SKÚSENOSTI PRAXE S DODRŽIAVANÍM NORMY STN EN 806

V období posledných 2 – 3 rokoch bola vo viacerých periodikách spomínaná problematika prevzatej normy STN EN 806. Norma STN EN 806 pojednáva o inštaláciách pitnej vody. STN EN 806 sa zaoberá nielen konkrétnym prevedením vodovodných inštalácií, ale aj následným preplachom a dezinfekciou spomínaných vodovodných rozvodov. Pre spĺňanie tejto náročnej normy spoločnosť REMS GmbH vyvinula prístroj REMS Multipush, ktorý sa pomaly etabluje aj v našich končinách.

POLOPROVOZNÍ TESTOVÁNÍ FILTRAČNÍHO MATERIÁLU DMI-65

Cílem testování filtračního materiálu DMI-65 bylo prokázat jeho schopnosti při odstraňování kovů, a to na konkrétní lokalitě. V rámci testování bylo sestaveno poloprovozní zařízení s instalací na úpravně vody v Ivančicích, kde je využíváno podzemního zdroje vody se zvýšeným obsahem především manganu. Jelikož se ve zdroji vyskytuje i železo a baryum, bylo v průběhu poloprovozní zkoušky sledováno odstranění i těchto prvků z vody.

Podobné odporúčané články: 

OHREV PITNEJ VODY TEPELNÝM ČERPADLOM

Tepelné čerpadlá sú dnes veľmi perspektívnym zdrojom energie pre domácnosti, komerčné budovy i verejný sektor, vyžadujú si však osobitý prístup. Jedným zo špecifík je aj správne riešenie ohrevu pitnej vody.

 

ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ RÔZNYCH SYSTÉMOV PRÍPRAVY TEPLEJ VODY V BYTOVOM DOME

Príspevok prezentuje výsledky energetickej hospodárnosti systémov prípravy teplej vody v bytovom dome. Predmetom energetickej analýzy je porovnanie hospodárnosti centrálneho a decentrálneho ohrevu teplej vody. Pod pojmom centrálna príprava teplej vody sa rozumie akumulačný ohrev vody pre všetky byty v bytovom dome v centrálnej kotolni objektu. V rámci decentrálneho systému je analyzovaný systém s bytovými stanicami, resp. individuálne lokálne zdroje tepla pre prípravu teplej vody v jednotlivých bytoch bytového domu. Energetická bilancia je spracovaná podľa súčasne platných európskych noriem a predpisov v oblasti EPBD.

NEKONVENČNÉ METÓDY OHREVU TEPLEJ VODY POMOCOU TEPELNÝCH TRUBÍC

Príspevok je zameraný na výskum gravitačných tepelných trubíc v oblasti využitia odpadového tepla na ohrev teplej vody zo spalín malých zdrojov tepla na biomasu. V príspevku je uvedený návrh experimentálneho zariadenia, na ktorom sa skúmal vplyv množstva vodnej náplne pri rôznych teplotných parametroch (teplota ohrevu a teplota chladenia) na prenesený tepelný výkon gravitačnej tepelnej trubice. Tepelná trubica bude bezpečne ohrievať vodu v zásobníku teplom zo spalín na výstupe spalinovodu malých zdrojoch tepla využívajúcich biomasu ako palivo.

VODA MUSÍ TIECŤ!

Pitná voda je našou najdôležitejšou potravinou. Niet teda divu, že na jej kvalitu sú kladené stále prísnejšie požiadavky a systémy kontroly, ktoré sú dokonca náročnejšie ako pri balenej vode dostupnej v supermarkete. Rovnakým nárokom musia podliehať aj všetky predmety, ktoré pred spotrebou prichádzajú s pitnou vodou do styku, predovšetkým sú to rozvody pitnej alebo ohriatej vody.

INŠTALÁCIE PITNEJ VODY PODĽA NORMY EN 806-4:2010 – RIZIKO VYPLÝVAJÚCE PRE INŠTALATÉRA Z RUČENIA, PRI NEREŠPEKTOVANÍ POKYNOV

Inštalatérovi komplikujú vytvorenie a zachovanie prehľadu mnohé požiadavky na zabránenie alebo odstránenie mikrobakteriálnych kontaminácií a usadenín pri uvádzaní inštalácií pitnej vody do prevádzky. Inštalatér však musí vytvoriť inštaláciu, ktorá bude z hygienického hľadiska bezchybná.

ČISTÝ ŠTART

Prvé zavodnenie a tlaková skúška

 

Inštalatéri musia overovať tesnosť vodovodných okruhov pomocou tlakovej skúšky. Geberit ponúka praktický hygienický filter, ktorý zaručí, že sa novo nainštalované rúry a tvarovky počas tohto procesu neznečistia.

Podobné odporúčané články: 

ZÁKLADNÉ FAKTY O SYSTÉME VYUŽÍVANIA SIVÝCH VÔD

Súčasný trend ekologického a ekonomického uvažovania, či snahy zachovávať udržateľnosť, nás vedú k využívaniu rozličných úsporných systémov. V tomto duchu možno zmýšľať aj o systéme využívania sivých vôd, ktorý okrem šetrenia pitnej vody, prináša odľahčenie splaškovej kanalizácie a v konečnom dôsledku aj určité finančné úspory

CHRÁNIME ŽIVOTY

Hygienické preplachovanie Geberit s novou
riadiacou jednotkou a senzorovou technológiou

 

Pokiaľ voda v potrubných rozvodoch stagnuje, môže to viesť k jej mikrobiologickej kontaminácii a rozmnoženiu baktérií rodu Legionella. Hygienické preplachovanie Geberit je spoľahlivou zárukou hygienickej výmeny vody v rúrach.