PRÍKLAD VYUŽITIA SYSTÉMU SIVÝCH VÔD

Súčasnosť možno charakterizovať ako obdobie s čoraz rozširujúcimi sa možnosťami zásobovania budov vodou. Okrem zaužívaného spôsobu zásobovať budovu pitnou vodou z verejného vodovodu prichádzajú do úvahy rôzne alternatívne spôsoby zásobovania vodou. Možno využiť vodu zo studne, dažďovú vodu, alebo pri využívaní systému sivých vôd, v budove opätovne využiť málo znečistenú odpadovú vodu. Počiatočné rozhodnutie či využiť alternatívne zdroje býva často otázkou zníženia prevádzkových nákladov, netreba však zabúdať, že spoločne s tým ušetríme aj nemalé množstvo pomerne vzácnej suroviny – pitnej vody.

Podobné odporúčané články: 

ZÁKLADNÉ FAKTY O SYSTÉME VYUŽÍVANIA SIVÝCH VÔD

Súčasný trend ekologického a ekonomického uvažovania, či snahy zachovávať udržateľnosť, nás vedú k využívaniu rozličných úsporných systémov. V tomto duchu možno zmýšľať aj o systéme využívania sivých vôd, ktorý okrem šetrenia pitnej vody, prináša odľahčenie splaškovej kanalizácie a v konečnom dôsledku aj určité finančné úspory

MOŽNOSTI VYUŽÍVANIA ZRÁŽKOVÝCH VÔD Z POVRCHOVÉHO ODTOKU V BUDOVÁCH PRE DOPRAVU

V súčasnosti sa v praxi vo väčšine prípadov pri voľbe a navrhovaní zdravotechnických systémov berie ohľad predovšetkým na investičné náklady. Až následne sa prihliada na prevádzkové náklady. Uvedený trend sa zachoval z minulých období, keď cena vody a energií bola nízka a prevádzkové náklady spojené s prevádzkovaním zdravotechnických zariadení boli zanedbateľné.

ANALÝZA POTENCIÁLNEHO VYUŽÍVANIA ZRÁŽKOVÝCH VÔD Z POVRCHOVÉHO ODTOKU V BUDOVE AREÁLU TUKE

Jednou z alternatív, ako zásobovať budovu vodou je využitie zrážkovej vody z povrchového odtoku v budovách popri tradičnému zásobovaniu vodou prostredníctvom verejného vodovodu. Hlavnou výhodou zrážkovej vody, ako zdroja je, že predstavuje zdroj vody, ktorý je zadarmo a je kvalitatívne vhodný pre nahradenie rozličných činností v rámci objektu.

ČO S DAŽĎOVOU VODOU Z RODINNÝCH DOMOV?

Od mnohých inštalatérov si majitelia rodinných domov pýtajú radu, čo majú robiť s dažďovou vodou stekajúcou zo striech ich rodinných domov. Pozrime sa na to, čo by mali inštalatéri vlastníkom nehnuteľností poradiť, aby ich rady zodpovedali platným slovenským zákonom, ale aj smerniciam a nariadeniam Európskej únie, ktoré v tomto prípade stoja nad slovenskými.

AQUA 2011

20.09.2011

 

18. medzinárodná špecializovaná výstava vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, komunálnej techniky a rozvoja miest a obcí

 

Miesto konania: 
areál výstaviska EXPO CENTER a.s., Trenčín
Organizátor: 
EXPO CENTER a.s. Trenčín
Kontakt: 
tel./fax: 00421-32-7432 382, e-mail: masarykova@expocenter.sk

ANALÝZA FAKTOROV OKOLIA OVPLYVŇUJÚCICH NÁVRH EFEKTÍVNEHO A KVALITNÉHO SYSTÉMU PRE ZACHYTÁVANIE ZRÁŽKOVEJ VODY Z POVRCHOVÉHO ODTOKU

Naliehavou otázkou tohto tisícročia je hospodárenie s vodnými zdrojmi. Celosvetovým problémom je nárast populácie a s tým súvisiace zvyšovanie potrieb pitnej vody. Z tohto dôvodu sa hľadajú nové spôsoby efektívneho využívania zdrojov pitnej, ale