ÚSPEŠNÁ KONFERENCIA SPRÁVA BUDOV CZ 2018

Ako sme v minulom čísle písali, konferencia Správa budov CZ 2018 sa uskutočnila v dňoch 25. – 26. 10. 2018 v hoteli Orea Voroněž v Brne. Ako dopadla? Na výbornú! V nasledujúcej reportáži si prečítate, že tí, ktorí sa konferencie nezúčastnili, môžu ľutovať... že prečo? Odpovedá Mgr. Eugen Kurimský, organizátor konferencie.

Podobné odporúčané články: 

OBNOVUJEME S PODPOROU ŠFRB VÝHODNÉ PODMIENKY AJ V BUDÚCOM ROKU

Štátny fond rozvoja bývania organizoval v dňoch 10. a 11. októbra 2018 v Trnave celoslovenskú odbornú konferenciu pod názvom „Zlepšenie energetickej efektívnosti bytových domov prostredníctvom komplexnej obnovy bytových domov z prostriedkov IROP“. Cieľom konferencie bolo poskytnúť poslucháčom najaktuálnejšie informácie z oblasti obnovy a energetickej hospodárnosti bytových domov, od prípravy žiadosti až po realizáciu stavby v praxi.

NAOZAJ NIE JE NUTNÉ ZATEPĽOVAŤ STAVEBNÚ SÚSTAVU P 1.14?

Situácia v oblasti obnovy bytových domov sa mení v závislosti od legislatívnych podmienok, cien materiálov a tiež úrovne povedomia o benefitoch tohto procesu pre vlastníkov bytov. Početné technické problémy stavebných sústav, systémové poruchy a nutnosť predĺžiť životnosť bytových domov a zlepšiť kvalitu bývania ľudí na sídliskách vyvolali značný tlak na aktivitu ľudí.

Prečo platí, že obnova = úspora?

Ak by ste pátrali po tom, či Slováci bývajú radšej v bytových alebo v rodinných domoch, vyšlo by vám, že je to približne narovnako. Polovica obyvateľov Slovenska žije v rodinných a druhá polovica v bytových domoch.

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA, SPRÁVCOVIA – PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY A VLASTNÍCI – SPOTREBITELIA – 2. ČASŤ

Všetci dobre vieme, že základným zákonom, podľa ktorého sa vykonáva správa bytového domu je zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Z tohto zákona vyplývajú aj práva, aj povinnosti tak pre správcu, ako aj pre vlastníkov bytov.

RADA A JEJ ZODPOVEDNOSŤ

ČLENOVIA RADY SPOLOČENSTVA VLASTNÍKOV PLNÍTE SI ZÁKONOM STANOVENÉ POVINNOSTI ZODPOVEDNE?

 

V zmysle § 7c zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je RADA dozorným orgánom spoločenstva

a) zvoláva zhromaždenie najmenej raz za rok,

b) kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,

c) navrhuje odvolanie predsedu,

d) kontroluje činnosť spoločenstva a navrhuje opatrenia na nápravu nedostatkov

NOVÁ GENERÁCIA ULTRAZVUKOVÝCH MERAČOV TEPLA A CHLADU

Do domácností sú potrebné merače na meranie spotreby tepla alebo chladu v bytoch, z ktorých je možné údaje o spotrebe tepla nielen jednoducho odčítať a merajú presne, ale musia byť aj spoľahlivé, mať dlhú životnosť, a pritom nízke obstarávacie a prevádzkové náklady.

FIRMA PEKSTRA SPOL. S R. O. VYRÁBA BALKÓNY A LODŽIE UŽ 25 ROKOV

Už od založenia sa firma špecializuje na poradenstvo, výrobu a dodávku závesných oceľových balkónov, samonosných oceľových a hliníkových lodžií v bytových domoch.

VÝHODY EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU V ETICS

Nezávislá švajčiarska poradenská firma Büro für Umweltchemie (BFU) vyvinula multikriteriálne hodnotenie a porovnanie rôznych izolačných materiálov. Výsledkom je jednoduchý a praktický grafický nástroj, ktorý vizualizuje silné a slabé stránky izolačných materiálov v rôznych aplikáciách.

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA SPRÁVA BUDOV CZ 2018

Po siedmych rokoch úspešnej konferencie Správa budov na Slovensku sa spoločnosť V. O. Č. Slovakia s. r. o. rozhodla usporiadať konferenciu Správa budov CZ 2018 aj v Českej republike. Konferencia sa uskutoční v dňoch 25. – 26. 10. 2018 v hoteli Orea Voroněž v Brne. Na dôvody, program a o organizačné informácie sme požiadali Mgr. Eugena Kurimského, ktorý nám zodpovedal na naše otázky v nasledujúcich riadkoch.

SEPTEMBROVÝ KURZ MANAŽÉR SPRÁVY BUDOV

Správcovia bytový domov, ak chcú vykonávať správu musia splniť podmienky zákona č. 246/2015. Jednou z podmienok podľa §3 je získanie odbornej spôsobilosti na akreditovanom kurze. Pre zábudlivcov, ale aj pre novovznikajúcich správcov bol zorganizovaný kurz Manažér správy budov. Po prázdninách nastúpili deti do školy a niektorí správcovia na kurz.