SMERNICA PRE EKODIZAJN ZVYŠUJE NÁROKY NA VYKUROVACIU TECHNIKU

Európska smernica, ktorá nadobúda účinnosť v septembri 2015, sprísňuje požiadavky kladené na vykurovacie zariadenia a zavádza povinnosť energetického štítkovania týchto zariadení.

Stanovenie energetickej triedy systému prípravy teplej vody s využitím solárnych kolektorov: modelový príklad

 

Obsahom príspevku je stanovenie energetickej triedy systému prípravy teplej vody s využitím obnoviteľného zdroja energie na modelovom príklade, ktorým je jednopodlažný rodinný dom typu bungalov. Ako obnoviteľný zdroj energie budeme uvažovať solárne kolektory navrhnuté len pre systém prípravy teplej vody.

Stanovenie energetickej triedy systému prípravy teplej vody s využitím solárnych kolektorov

Článok je pokračovaním už publikovaného článku na tému „Stanovenie energetickej triedy systému prípravy teplej vody s využitím solárnych kolektorov: Modelový príklad“, ktorý bol obsahom vydania č. 5/2009 Plynár – vodár – kúrenár + klimatizácia. Zameriava sa na objasnenie niektorých parametrov vstupujúcich do výpočtových algoritmov podľa normy STN EN 15 316-4-3 (Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému. Časť 4-3: Systémy výroby tepla, tepelné solárne systémy).