HYBRIDNÁ TEPELNÁ ELEKTRÁREŇ AKO KONKURENCIESCHOPNÁ ALTERNATÍVNA TECHNOLÓGIA VYUŽÍVANIA GEOTERMÁLNEJ ENERGIE NA VÝROBU ELEKTRINY

Slovensko disponuje významným potenciálom geotermálnej energie, ktorej nositeľom sú termálne vody. Jeho intenzívnejšie využívanie môže byť významným nástrojom znižovania mimoriadne vysokej závislosti národného hospodárstva na dovoze fosílnych palív.

Podobné odporúčané články: 

GEOTERMÁLNA ENERGIA A SÚSTAVY CZT

Dňa 18.6.2010 bola prijatá Smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov, ktorá nahrádza smernicu 2002/91/ES o energetickej hospodárnosti budov. Táto smernica určuje povinnosť znížiť spotrebu energie o 20 % do roku 2020 a zároveň zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie.

BEZPEČNOSŤ VODY V PODMIENKACH SR – SLOVNÁ DEKLARÁCIA ALEBO REÁLNA SKUTOČNOSŤ

Existuje široká škála chemických a mikrobiálnych kontaminantov, ktoré sa môžu nachádzať v pitnej vode. Tieto kontaminanty môžu pochádzať z rôznych zdrojov, dokonca aj z procesu úpravy vody a môžu mať negatívny vplyv na zdravie