XVII. KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU PITNÁ VODA

Konferencia PITNÁ VODA, ktorá sa konala 19. až 21. septembra 2017 v Kursalóne v Trenčianskych Tepliciach bola už 17. konferenciou s medzinárodnou účasťou. Konferencia mala vzdelávací charakter a bola určená pracovníkom z odboru vodárenstva, prevádzkovateľom verejných vodovodov, prevádzkovateľom malých obecných vodovodov, zástupcom obcí, pracovníkom štátnej správy v oblasti životného prostredia a verejného zdravotníctva, vedeckým, odborným a technickým pracovníkom, zástupcom škôl a študentom, ako i ďalším, ktorí sa zaoberajú problematikou pitnej vody.

 

voda1

 

Do programu konferencie bolo zaradených 40 vysoko odborných, ale hlavne aktuálnych prednášok. Súčasťou odborného programu bola i audiovizuálna prezentácia firiem a dodávateľských organizácií, pričom dĺžka prezentácie bola limitovaná 10 min. Okrem toho niektorí účastníci konferencie svoje výsledky a poznatky prezentovali formou posterov.

 

Počas slávnostného otvorenia konferencie sa prítomným účastníkom prihovorili zástupcovia organizátorov a sponzorov konferencie.

 

Konferencia potom pokračovala odborným programom, ktorý bol rozdelený do siedmych sekcií:

  • právne predpisy v oblasti vodárenstva,
  • koncepčné otázky rozvoja vodárenstva, organizácia a riadenie vodárenských systémov zásobovania pitnou vodou,
  • technický, technologický a energetický audit,
  • zdroje vody a ich ochrana,
  • doprava vody,
  • technológia úpravy vody,
  • zdravotná bezpečnosť a kvalita pitnej vody.

 

voda2

 

V úvodnej sekcii konferencie Právne predpisy v oblasti vodárenstva odzneli dve prednášky zástupcov Ministerstva životného prostredia SR a Úradu verejného zdravotníctva SR zamerané na zmeny v právnych predpisoch v oblasti vodárenstva v rezorte životného prostredia i zdravotníctva.

 

Proces potreby ekonomickej prevádzky ako celku v našich vodárenských prevádzkach si nutne vyžaduje zaoberať sa Technickým, technologickým a energetickým auditom. Prednášky Ing. Potůčkovej, Ing. Vychytila i Ing. Schejbala dokazujú, že tejto problematike je potrebné v Slovenskej republike venovať zvýšenú pozornosť hlavne teraz, keď sa pripravuje modernizácia viacerých úpravní vôd.

 

voda3

 

Keďže energetická náročnosť je v súčasnosti jeden zo základných technicko-ekonomických ukazovateľov úpravní vôd a prevádzkovatelia sú povinní ju sledovať a vyhodnocovať, je viac ako dôležité sa tejto téme venovať aj naďalej. Vypracovanie energetického auditu nie je jednoduchá vec a jeho „cieľom by malo byť získanie prehľadu o energetickej náročnosti“ (Ing. Potůčková; Jak šetřit provozní náklady).

 

Do tejto sekcie vhodne zapadla aj pre technikov zrozumiteľná odborná prednáška s názvom Financovanie obnovy a rozvoja vodovodov na Slovensku (Ing. Ďuroška).

 

Problematike výskytu pesticídnych látok v surovej, ale aj pitnej vode sa venovali prednášky aj v sekcii Zdroje vody a ich ochrana.

 

voda4

 

K úspešnému priebehu konferencie prispela i sekcia Zdravotná bezpečnosť a kvalita pitnej vody, v ktorej odzneli najmä prednášky zástupcov úradov verejného zdravotníctva. Boli zamerané na monitorovanie biologického oživenia, ktoré môže byť rýchlym nástrojom identifikácie zmien v kvalite dodávanej pitnej vody, ďalej vývoju kvality pitnej vody vo verejných vodovodoch v regióne Banská Bystrica a Brezno i výsledkom skríningu sekundárnej kontaminácie olovom v niektorých školských a predškolských zariadeniach. Spolu s príspevkom, zaoberajúcim sa hodnotením zdravotného rizika z arzénu prednášky upriamili pozornosť na motto konferencie i hlavný cieľ Bonskej charty –Kvalitná, zdravotne bezpečná pitná voda, ktorá má dôveru spotrebiteľa. Sekciu doplnila informácia o využívaní individuálnych zdrojov pitnej vody a dostupných údajoch o ich kvalite i témy, ktoré rezonovali na konferenciách v minulých rokoch (význam vápnika a horčíka v pitnej vode, vzťah obsahu voľného chlóru k mikro­biologickej kvalite vody).

 

Už tradične sú na konferencii veľkým počtom prednášok obsadené sekcie: Koncepčné otázky rozvoja vodárenstva, organizácia a riadenie vodárenských systémov zásobovania pitnou vodou a Technológia úpravy vody a skúsenosti z technologických procesov úpravy vody.

 

Je to logické vyústenie modernizácie úpravní vôd v Českej republike, ale i realizácia prvých progresívnych riešení využitia membránových technológií v podmienkach VVS, a. s. Košice a PVPS, a. s. Poprad.

 

voda5

 

Z prednášok týchto dvoch sekcií jednoznačne vyplýva, pre mnohých už známa skutočnosť, že bez kvalitne spracovaných predprípravných prác a vysokej odbornosti riešiteľského kolektívu nie je možné pripraviť ekonomicky optimálnu a technicky správnu modernizáciu ÚV úpravne, ktorá je určite náročnejšia ako výstavba novej úpravne. Dokumentuje to i prednáška doc. Ing. Dolejša, CSc. s názvom „Inovuj nebo nepřežiješ“ platí i ve vodárenství a taktiež prednáška Ing. Drbohlava a kolektívu Modernizace a rekonstrukce úpraven vody – odstraňování pesticidů a jejich metabolitů, biologických látek a léčiv.

 

V rámci konferencie vystúpila i tajomníčka novovzniknutej Slovenskej asociácie vodárenských expertov (SAVE) doc. Ing. Danka Barloková, PhD., ktorá predstavila založenie a ciele činnosti asociácie.

 

voda6

 

Počas konania konferencie organizátori pripravili aj sprievodný program:

  • Prezentácia výroby, dodávky a servisu technologických zariadení a výrobkov v oblasti vodárenstva.
  • Pre všetkých účastníkov konferencie, ako i pozvaných hostí bolo pripravené priateľské stretnutie, kde pokračovala voľná diskusia.

 

Pre prezentáciu firiem a dodávateľských organizácií boli už tradične vytvorené optimálne podmienky. Prezentácia sa realizovala v hornej časti kongresovej sály Kursalónu, pričom každá firma, či dodávateľ mal k dispozícii panel a rokovací box.

 

Všetkým prednášateľom, i tým, ktorých mená tu neboli spomenuté i organizátorom treba poďakovať za prácu na vysoko odbornej úrovni.

 

Na záver by som chcela v mene celého organizačného výboru konferencie vyjadriť vďaku všetkým účastníkom konferencie a hlavne zástupcom sponzorujúcich firiem, ktorí výrazne pomohli pri zorganizovaní konferencie PITNÁ VODA.

 

Ing. Jana Buchlovičová, VodaTím s. r. o.

Fotografie: autor článku