť rozmer až do 60 mm).

 • Neúčinná výška pre spotrebiče na tuhé palivá má byť aspoň 1/10 jeho účinnej výšky. U spotrebičov na drevo a kvapalné  palivá môže byť neúčinná výška 1/20 účinnej výšky, nesmie však byť menšia ako 500 mm. Ak nie je možné dodržať podmienku o neúčinnej výške komínového prieduchu, môže byť objem komínového prieduchu v neúčinnej výške rovný 1/10 objemu prieduchu v účinnej výške. Pre spotrebiče na drevo a kvapalné palivá je to 1/20 objemu komínového prieduchu v účinnej výške. Pri strednom a prieleznom komíne musí byť objem prieduchu v neúčinnej výške rovný najmenej 1/20 objemu prieduchu v účinnej výške.
 • Neúčinná výška prieduchu pre spotrebiče na plynné palivá musí byť najmenej:

-       150 mm u prieduchu úzkeho,

-       250 mm u prieduchu stredného a prielezného,

 

Pre pretlakové a vysokopretlakové komíny pre spotrebiče na plynné palivá sa neúčinná výška komínového prieduchu nevyžaduje – dymovod je napojený pätkovým kolenom.

 

Pre vzduchové prieduchy sa pri zadnom vetraní medzi komínovou vložkou a komínovým plášťom u pretlakových, vysokopretlakových alebo difúznych komínov navrhuje medzera medzi komínovou vložkou a komínovým plášťom dostatočne veľká pre účinné vetranie. Zadné vetranie musí byť priechodné od päty komína až do voľného ovzdušia. Hrúbka vzduchovej medzery sa odporúča min. 30 mm, pri kruhovej vložke umiestnenej do štvorcového prierezu plášťa môže byť medzera znížená na 20 mm. Vzduchové mriežky do vetracej medzery nesmú obmedzovať zadné vetranie. Na prečistenie zadného vetrania musí byť zabezpečený prístup.

 

Komínový plášť

pri prechode vnútorným priestorom budovy musí mať konštrukciu navrhnutú tak, aby nebol dotknutý komfort miestnosti, pričom povrchová teplota musí byť nižšia ako 52 °C (pri murovanom plášti). Pre pristavené komíny platí podmienka povrchovej teploty do výšky 2,5 m nad terénom alebo prístupovou plochou. Pre kovové komíny platí najvyššia prípustná teplota pre náhodný ľudský kontakt podľa STN EN 12391-1:2005. Komínové vložky vedené vnútorným priestorom budovy musia byť opatrené po celej dĺžke komínovým plášťom s požiarnou odolnosťou podľa stupňa požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku. Na komíny a ich príslušenstvo (komínové lávky, rebríky, stúpadlá) nie je dovolené pripevňovať zariadenia, ktoré ovplyvňujú konštrukčnú stabilitu a funkčnosť alebo obmedzujú bezpečné vyčistenie komínového prieduchu.

 

Výnimku tvorí pripevnenie zberného zariadenia hromozvodu. Najmenšia dovolená vzdialenosť horľavých stavebných materiálov od povrchu komínového plášťa sa určujú podľa STN 73 3150, minimálne je však 50 mm. Najmenšia vzdialenosť od horľavých stavebných materiálov u systémových komínov musí byť deklarovaná výrobcom. Systémový komín pri prechode horľavou stenou musí byť opatrený priechodkou a / alebo ochranným krytom so zodpovedajúcou vzdialenosťou k horľavému materiálu. Priechodka vedúca do vonkajšieho priestoru musí byť odolná proti poveternostným vplyvom. Najmenšia vzdialenosť od horľavých stavebných materiálov pre dodatočné vyvložkovanie komína a individuálne komíny musí byť určená výpočtom.

 

Príslušenstvo komína

Kondenzačné jímky, komínové dvierka, kondenzačná jímka (zriaďuje sa v komínovom prieduchu na plynné a kvapalné palivá na zachytávanie a odvod kondenzátu a zachytávanie zrážkovej vody). Svetlý rozmer nesmie byť menší ako komínový prieduch. Výšku dna od päty sopúchu nesmie mať menšiu ako 150 mm (pre úzke komíny), 250 mm (pre komíny stredné a prielezné). V odôvodnených prípadoch je odvod a zachytávanie kondenzátu možné riešiť odvodom cez dymovod alebo cez spotrebič. Kondenzačná jímka musí byť kontrolovateľná otvorom, ktorý sa zriaďuje v päte komínového plášťa s priamou kontrolou cez uzatvárateľný otvor. Ďalším spôsobom je kontrola vybratím kondenzačnej jímky pod sopúchom komínového prieduchu, alebo kontrola pod sopúchom vrátane kontrolného otvoru s uzatvárateľným otvorom. Kondenzát z kondenzačnej jímky sa odvádza kondenzačným potrubím do nádoby na zachytávanie kondenzátu, ktorá sa pri kontrole komína vyprázdňuje alebo je odvedená do kanalizácie – pri komínoch so suchou prevádzkou. Voľné vypustenie kondenzátu do pôdnice komína nie je dovolené. Pri komínoch s mokrou prevádzkou sa kondenzát odvádza kondenzačným potrubím priamo alebo cez neutralizačné zariadenie do kanalizácie. Odvod do kanalizácie má mať zápachovú uzávierku pri pretlaku v komíne.

 

Výpustný otvor v kondenzačnej nádrži a kondenzačné potrubie pre odvod kondenzátu majú mať svetlosť zodpovedajúcu veľkosti kondenzačnej jímky (15 – 20 mm) a potrubie má byť čo najkratšie, s ochranou proti zamrznutiu. Pri pretlakových a vysokopretlakových komínoch musí vytvoriť tlakovú stratu rovnú veľkosti pretlaku v spalinovej ceste (napr. vodným stĺpcom zápachovej uzávierky).

 

Komínové dvierka pre otvory v komínovom plášti (okrem sopúchov a kontrolných otvorov) musia byť uzavreté tesnými dvojitými alebo zdvojenými komínovými dvierkami z nehorľavých materiálov. Komínové dvierka musia byť tesné a zabezpečené proti samovoľnému otvoreniu.

 

Kontrolné otvory môžu byť uzavreté jednoduchými dvierkami z rovnakého materiálu ako komínová vložka. Kontrolné otvory pretlakových komínov (P1, P2) a vysokopretlakových komínov (H1, H2) musia byť uzavreté spôsobom, ktorý zabezpečuje rovnakú tesnosť ako má komínový prieduch. Komínové dvierka k vyberacím, vymetacím, čistiacim a kontrolným otvorom sa osádzajú do vonkajšieho povrchu komínového plášťa, umiestňujú sa na miestach verejne prístupných (schodisko, chodby, vonkajšie priestory) a majú byť uzamykateľné alebo zaistená uzamykateľnou závorou.

 

 

LITERATÚRA:

[1]    KOŠIČANOVÁ, D. a kol: Budova a jej technické zariadenia, Košice 2014, ISBN: 978-80-553-1608-6

[2]    VYHLÁŠKA č. 158/2004 MVRR ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania a podrobnosti o používaní značiek zhody.

[3]    Zákon č. 199/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

[4]    Vyhláška č. 338/2009 Ministerstva životného prostredia, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší. Vyhláška č. 338/2009 v prílohe č. 6 stanovuje požiadavky na zabezpečenie rozptylu emisií znečisťujúcich látok pre nové zdroje.

[5]    VYHLÁŠKA č. 401/2007 MVSR o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol

[6]    STN 73 42 01 – Navrhovanie komínov a dymovodov

[7]    STN 73 42 10 – Zhotovovanie komínov a dymovodov a pripájanie spotrebičov palív

[8]    STN EN 12446 (73 42 14) – Komíny. Stavebné prvky. Betónové prvky vonkajšieho plášťa

[9]    STN EN 13063 (73 42 12) – Komíny. Komínové systémy s keramickými prieduchmi.

[10]  Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na odolnosť proti samovznieteniu sadzí.

[11]  STN EN 13216 (73 42 13) – Komíny. Skúšobné metódy pre komínové systémy.

[12]  STN EN 13384-1 (73 42 06) – Komíny. Metódy tepelno-technického a hydraulického výpočtu. Časť 1: Komíny s pripojením jedného spotrebiča palív.

[13]  STN EN 13384-2 (73 42 06) – Komíny. Metódy tepelno-technického a hydraulického výpočtu. Časť 2: Komíny s pripojením viacerých spotrebičov palív.

[14]  STN EN 13502 (73 42 09) – Komíny. Požiadavky a skúšobné metódy na pálené/keramické komínové nadstavce.

[15]  STN EN 14241 – 2 (73 42 17) – Komíny. Elastomerické tmely a elastomerické tesnenia. Požiadavky na materiál a skúšobné metódy. Časť 1: Tesnenie komínových vložiek.

[16]  STN EN 14297 (73 42 12) – Komíny. Metódy skúšania mrazuvzdornosti výrobkov na komíny

[17]  STN EN 1443 (73 42 11) – Komíny. Všeobecné požiadavky

[18]  STN EN 14471 – 2 (73 42 16) – Komíny. Komínové systémy s komínovými vložkami z plastu. Požiadavky a skúšobné metódy.

[19]  STN EN 14989 – 1 (73 42 18) – Komíny. Požiadavky a skúšobné metódy na kovové komíny a materiály samostatných prívodov vzduchu na spaľovanie pre spotrebiče nezávislé od prívodu vzduchu z miestnosti. Časť 1: Vertikálne vzducho-spalinové ukončenia komínov pre spotrebiče typu C6.

[20]  STN EN 1457 (73 42 02) – Komíny. Pálené/keramické komínové vložky. Požiadavky a skúšobné metódy.

[21]  STN EN 15287 – 1 (73 42 16) – Komíny. Navrhovanie, montáž a prevádzkovanie komínov. Časť 1: Komíny pre otvorené spotrebiče palív.

[22]  STN EN 15287 – 2 (73 42 16) – Komíny. Navrhovanie, montáž a prevádzkovanie komínov. Časť 1: Komíny pre uzatvorené spotrebiče palív.

[23]  STN EN 1806 (73 42 03) – Komíny. Pálené/keramické tvarovky na jednovrstvové komíny. Požiadavky a skúšobné metódy

[24]  STN EN 1856 – 1 (73 42 15) – Komíny. Požiadavky na kovové komíny. Časť 1: Výrobky komínových systémov.

[25]  STN EN 1856 – 2 (73 42 15) – Komíny. Požiadavky na kovové komíny. Časť 2: Kovové komínové vložky a dymovody.

[26]  STN EN 1857 (73 42 07) – Komíny. Stavebné prvky. Betónové komínové vložky

[27]  STN EN 1858 (73 42 05) – Komíny. Stavebné prvky. Betónové komínové tvarovky

[28]  STN EN 1859 (73 42 04) – Komíny. Kovové komíny. Skúšobné metódy

 

 

doc. Ing. Danica Košičanová, PhD.

Technická univerzita SvF, Košice