ÚPRAVA VEREJNÝCH PLAVECKÝCH BAZÉNOV

Verejným plaveckým bazénom je ten bazén, ktorý je určený pre použitie rôznymi skupinami obyvateľstva, medzi ktorými nie sú žiadne rodinné väzby. Účelom verejných bazénov bolo pôvodne prispieť ku zdraviu obyvateľstva. Momentálne majú však tieto bazény prevažne rekondičný a rekreačný charakter. Hygiena prevádzky bazénov je pod dohľadom štátnej zdravotnej správy.

 

Základným zmyslom a účelom úpravy bazénovej vody je zaistiť trvale hygienicky nezávadnú vodu a to i v dobe prechodného maximálneho zaťaženia bazénu. Preto je potrebné, aby technológia úpravy vody bola dobre navrhnutá a aby spoľahlivo fungovala.

 

Usporiadanie

V princípe plavecké bazény zahrňuje cirkulačné potrubie vody, bazénové teleso, v ktorom sa užívatelia kúpu, filtračné jednotky slúžiace k zachyteniu pevných nečistôt vo vode a dezinfekčné zariadenia určené k likvidácii nebezpečných mikroorganizmov a vírov. Z hľadiska prevedenia a konštrukcie bazénu je ďalej súčasťou tepelný výmenník k riadeniu teploty vody a zariadenie k regulácii odtoku vody. Vodné atrakcie ako masážne trysky, vodné kĺzačky a tobogany, vírivé vane a ďalšie, zvyšujú nároky na technické vybavenie a kvalitu systému úpravy bazénovej vody.

 

Návrh a prevedenie bazénov je riadené príslušnými predpismi a normami. Nemecká norma DIN 19643 definuje ako prio­ritu číslo 1 rýchlu likvidáciu mikroorganizmov (napr. E. coli, Pseudomonas aeruginosa) v troch radoch v dobe do 30 sekúnd.

 

ÚPRAVA VEREJNÝCH PLAVECKÝCH BAZÉNOV  

Najlepším a najistejším spôsobom, ako získať predstavu o kvalite vody v bazéne je odobrať vzorky vody a predať ich do laboratória k uskutočneniu analýzy. Tento postup je však časovo veľmi náročný, zdĺhavý a výsledky sú k dispozícii neskoro. Medzitým by boli však všetci kúpajúci vystavený riziku vplyvu hygienicky závadnej vody. Pre informáciu o stave bazénovej vody získanej v reálnom čase je však možné použiť náhradné zástupné veličiny. Tieto zástupné veličiny charakterizujú základné podmienky, ktoré majú priamy vplyv na hygienickú kvalitu vody v bazéne.

 

Zástupnými veličinami sú napríklad pH hodnota, hodnota redox potenciálu, koncentrácia voľného chlóru alebo koncentrácia viazaného chlóru. Rovnako tak je dôležitá i teplota bazénovej vody, ktorá sa pohybuje v rozmedzí od 26 °C (bežné verejné bazény) až do 35 °C (špeciálne terapeutické bazény).

 

Norma DIN 19643 definuje základné požiadavky na návrh a výstavbu nového bazénu. Popisuje taktiež všetky typy bazénov a všetky schválené spôsoby úpravy vody. Pri návrhu nového bazénu je preto potrebné vždy z tejto normy vychádzať a striktne dodržovať jej požiadavky. Každý typ bazénu má svoje predpísané spôsoby úpravy vody. Jedným z hlavných kritérií je požiadavka na vyčistenie celého objemu vody v bazénovej inštalácii za určitý čas. Tento parameter následne predurčuje veľkosť filtrov alebo filtračná rýchlosť by nemala prekročiť hodnotu 30 m/hod.

 

Zvolený spôsob úpravy vody má veľký dopad na voľbu cirkulačného množstva. Zvolený spôsob úpravy je oklasifikovaný faktorom zaťaženia bazénu (k). Tento faktor je kvocientom nominálneho zaťaženia a prietoku. Pre štandardné spôsoby úpravy vody by jeho hodnota nemala prestúpiť 0,5 m–3. Pre úpravu zahrňujúcu i ozonizačný stupeň môže byť hodnota faktoru o 20 % vyššia, teda 0,6 m–3. Túto skutočnosť je potrebné pri návrhu technologických zariadení vziať do úvahy, pretože pokiaľ bude inštalovaná ozonizácia, znamená to možnosť použitia menších cirkulačných čerpadiel, menších filtrov. Nižšia cirkulácia znamená menší príkon čerpadiel, redukovaná veľkosť filtrov znižuje straty spojené s praním filtrov (cena vody, cena ohrevu vody) a kratšie doby preplachu filtrov, čo znamená (pri použití ozónu) významné úspory v prevádzkových nákladoch.

 

Udržovanie pH hodnoty a riadenie dávkovania dezinfektantu

Najdôležitejšími parametrami pre riadenie úpravy vody sú pH hodnota a koncentrácia dezinfektantu. Aktuálna pH hodnota vody má vplyv jednak na priamy pocit kúpajúceho (vnem pocitu na koži) a jednak na účinnosť dezinfektantu a flokulantu. Správne udržovaná pH hodnota súčasne šetrí technické zariadenie bazénu.

 

 ÚPRAVA VEREJNÝCH PLAVECKÝCH BAZÉNOV

Hodnota pH by mala byť udržovaná v rozmedzí 6,8–7,2 pH čo vyžaduje trvalé sledovanie tohto parametra. Vďaka inštalácii zariadení ProMinent pre meranie, reguláciu a dávkovanie sa dá hodnota pH jednoducho a trvale udržovať vo vyššie uvedených medziach. Regulácia pH hodnoty sa uskutočňuje meraním pH sondou, vyhodnotením meranej hodnoty v regulátore a dávkovaním korekčnej chemikálie do bazénovej vody pomocou dávkovacieho čerpadla. ProMinent dodáva tieto tri základné komponenty regulačného okruhu z jedného zdroja.

 

Dezinfekcia vody sa uskutočňuje pridaním prípravku obsahujú­ceho chlór. Okamžitú hodnotu koncentrácie chlóru vo vode je možné merať priamo chlórovými sondami ProMinent. Sondy merajú hodnotu voľného chlóru a hodnotu celkového chlóru. Rozdiel týchto dvoch hodnôt udáva hodnotu viazaného chlóru. Norma DIN 19643 udáva ako limit hodnotu 0,2 mg/l chlóru. Vďa­ka presnému priamemu meraniu chlóru je možné udržovať koncentráciu chlóru na najnižšej možnej prijateľnej úrovni ale ešte dostatočne vysokej na to, aby boli vylúčené hygienické riziká.

 

Zariadenie pre riadenie koncentrácie chlóru pozostáva z meracej sondy, vyhodnocovacieho regulátora a zodpovedajúceho dávkovacieho čerpadla. Pretože ProMinent sám tieto zariadenia vyvíja a vyrába, je dodaný systém riadenia koncentrácie chlóru úplne kompletný nielen z hľadiska technického, ale i z hľadiska servisu a technickej podpory. Pri inštalácii sa nemusíte obávať problémov rozmerového či výkonového nesúladu mezi sondami, regulátorom a dávkovacím čerpadlom.

 

S príchodom nového zariadenia DULCOMARIN II ponúka ProMinent úplne nový a unikátny koncept merania a regulácie pre sektor verejných bazénov v celosvetovom merítku.

 

Dezinfekcia

Prevádzkovatelia plaveckých bazénov používajú rôzne spôsoby dezinfekcie vody. Norma DIN 19643 stanovuje povolené dezinfekčné prostriedky takto:

• plynný chlór

• chlórnan vápenatý podľa E DIN EN 900 ako granule alebo tablety

• chlórnan sodný podľa E DIN EN 901 ako roztok s koncentráciou 150 g/L

• chlórnan sodný ako roztok vyrábaný v mieste spotreby elektrolyticky

 

Celosvetovo najrozšírenejším dezinfekčným prostriedkom je plynný chlór. Je to hospodárne riešenie, predovšetkým pokiaľ sa jedná o dezinfekciu veľkého množstva vody. Plynný chlór je však na ústupe, teda aspoň pokiaľ ide o Nemecko a Švajčiarsko, a to z dôvodu jeho vedľajších negatívnych účinkov na zdravie.

Dezinfekčný roztok z granúl chlórnanu vápenatého sa pripravuje spravidla s koncentráciou 1 %. Pri koncentrácii okolo 7 % vzniká zákal a rozpustnosť granúl klesá.

 

Chlórnan sodný je častým riešením dezinfekcie na menších bazénoch, kde zachádzanie so zásobníkmi tekutého chlórna­nu neznamená významný vzrast prevádzkových nákladov. Elektrolýzna výroba chlóru v mieste spotreby je zaujímavou alternatívou k používaniu chlórnanu sodného.

 

Elektrolýzou soľného roztoku vody sa priamo v mieste spotreby vyrába chlór, vodík a hydroxid sodný. Rozlišujú sa dva typy elektrolýznych zariadení – tubulárna elektrolýza a membránová elektrolýza. Zariadenia tubulárnej elektrolýzy sú založené na zmiešaní vzniknutých produktov reakcie za účelom vzniku chlórnanu sodného NaClO za súčasnej existencie vysokého podielu zbytkovej solanky (nezúžitkovaný roztok pri reakci).

 

Pri elektrolýze s použitím polopriepustnej membrány sa chemické reakcie odohrávajú vo dvoch elektródových komorách oddelených navzájom touto membránou, takže do bazénu sa nedostávajú zbytkové chloridy. Vyrobený chlór môže byť dávkovaný priamo do bazénovaj vody vo forme kyseliny chlórnej alebo ju je možné skladovať vo forme chlórnanu sodného spolu s hydroxidom sodným. Chlórnan sodný je možné následne dávkovať dávkovacími čerpadlami do cirkulačných okruhov. Takéto riešenie je veľmi vhodné pre aquaparky s viacerými nezávislými bazénmi/cirkulačnými okruhy. Informatívnymi hodnotami pre veľkosť dávky chlórnanu môžu byť 2 mg/l v prípade vnútorných bazénov a 10 mg/l pre vonkajšie bazény.

 

Ako doplnok ku štandardným spôsobom dezinfekcie vody je možno využiť ďalšie oxidačné a dezinfekčné metódy, ktorými sú UV žiarenie a ozonizácia. UV žiarenie i ozón výrazne prispievajú k zlepšeniu kvality vody a ich aplikácia vedie k výraznému obmedzeniu používania chlóru ako dezinfektantu. Použitím dodatočných dezinfekčných metód sa znižuje obsah vedľajších nežiadúcich produktov chlorácie vo vode. Dá sa znížiť dávka chlóru, odbúrajú sa pôvodné javy chlorácie ako je nepríjemný zápach a vznik karcinogennych trihalometánov, voda získa „iskru“.

 

Flokulácia

Dávkovanie flokulantov je ďalším účinným krokom v úprave vody. Flokulant pomáha k zachyteniu inak nefiltrovateľných pevných látok filtrom bazénu. Princípom je využitie elektropotenciálu flokulantu k vytváraniu makrovloček z rozptýlených mikročástic nečistôt. Makrovločky sú jednoducho odfiltrovateľné z bazénovej vody. Dávkovanie flokulantov je možné v nočných hodinách vypínať z dôvodu úspory nákladov na chemikálie i energiu.

 

Už po desaťročia je jedným z popredných dodávateľov v oblasti bazénových technológií spoločnosť ProMinent, ktorá ponúka ucelené spektrum technických riešení úpravy vody, či už sa jedná o flokuláciu, filtráciu, úpravu pH alebo dezinfekciu, zariadenia ProMinent sú navrhované ako navzájom dopĺňajúce sa súbory. Využite týchto výhod pre seba.

 

www.prominent.sk