SKÚSENOSTI PRAXE S DODRŽIAVANÍM NORMY STN EN 806

Kontakt:Nadrazni 271253 01, Hostivice, Česka Republikatel: +420220982880email: valentin.javorsky@rems.deWeb: www.rems.de
Detaily o firme

V období posledných 2 – 3 rokoch bola vo viacerých periodikách spomínaná problematika prevzatej normy STN EN 806. Norma STN EN 806 pojednáva o inštaláciách pitnej vody. STN EN 806 sa zaoberá nielen konkrétnym prevedením vodovodných inštalácií, ale aj následným preplachom a dezinfekciou spomínaných vodovodných rozvodov. Pre spĺňanie tejto náročnej normy spoločnosť REMS GmbH vyvinula prístroj REMS Multipush, ktorý sa pomaly etabluje aj v našich končinách.

 

Predkladaný článok sa zaoberá dodržiavaním normy STN EN 806-4, ktorá sa zaoberá technickými pravidlami pre inštaláciu pitnej vody. Pre dodržiavanie pravidiel technickej normy sa v súčasnej dobe využíva prístroj REMS Multipush, ktorý je v súčasnosti na trhu dostupný v dvoch variantoch (REMS Multipush SL a najvyššej verzii REMS Multipusch SLW).

 

Norma sa vo svojej podstate venuje 3 základným pilierom inštalácií.

 

3 piliere

 

Preplachovanie a dezinfikovanie vodovodných rozvodov je podmienené základnými pravidlami. Základným prvkom vstupujúcim do procesu preplachovania a dezinfikovania rozvodu je rozsah vodovodného potrubia a s tým súvisiaca komplikovanosť celého systému. Keďže príspevok vznikol pri príležitosti konferencie „Správa budov 2016“, s najväčším predpokladom je pre čitateľov zaujímavé a potrebné písať o väčších rozsahoch vodovodných potrubí, ako v prípade obytných domov s viacerými podlažiami a bytovými jednotkami.

 

Ako už bolo vyššie spomínané, preplachovanie a dezinfekcia systému sa odporúča pri opravách, prestavbách a nových inštaláciách, ale z doterajších skúseností je zrejmá aj nevyhnutnosť preplachovania a dezinfikovania systému ako prevencia. V každom z doteraz čistených rozvodov sme zaznamenali nečistoty. Vo svojej podstate je jedno, z akých materiálov a systémov je rozvod vody skonštruovaný, po určitom čase sa nečistoty objavia v každom z nich. Determinujúcim faktorom výskytu nečistôt je taktiež vek rozvodov.

 

V komplikovaných, obytných a viacposchodových domov sa preplach a dezinfekcia realizuje postupom od vrchných poschodí. Čiže poschodí, ktoré sa nachádzajú najvzdialenejšie od bodu päty stúpajúceho rozvodu. Rozvod sa preplachuje po častiach od najvyššieho poschodia smerom dole. Je potrebné sprístupnenie všetkých odberných miest odberateľov, aby bolo možné zabezpečiť dokonalé zbavenie nečistôt celého rozvodu. V jednotlivých bytových jednotkách sa rovnako ako u stúpajúcich rozvodoch, postupuje od najvzdialenejšieho odberného miesta bytu k najbližšiemu pri stúpačke (od najvzdialenejšieho výtoku). Výtoky sa následne zatvárajú od najvzdialenejšieho a postupne sa otvárajú výtoky smerom bližšie ku stúpačke. Z normy vychádzajú nasledovné číselné parametre zaznamenané v tabuľke.

 

tabulka stn

 

S prístrojom REMS Multipush SLW (najvýkonnejšia verzia) je možné vykonávať preplach rozvodov viacerými postupmi. Zo skúsenosti však vieme povedať, že novšie systémy stačí prepláchnuť čistou vodou a následne dezinfikovať. Pre rozvody, ktoré sú staršie je potrebné použiť mód stroja, kedy je do systému vháňaný striedavo vzduch a voda, pričom sa vytvárajú rázy. Pri rázoch dochádza k odlupovaniu nečistôt (inkrustov) z povrchu systémových rozvodov a nečistoty sú následne vyháňané cez jednotlivé armatúry. Na rozdiel od prvého postupu je potrebné po samotnom prečistení naplniť systém vodou, aby sme ho zbavili nežiadúceho vzduchu v systéme a následne doplníme tak ako v prvom postupe, dezinfekčnú látku.

 

rems1

 

Pre dezinfekciu rozvodov využíva spoločnosť REMS produkt REMS Peroxi Color. Často sa stretávame s otázkami ako vieme, že rozvod je už vydezinfikovaný, či je prípravok zdraviu bezpečný a kedy vieme, že je systém naplnený dezinfekčným prostriedkom? Odpovede na tieto otázky sú jednoznačné. Dezinfekčný roztok má fialové sfarbenie a výtoková armatúra sa ponecháva otvorené do momentu, kým cez ňu nezačne prúdiť sfarbený roztok. Čas, ktorý je potrebný na pôsobenie dezinfekčného roztoku sa pohybuje v rozmedzí 8 a viac hodín. Pochopiteľná je aj otázka týkajúca sa nezávadnosti dezinfekčnej chémie. Chemický roztok je na báze peroxidu vodíka H2O2. Peroxid sa v systéme rozkladá na vodu a kyslík, čiže nedochádza k vzniku nežiadúcich vedľajších látok, ktorým by bolo potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Chemický roztok používajúci sa pri čistení je v koncentrácii do 5 %, čiže podľa platných legislatívnych pravidiel sa považuje za nezávadnú látku. Z objemového hľadiska je možné použiť 1 l chemického prípravku REMS Peroxi Color na 100 l objemu preplachovaného a dezinfikovaného potrubia. Na záver sa celý vodovodný rozvod opätovne prepláchne čistou vodou.

 

rems2

 

Často kladenými otázkami sú aj zodpovednosť správcov, inštalatérskych firiem ako aj protokolovanie celého procesu. Vo svojej podstate, ako je nižšie spomenuté, preplachovanie a dezinfikovanie rozvodov nie je povinné. Norma je len akýmsi odporúčacím predpisom. Avšak pokiaľ dôjde ku škodovej a nehodovej udalosti, poisťovne a právnici využijú všetky dostupné kľučky na to, aby uchránili svoju pravdu. Tomu svedčia prípady z neďalekej Českej republiky a Rakúska, kedy sa zistil výskyt baktérie (legionela) v systéme, a tá bola spúšťacím mechanizmom spolu s oslabeným imunitným systémom jedinca a viedla k jeho úmrtiu. Zo spomínaného vyplýva, že zodpovednosť na pleciach nesie v rovnakej miere správca ako aj inštalatérska firma. Firma je povinná vykonávať svoju činnosť v súlade s príslušnými pravidlami, ktoré vychádzajú zo smerníc a noriem. Protokolovanie je zabezpečené pri stroji REMS Multipush vďaka internej pamäti stroja, ktorá zaznamenáva jednotlivé úkony, ktoré sa následne zákazníkovi prikladajú k faktúre spolu so záznamami o vykonaní skúšok, vyplachovaní a dezinfekcii ako aj s výsledkom o prehliadke.

 

rems3

 

Ako však vieme, norma má skôr informatívno-odporúčací charakter a nie sú v nej zakomponované sankcie, čo je na škodu veci, keďže v prípade zanedbanej dezinfekcie môže mať nezvratné následky spojené s ľudským zdravím. Záleží na nás, do akej miery sme ochotní hazardovať so zdravím koncových spotrebiteľov.

 

rems4

 

Z pohľadu firmy špecializujúcej sa na preplachovanie a dezinfekciu rozvodov vody ako aj preplachovanie a konzervovanie rozvodov ÚK je správne povedať, kedy odporúčame čistenie, preplachovanie a dezinfekciu. Preplachovanie je vhodné pri výskytu nečistôt v rozvode vody, pri zapáchajúcej vode a taktiež, pokiaľ je záujem o preplach a dezinfekciu, je ideálne realizovať ju pred výmenou vodomerov.

 

Z doterajšej praxe vyplýva, že prevažná väčšina či už opravovaných, prestavovaných alebo nových inštalácií nie je pripravená na predanie koncovému užívateľovi so štandardmi danými príslušnou normou STN EN 806.

 

Ing. Sleziak Tomáš, konateľ spoločnosti Wilseko s. r. o.

Valentín Javorský, vedúci predaja REMS GmbH pre Slovenskú republiku