Kotol Herz BioMatic BioControl

Kontakt:Šustekova 16850 05, Bratislavatel: +421 2 6241 1909email: infosk@herz.euWeb: www.herz.eu
Detaily o firme

 

Kotol Herz BioMatic BioControl predstavuje moderné, kompaktné automatické zariadenie modulovej konštrukcie určené na spaľovanie drevnej štiepky a peliet. Vyznačuje sa hospodárnou prevádzkou, vysokým stupňom účinnosti, jednoduchou obsluhou a nenáročnou údržbou pri vysokom komforte. Modulová konštrukcia umožňuje lepšiu manipuláciu so zariadením pri montáži.

Zariadenie na spaľovanie biomasy BioMatic BioControl pozostáva zo systému dopravy paliva zo skladu, spádovej šachty s tesne uzatvárajúcou klapkou zariadenia na ochranu proti spätnému vznieteniu paliva (RSE), medzizásobníka s plniacim dopravníkom pre prísun paliva do retorty, spaľovacieho modulu, modulu výmenníka tepla a cyklónu so spalinovým ventilátorom. Zariadenie je riadené elektronickou reguláciou BioControl 3000.

Systém dopravy paliva zo skladu do kotla BioMatic BioControl pozostáva štandardne z miešadla s listovými pružinami, konzoly a závitového dopravníka s robustným prevodovým motorom, alt. pre dopravu peliet zo skladu možno použiť peletový závitový dopravník. Na zákazku je možné vyhotoviť posuvné podlahy ako aj vynášacie systémy pre silá.

 

biomatic.jpg

 

Zostava zariadenia BioMatic:

 1. spádová šachta s klapkou proti spätnému horeniu paliva (RSE)
 2. medzizásobník paliva s plniacim dopravníkom a sprinklerovým hasiacim zariadením (RSH)
 3. regulácia BioControl 3000
 4. spaľovací modul
 5. modul výmenníka tepla
 6. kontajner na popol
 7. odlučovač TZL - cyklón
 8. spalinový ventilátor
 9. kontajner na popolček

V medzizásobníku paliva je umiestnený infračervený senzor, ktorý slúži ako kontrola plnenia medzizásobníka palivom. Z medzizásobníka je palivo ďalej dopravované plniacím závitovým dopravníkom do spaľovacej komory. Plniaci dopravník je vybavený sprinklerovým protipožiarnym zariadením (RHE) slúžiacim ako núdzové hasiace zariadenie pri eventuálnom požiari paliva v plniacom dopravníku.

Kotol pozostáva zo spaľovacieho modulu a modulu výmenníka tepla. V spaľovacom module sa nachádza systém spaľovania pozostávajúci z kanála plniaceho dopravníka, tanierového horáka s čistiacim vibračným mechanizmom a pohonom a zo sekundárneho horáka. Palivo sa privádza ku horáku systémom spodného prikladania.

Do spaľovacej retorty sa dopraví palivo v množstve, zodpovedajúcemu nastavenému plneniu pri zapaľovaní a zapaľovaciemu taktu. Po naplnení zodpovedajúcim množstvom paliva sa aktivizuje automatické zapaľovanie horúcim vzduchom.

Horúce spaliny sa privádzajú do modulu výmenníka tepla. Modul výmenníka tepla pozostáva z viacerých na stojato usporiadaných teplovýmenných rúr opatrených turbulátormi.

Podtlak sa v spaľovacej komore reguluje pomocou spalinového ventilátora s frekvenčným meničom otáčok. Množstvo privádzaného spaľovacieho vzduchu je regulované v závislosti od nastaveného podtlaku. Primárny vzduch sa nasáva prostredníctvom podtlaku ventilátorom primárneho vzduchu a možno ho plynule regulovať. Sekundárny vzduch je privádzaný 2 separátnymi ventilátormi sekundárneho vzduchu. Sekundárny spaľovací vzduch prúdi do spaľovacej komory cez dýzy, umiestnené v kruhu sekundárneho vzduchu. Predhriaty sekundárny vzduch sa pritom privádza do plameňa a tak zabezpečí spaľovanie s nízkym obsahom škodlivín. Otáčky ventilátora primárneho vzduchu rovnako ako aj oboch ventilátorov sekundárneho vzduchu sú elektronicky regulované. Spaľovací proces je priebežne monitorovaný lambda sondou, na základe meraní ktorej je priebežne upravované množstvo dodávaného paliva a prívod spaľovacieho vzduchu. Takto sa dosahuje optimálne spaľovanie aj pri kolísajúcej kcalite paliva a nízke hodnoty emisií v celom regulačnom rozsahu 30-100% menovitého výkonu.

Spalinový ventilátor je umiestnený za cyklónom - zariadením na odlúčenie tuhých znečisťujúcich látok (prachu a popolčeka) zo spalín. Cyklón je pre kotly rady BioMatic navrhovaný štandardne. Spaliny sa rovnomerne rozdeľujú v cyklóne a dostávajú sa do rotácie. Odstredivou silou sa dosiahne odstredenie prachových častíc v prachovom zbernom lieviku. Očistené spaliny sa odvádzajú do komína. Popolček je zachytávaný do samostatnej mobilnej nádoby na popolček.

Horák je čistený automaticky vibrovaním v nastavených intervaloch a dobách čistenia horáka počas prevádzky zariadenia (bez nutnosti zariadenie odstaviť z prevádzky). Popol, padajúci pod horák sa automaticky dopraví pomocou popolovej závitovky do mobilnej nádoby na popol.

Rúrový výmenník tepla je čistený automaticky počas prevádzky zariadenia. Popolček je vynášaný do samostatného kontajnera na popolček.

Zákazkovo je možné navrhnúť aj centrálny systém odpopolnenia do veľkokapacitného kontajnera na popol.

 

biomatic_2.jpg

 

Centrálny systém odpopolnenia:

 1. výhrab popola zo spaľovacej komory
 2. výhrab popolčeka z výmenníka tepla
 3. výhrab popolčeka z cyklónu
 4. zberný kontajner

Ochrana kotla pred prehriatím: Kotol je vybavený spalinovou klapkou, ktorá sa v prípade prekročenia teploty automaticky otvorí a spaliny sú vedené priamo do komína. Teplo zo spalín tak nie je odovzdávané vykurovacej vode vo výmenníku tepla a tým nedôjde k prehriatiu.

 

Bezpečnostné zariadenia (navzájom nezávislé systémy):

 • ochrana proti spätnému horeniu paliva (RSE) - spádová šachta s tesne uzatváracou protipožiarnou klapkou s pružinovým spätným chodom
 • sprinklerove hasiace zariadenie (RSH)
 • elektronická kontrola teploty v plniacom dopravníku
 • regulácia BioControl štandardne zabudovaná v kotli predstavuje centrálnu regulačnú jednotku pre riadenie.
 • spaľovacieho procesu
 • ekvitermicky regulovaných vykurovacích okruhov
 • prípravy teplej vody
 • akumulačného zásobníka
 • solárneho okruhu
 • zvýšenie teploty vratnej vody

Rozsah výkonov:

 • BioMatic 220 54-220 kW
 • BioMatic 250 54-250 kW
 • BioMatic 300 79-300 kW
 • BioMatic 350 79-350 kW
 • BioMatic 400 79-400 kW
 • BioMatic 500 79-500 kW

 

Dovolené palivá:

Kotly Herz firematic sú určené na spaľovanie drevnej štiepky zodpovedajúcej norme ÖNORM M7133 triedy G30-G50/W35 alebo peliet zodpovedajúceich norme ÖNORM M 7135, Swisspellet resp. DIN Plus. Alt. možno spaľovať aj drevené brikety (v rozrušenom stave) - po skúške a schválení.

Menovitý výkon je možné dosiahnuť pri vlhkosti paliva max. 25 %!

Použité drevo musí byť zásadne v prirodzenej, neupravenej forme. Cudzie telesá ako kamene, zemina, časti kovov sa nesmú v žiadnom prípade dostať do zariadenia!

 

Použitie:

Kotly BioMatic sú určené ako zdroje tepla pre školy, kultúrne domy, bytové domy, hotely, prevádzkové budovy a ako centrálne zdroje tepla pre bytovú sféru a občiansku vybavenosť.