Stretnutie vodohospodárov v Trenčíne

Devätnásty ročník medzinárodnej špecializovanej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, komunálnej techniky a rozvoja miest a obcí AQUA sa konal 12. - 14. júna 2012 v areáli výstaviska EXPO CENTER a.s. v Trenčíne. V zmysle podpísania Memoranda o vzájomnej spolupráci medzi  Asociáciou vodárenských spoločností, výstaviskom EXPO CENTER a.s., Trenčín a spoločnosťou SOVAK ČR sa výstava Aqua bude konať každý druhý rok striedavo s výstavou VOD-KA v ČR.

 

tn_1.jpg

 

Slávnostné otvorenie výstavy sa konalo v utorok 12.6., počas ktorého sa konalo odovzdávanie ocenení „Zlatá Aqua“, „Modrý Akvadukt“ a „Cena Milana Topoliho pre rok 2012“.

 

V súťaži „Zlatá Aqua“ v  kategórii výrobok prvé miesto získal Kamerový systém Pearpoint P350/ Prenosný systém na inšpekciu potrubí s malými priemermi od firmy Radeton SK, s.r.o., Prievidza. Druhé miesto patrí firme Jihomoravská armaturka spol. s r.o., Hodonín za výrobok PICO® Membránový regulačný ventil/ Antikavitačný membránový ventil s proti koróznou ochranouVodovodný systém  BLUTOP/ Potrubný systém z tvárnej liatiny pre výstavbu vedľajších  rozvodných sietí od firmy Saint-Gobain PAM CZ, spol s r.o., Bratislava skončil na treťom mieste. V kategórii technológia sa na prvom mieste umiestnil Plán bezpečnosti pitnej vody vybranej časti skupinového vodovodu Hriňová-Lučenec-Fiľakovo od vodárenskej nádrže Hriňová po obec Vidiná/ Technológia bola vypracovaná v spolupráci so Stredoslovenskou vodárenskou a prevádzkovou spoločnosťou od Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava, druhé miesto získal Systém na monitoring vodovodnej siete  Zonescan 820 od Gutermann AG, Baar, Švajčiarsko a posledné tretie miesto patrí firme FORTEX-AGS, a.s., Šumperk, Česká republika za OSS oxyterm sludge system®/ Systém spracovania prebytočného kalu v aeróbnych podmienkach.

 

tn_2.jpg


Základným kritériom hodnotenia súťaže „Modrý akvadukt“ bolo estetické a účelové pôsobenie architektonického stvárnenia expozície, vložená invencia a inovácia. Porota, ktorá pracovala v zložení: Inžinier architektka Edita Cimrová, Akad. sochár Igor Mosný a Rastislav Husár – projektant udelila prvé miesto firme SAINT-GOBAIN Construction Products, s.r.o., Bratislava, pri ktorej ocenila číru jednoduchú koncepciu evokujúcu filozofiu výstavy. Za čisté, exaktné riešenie a farebnosť v intenciách AQUA druhé miesto patrí firmám VODOHOSPODÁRSKE STAVBY- EKOLOGICKÝ PODNIK, a.s. Bratislava a FERRMONT, s.r.o. Púchov. Tretie miesto porota neudelila.

 

Slovenský národný komitét IWA udelil Cenu Milana Topoliho v roku 2012 za celoživotný prínos vo vodnom hospodárstve Ing. Jánovi Tutkovi.

 

tn_3.jpg

 

Záštitu nad výstavou prevzalo Ministerstvo životného prostredia SR. Vďaka podpore odborných garantov, ktorými sú MŽP SR, Sekcia vôd, Asociácia vodárenských spoločností, Asociácia čistiarenských expertov SR, Slovenský národný komitét IWA a Združenie miest a obcí Slovenska sa popri výstave AQUA konal odborný sprievodný program. V prvý deň sa uskutočnilo Zasadnutie Predsedníctva Združenia miest a obcí Slovenska a seminár „Asociácia vodárenských spoločností pre školy“ určený pre študentov stredných škôl. Druhý deň sa sa konalo Stretnutie generálnych riaditeľov vodárenských spoločností, Zasadnutie správnej rady AVS a súčasťou programu bola aj vedecko – odborná  konferencia AQUA v dvoch blokoch “Voda a potravinová bezpečnosť“ a „Spoľahlivosť a bezpečnosť vodárenských systémov v extrémnych podmienkach“. Posledný deň sa uskutočnilo Rokovanie právnej komisie AVS. Skúsenosti zo Slovenska  priniesol odborný seminár na tému „Alternatívne spôsoby čistenia odpadových vôd  pre najmenšie sídelné jednotky“.

 

tn_4.jpg

 

Firma Radeton SK, s.r.o. Prievidza pripravila počas výstavy súťaž vo vyhľadávaní únikov vody pomocou multikorelačného systému Enigma. Úlohou súťažiaceho bolo vyhľadať v rámci meraného úseku všetky skryté úniky vody, určiť presnú polohu každého z nich a odhaliť prípadné nehomogenity na sieti v stanovenom časovom limite. Súťaže sa zúčastnilo 24 súťažiacich, z ktorých prvé miesto získal Peter Ryšánek, druhé miesto patrí Jurajovi Kustorovi, Miroslav Jakubčo skončil na treťom mieste a štvrté miesto patrí Michalovi Bérešovi.

 

Spoločnosť TVS, a.s. Trenčín organizovala súťaž o najlepšieho montéra amatéra. Cieľom bolo zmontovať štandardnú vodomernú zostavu v súlade so zaužívanými postupmi a kritériami na čas.

 

tn_5.jpg

 

Pre návštevníkov pripravila firma BMH, s.r.o. Olomouc ukážku bezvýkopovej opravy potrubia technológiou UV žiarenia. Spoločnosť I.B.O.S. EU, a.s. Praha predviedla ukážku čistenia kanalizačného potrubia pomocou vysokotlakového čistiaceho zariadenia HydroJet a monitorovania kanalizačného potrubia kamerovým systémom REVI 250 a REVI 550.

 

Organizátor, výstavisko EXPO CENTER a.s., verí, že odborná verejnosť – starostovia a primátori miest a obcí, pracovníci vodohospodárskych spoločností, projektanti a investori získali na výstave cenné informácie, ktoré prispejú k ich ďalšiemu profesijnému rastu.