Efektívne riešenie proti úniku vody: Vysoká kvalita pre dlhodobú bezpečnosť

Pre užívateľov je dôležitá bezpečnosť a jednoduchosť. Zastavenie a ochrana proti únikom a netesnostiam vody je často podceňovaná, no o to dôležitejšia z hľadiska bezpečnosti, šetrenia nákladov a mnohých starostí.

OBSAH DUSIČNANOV A DUSITANOV VO VODÁCH Z INDIVIDUÁLNYCH VODNÝCH ZDROJOV V PRIEBEHU ROKOV 2013 AŽ 2017 V RÁMCI SVETOVÉHO DŇA VODY

Príspevok sa zaoberá zhodnotením kvality pitnej vody z individuálnych zdrojov v rámci Svetového dňa vody v priebehu rokov 2013 až 2017. Vo vzorkách pitnej vody sa vyšetrovali vybrané ukazovatele dusičnany a dusitany. Tieto ukazovatele sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov (domových studní) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné (najmä pre malé deti).

SKÚSENOSTI PRAXE S DODRŽIAVANÍM NORMY STN EN 806

V období posledných 2 – 3 rokoch bola vo viacerých periodikách spomínaná problematika prevzatej normy STN EN 806. Norma STN EN 806 pojednáva o inštaláciách pitnej vody. STN EN 806 sa zaoberá nielen konkrétnym prevedením vodovodných inštalácií, ale aj následným preplachom a dezinfekciou spomínaných vodovodných rozvodov. Pre spĺňanie tejto náročnej normy spoločnosť REMS GmbH vyvinula prístroj REMS Multipush, ktorý sa pomaly etabluje aj v našich končinách.

PRÍKLAD VYUŽITIA SYSTÉMU SIVÝCH VÔD

Súčasnosť možno charakterizovať ako obdobie s čoraz rozširujúcimi sa možnosťami zásobovania budov vodou. Okrem zaužívaného spôsobu zásobovať budovu pitnou vodou z verejného vodovodu prichádzajú do úvahy rôzne alternatívne spôsoby zásobovania vodou. Možno využiť vodu zo studne, dažďovú vodu, alebo pri využívaní systému sivých vôd, v budove opätovne využiť málo znečistenú odpadovú vodu. Počiatočné rozhodnutie či využiť alternatívne zdroje býva často otázkou zníženia prevádzkových nákladov, netreba však zabúdať, že spoločne s tým ušetríme aj nemalé množstvo pomerne vzácnej suroviny – pitnej vody.

Podobné odporúčané články: 

VODA MUSÍ TIECŤ!

Pitná voda je našou najdôležitejšou potravinou. Niet teda divu, že na jej kvalitu sú kladené stále prísnejšie požiadavky a systémy kontroly, ktoré sú dokonca náročnejšie ako pri balenej vode dostupnej v supermarkete. Rovnakým nárokom musia podliehať aj všetky predmety, ktoré pred spotrebou prichádzajú s pitnou vodou do styku, predovšetkým sú to rozvody pitnej alebo ohriatej vody.

INŠTALÁCIE PITNEJ VODY PODĽA NORMY EN 806-4:2010 – RIZIKO VYPLÝVAJÚCE PRE INŠTALATÉRA Z RUČENIA, PRI NEREŠPEKTOVANÍ POKYNOV

Inštalatérovi komplikujú vytvorenie a zachovanie prehľadu mnohé požiadavky na zabránenie alebo odstránenie mikrobakteriálnych kontaminácií a usadenín pri uvádzaní inštalácií pitnej vody do prevádzky. Inštalatér však musí vytvoriť inštaláciu, ktorá bude z hygienického hľadiska bezchybná.

ČISTÝ ŠTART

Prvé zavodnenie a tlaková skúška

 

Inštalatéri musia overovať tesnosť vodovodných okruhov pomocou tlakovej skúšky. Geberit ponúka praktický hygienický filter, ktorý zaručí, že sa novo nainštalované rúry a tvarovky počas tohto procesu neznečistia.

Podobné odporúčané články: 

CHRÁNIME ŽIVOTY

Hygienické preplachovanie Geberit s novou
riadiacou jednotkou a senzorovou technológiou

 

Pokiaľ voda v potrubných rozvodoch stagnuje, môže to viesť k jej mikrobiologickej kontaminácii a rozmnoženiu baktérií rodu Legionella. Hygienické preplachovanie Geberit je spoľahlivou zárukou hygienickej výmeny vody v rúrach.

REMS – FIRMA ČASOPISU PLYNÁR – VODÁR – KÚRENÁR ZA ROK 2014

Každoročne oceňuje Vydavateľstvo odborných časopisov s.r.o. jednu firmu, ktorá prispela svojim dielom k rozvoju a zlepšeniu práce odborníkov. Firma, ktorá bola vyhodnotená za rok 2014, získava prestížne ocenenie za svoj celosvetovú novinku – inovatívny produkt MULTI-PUSH, ďalej za technický pokrok, nové myšlienky a kvalitný sortiment náradia pre remeselníkov odborov inštalatérstva a vykurovania

EURÓPSKA NORMA EN 806-4 NA SLOVENSKU

Integráciou Slovenska do Európskej únie pristupujeme k zjednocovaniu noriem aj v oblasti vodovodných potrubí vo vnútri budov. V nasledujúcom článku chceme v krátkosti zhrnúť, aké novinky nás v tejto oblasti čakajú. Vysvetlenie, ako chápať túto normu v bytových domoch nám dala jej predkladateľka doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD zo SvF Technickej univerzity Košice.