VÝROBA TEPLA Z BIOMASY PRE VYBRANÝ OBJEKT

Všetky dostupné energetické zdroje sa využívajú k výrobe elektrickej a tepelnej energie. Druh paliva, ktoré sa používa k výrobe energie veľmi závisí na prírodných zdrojoch. Najvýznamnejším zdrojom energie sú ešte stále fosílne palivá. No ich spaľovaním dochádza k značnému dopadu na životné prostredie. Spaľovací proces vedie k produkcii zvyškových produktov a v neposlednom rade k tvorbe emisií do ovzdušia, vody a pôdy. Je preto nevyhnutné hľadať alternatívne zdroje energie akým je aj biomasa.

VYUŽÍVANIE BIOMASY Z INÉHO UHLA POHĽADU

Podľa Smernice EÚ o obnoviteľných zdrojoch energie by 20 % z celkovej konečnej spotreby energie v EÚ malo byť zabezpečených z obnoviteľných zdrojov do roku 2020. Podľa Národných akčných plánov pre využívanie energie z obnoviteľných zdrojov jednotlivých členských krajín EÚ (NREAP) sa očakáva, že významný podiel obnoviteľnej energie bude pochádzať z obnoviteľných zdrojov energie

Niekoľko poznámok k využívaniu biomasy

Biomasa je organický materiál rastlinného alebo živočíšneho pôvodu. Je jedným z obnoviteľných zdrojov energie. Biomasa rastlinného pôvodu je vlastne chemicky konzervovaná slnečná energia.

DOKONALOSŤ JE NAŠA VÁŠEŇ

Od samého začiatku toto motto vyjadruje najvyššie nasadenie pre blaho našich zákazníkov. ETA energy, ktorá už viac ako rok pôsobí na slovenskom a českom trhu, je dodávateľom biomasových kotlov od vysoko renomovaného a celosvetovo uznávaného rakúskeho výrobcu ETA Heiztechnik.

BIOMASA AKO PERSPEKTÍVNY OBNOVITEĽNÝ ZDROJ ENERGIE PRI KOMBINOVANEJ VÝROBE TEPLA A ELEKTRINY

Pri kombinovanej výrobe tepla a elektriny sa v súčasnosti ako najperspektívnejším obnoviteľným zdrojom energie javí biomasa. Popri všeobecných prínosoch ako je úspora primárnych energetických zdrojov, zvýšenie bezpečnosti zásobovania energiou a zníženie produkcie znečisťujúcich látok, predstavuje nasadenie biomasy ďalšie výhody z celospoločenského hľadiska a z hľadiska ochrany životného prostredia.

VYUŽITIE DENDROMASY NA VÝROBU TEPLA V SYSTÉMOCH MALÝCH CZT

Význam energie ako základu všetkých procesov okolo nás výrazne rastie nielen v politickej, ale aj celospoločenskej rovine. Energia predstavuje jeden z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúci rozvoj spoločnosti. Do popredia sa začína dostávať otázka zvýšenia miery bezpečnosti a diverzifikácia dodávok energie.

ZEMNÝ PLYN A OZE – CESTA K TRVALO UDRŽATEĽNÉMU ROZVOJU

Okolo biomasy (všade tam, kde používame pojem biomasa rozumieme jeho zúžený obsah dendromasa), ktorá sa využíva či už na energetické účely alebo iným spôsobom, je rad rozhodnutí, ktoré v konečnom dôsledku môžu privodiť značné národohospodárske škody. Nižšie uvedené argumenty vedú k záveru, že trh s energiou na Slovensku je negatívne stimulovaný v prospech individuálnych záujmov investorov v rozpore so spoločenskými potrebami.

POTENCIÁL BIOMASY V REGIÓNE A JEJ DOSTUPNOSŤ PRE ENERGETIKU

Biomasa je mimoriadne dôležitá aj preto, že môže spoľahlivo a dlhodobo plniť lokálne požiadavky v energetike už dnes. Zdroje energie na báze tuhých biopalív (drevných štiepok, peliet i brikiet) môžu byť využívané práve tam, kde treba energiu, pričom ich využitie predstavuje pre spoločnosť len malé, alebo celkom zanedbateľné riziko.

Vykurovanie biomasou – zmysluplné využitie odpadu zo stolárskych a nábytkárskych dielní

V každej drevárskej firme – od  „malej“ stolárskej dielničky až po veľkých výrobcov nábytku, vzniká pri výrobe finálneho výrobku určité množstvo odpadu vo forme pilín, hoblín alebo odrezkov. Od čistého a suchého drevného odpadu až po kúsky laminovanej drevotiesky.

PROBLEMATIKA VLIVU ŘÍZENÍ MALÉHO AUTOMATICKÉHO KOTLE SPALUJÍCÍHO BIOMASU NA JEHO PROVOZ

V průběhu posledních let neustále stoupá počet prodaných a instalovaných automatických kotlů malých výkonů (do 50 kW) spalujících biomasu a lze předpokládat, že se jejich počet bude i