Optimálne riešenie pre každý stavebný projekt

Taconova rozširuje sortiment techniky pre ohrev teplej pitnej vody

 

Doplnený sortiment staníc na prípravu teplej pitnej vody od spoločnosti Taconova zjednodušuje výber vhodnej stanice. Tri základné modely TacoTherm Fresh Mega Connect, Mega 2 a Peta sú koncipované pre centrálny ohrev pitnej vody a u každého modelu je navyše k dispozícii variant "X" o silnejšom výkone. Vďaka tejto štruktúre sortimentu sú celkovo k dispozícii takmer ľubovoľné medzistupne pre príslušné potrebné výkony teplej vody.

OBSAH DUSIČNANOV A DUSITANOV VO VODÁCH Z INDIVIDUÁLNYCH VODNÝCH ZDROJOV V PRIEBEHU ROKOV 2013 AŽ 2017 V RÁMCI SVETOVÉHO DŇA VODY

Príspevok sa zaoberá zhodnotením kvality pitnej vody z individuálnych zdrojov v rámci Svetového dňa vody v priebehu rokov 2013 až 2017. Vo vzorkách pitnej vody sa vyšetrovali vybrané ukazovatele dusičnany a dusitany. Tieto ukazovatele sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov (domových studní) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné (najmä pre malé deti).

FYZIKÁLNA ÚPRAVA VODY PROSTREDNÍCTVOM IPS SYSTEMU

Swiss Aqua Technologies SK s. r. o. je spoločnosť, ktorá prezentuje na Slovensku švajčiarsku technológiu prostredníctvom IPS TECHNIKY. Firma sa zapodieva galvanickou úpravou vody bez použitia chemikálií, solí, či elektrickej energie a magnetov. To, na čo sa v súčasnosti hľadí, je skutočnosť, že úprava vody pomocou IPS TECHNIKY prebieha bez náročnejších finančných investícií pre údržbu. Úprava vody slúži hlavne pre ekológiu a zdravie v rodinách, ale aj v priemysle, čo je v dnešných časoch prioritným artiklom. Nakoľko nás téma zaujala, opýtali sme sa odborníkov, aké sú ich názory na čistenie a úpravu vody, ako aj možnosti využitia úpravy vody takýmto iónovým polarizačným systémom.

SKÚSENOSTI PRAXE S PREPLACHOM, ČISTENÍM A KONZERVÁCIOU ÚSTREDNÉHO KÚRENIA

V horúcich letných dňoch sa extrémne rýchlo zabúda na problémy spojené so zimnými mesiacmi. Či už sa jedná o obyvateľov bytových domov alebo rodinných domov, často sa vyskytuje problém s vykurovacou sústavou. Jedným z najčastejších problémov je znečistenie a zanesenie rozvodov ÚK. Mnohí si myslia, pokiaľ sa jedná o novostavby, že sa ich to týkať nemôže.

SKÚSENOSTI PRAXE S DODRŽIAVANÍM NORMY STN EN 806

V období posledných 2 – 3 rokoch bola vo viacerých periodikách spomínaná problematika prevzatej normy STN EN 806. Norma STN EN 806 pojednáva o inštaláciách pitnej vody. STN EN 806 sa zaoberá nielen konkrétnym prevedením vodovodných inštalácií, ale aj následným preplachom a dezinfekciou spomínaných vodovodných rozvodov. Pre spĺňanie tejto náročnej normy spoločnosť REMS GmbH vyvinula prístroj REMS Multipush, ktorý sa pomaly etabluje aj v našich končinách.

POLOPROVOZNÍ TESTOVÁNÍ FILTRAČNÍHO MATERIÁLU DMI-65

Cílem testování filtračního materiálu DMI-65 bylo prokázat jeho schopnosti při odstraňování kovů, a to na konkrétní lokalitě. V rámci testování bylo sestaveno poloprovozní zařízení s instalací na úpravně vody v Ivančicích, kde je využíváno podzemního zdroje vody se zvýšeným obsahem především manganu. Jelikož se ve zdroji vyskytuje i železo a baryum, bylo v průběhu poloprovozní zkoušky sledováno odstranění i těchto prvků z vody.

Podobné odporúčané články: 

OHREV PITNEJ VODY TEPELNÝM ČERPADLOM

Tepelné čerpadlá sú dnes veľmi perspektívnym zdrojom energie pre domácnosti, komerčné budovy i verejný sektor, vyžadujú si však osobitý prístup. Jedným zo špecifík je aj správne riešenie ohrevu pitnej vody.

 

ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ RÔZNYCH SYSTÉMOV PRÍPRAVY TEPLEJ VODY V BYTOVOM DOME

Príspevok prezentuje výsledky energetickej hospodárnosti systémov prípravy teplej vody v bytovom dome. Predmetom energetickej analýzy je porovnanie hospodárnosti centrálneho a decentrálneho ohrevu teplej vody. Pod pojmom centrálna príprava teplej vody sa rozumie akumulačný ohrev vody pre všetky byty v bytovom dome v centrálnej kotolni objektu. V rámci decentrálneho systému je analyzovaný systém s bytovými stanicami, resp. individuálne lokálne zdroje tepla pre prípravu teplej vody v jednotlivých bytoch bytového domu. Energetická bilancia je spracovaná podľa súčasne platných európskych noriem a predpisov v oblasti EPBD.

NEKONVENČNÉ METÓDY OHREVU TEPLEJ VODY POMOCOU TEPELNÝCH TRUBÍC

Príspevok je zameraný na výskum gravitačných tepelných trubíc v oblasti využitia odpadového tepla na ohrev teplej vody zo spalín malých zdrojov tepla na biomasu. V príspevku je uvedený návrh experimentálneho zariadenia, na ktorom sa skúmal vplyv množstva vodnej náplne pri rôznych teplotných parametroch (teplota ohrevu a teplota chladenia) na prenesený tepelný výkon gravitačnej tepelnej trubice. Tepelná trubica bude bezpečne ohrievať vodu v zásobníku teplom zo spalín na výstupe spalinovodu malých zdrojoch tepla využívajúcich biomasu ako palivo.

Podobné odporúčané články: 

VODA MUSÍ TIECŤ!

Pitná voda je našou najdôležitejšou potravinou. Niet teda divu, že na jej kvalitu sú kladené stále prísnejšie požiadavky a systémy kontroly, ktoré sú dokonca náročnejšie ako pri balenej vode dostupnej v supermarkete. Rovnakým nárokom musia podliehať aj všetky predmety, ktoré pred spotrebou prichádzajú s pitnou vodou do styku, predovšetkým sú to rozvody pitnej alebo ohriatej vody.