ABY U VÁS NEHORELO – POŽIARNA OCHRANA

Kontakt:Školská 23040 11, Košicetel: 055/678 28 08email: zsaun@zsaun.skWeb: www.zsaun.sk
Detaily o firme

Povinnosti správcu bytového domu
a spoločenstva vlastníkov bytov a NP

Pravdepodobne nie je celkom úplne reálne zabrániť všetkým nepríjemným udalostiam a stratám súvisiacich s požiarom, ale určite je možné eliminovať možnosti vzniku požiarov. Najťažšie sa dá eliminovať ľudský faktor. Aby oheň nezabíjal, nezraňoval a nespôsoboval škody na majetku, je potrebná opatrnosť a dôslednosť pri požiarnej prevencii. Dôležitou súčasťou správy bytov a nebytových priestorov je plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi. Cieľom tohto článku je informovať vlastníkov bytových domov, správcov a SVB o týchto povinnostiach.

 

V článku citujeme zákon a voľný výklad povinností týkajúcich sa bytových domov uvádzame odlišným typom písma.

 

Pri správe bytového domu je povinnosťou zabezpečiť úlohy vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení (ďalej len „zákon“) a vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. Obvykle sa tieto povinnosti vykonávajú dodávateľským spôsobom, osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie. Zodpovednosť štatutárneho orgánu právnickej osoby za plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona sa týmto neruší.

 

Povinnosti správcu bytového domu, spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov a vlastníka bytového domu:

 

Vlastník bytového domu, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správca bytového domu je povinný zabezpečiť pri správe bytového domu plnenie úloh ochrany pred požiarmi, ktoré sa týkajú spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu, podľa § 4 písm. a) až c), g) až i) a k) až q), § 5 písm. a) až c), i) a j) a § 8 písm. d).

 

§ 4

Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov je povinná, ak tento zákon neustanovuje inak

 

a)   zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a odstraňovať zistené nedostatky; obsah a lehoty preventívnych protipožiarnych prehliadok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

 

                  
V bytových domoch je to každých 12 mesiacov a následne odstraňovať zistené nedostatky. Pri prehliadke sa kontrolujú únikové cesty a východy. Tieto musia byť označené a nemali by sa zatarasovať, kontrolujú sa, či sú voľné prístupy k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody, k požiarnotechnickým zariadeniam a požiarnym vodovodom.

 

V spoločných priestoroch, teda chodbách v bytovom dome nemôžu byť umiestnené žiadne kusy nábytku, kvetináče a pod. Spoločné chodby zabezpečujú evakuáciu osôb z požiarneho úseku ohrozeného požiarom.

 

b)   zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ako aj opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb; opatrenia, miesta a činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, čas so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a podujatia, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

 

                  
V bytových domoch správca, SVB je povinný vydať písomný pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pre činnosti (napr. zváranie v dome, výťahovej šachte, lepenie podláh, odstraňovanie starých náterov pomocou ohňa a pod.), zabezpečiť školenie o podmienkach protipožiarnej bezpečnosti osôb, ktoré sa podieľajú na činnosti, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a vybaviť ju prostriedkami na zdolávanie požiaru. Je potrebné vedieť, že hoci tieto činnosti zväčša vykonávajú špecializované dodávateľské firmy, plní úlohy pri týchto činnostiach ten, pre koho sa tieto činnosti vykonávajú, v našom prípade vlastník bytových domov, správca alebo SVB, ak osobitný predpis alebo písomná dohoda neustanovuje inak.

 

c)    určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a označovať ich príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo,

 

d)   zabezpečovať plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo,

 

g)   umožniť orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor a obci vstup do objektov a priestorov na účely vykonania kontroly plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi, poskytovať mu požadované doklady, dokumentáciu ochrany pred požiarmi a súvisiace podklady a informácie,

 

h)   splniť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uložené orgánom vykonávajúcim štátny požiarny dozor alebo obcou v nimi určených lehotách.

 

     
Správca, SVB, vlastník objektu je povinný zúčastniť sa na kontrole a odstrániť prípadné nedostatky do určeného termínu.

 

Štátny požiarny dozor vykonáva protipožiarnou kontrolou dodržiavania povinností vlastníka bytového domu, spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správcu bytového domu pri správe bytových domov, ktoré majú viac ako 8 podlaží alebo viac ako 64 bytových jednotiek.

 

i)    prevádzkovať technické zariadenie a technologické zariadenie a zabezpečovať vykonávanie pravidelnej údržby a kontroly z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a odstraňovať zistené nedostatky podľa pokynov výrobcu a všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo; všeobecne záväzný právny predpis ďalej ustanoví vlastnosti, ktoré má mať technické zariadenie a technologické zariadenie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti v prevádzke.

         
Spoločné zariadenia v bytových domov, ktoré sú určené na spoločné užívanie napr. výťahy, práčovne, kotolne, bleskozvody a pod. musí byť zabezpečená pravidelná údržba a kontrola z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a odstraňovať zistené nedostatky vyplývajúce z ich revízií.

 

k)   zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri uskutočňovaní stavieb a pri ich užívaní, ako aj pri zmene užívania stavieb riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb; požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb pri projektovaní stavieb, uskutočňovaní stavieb, užívaní stavieb a zmene v užívaní stavieb ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

 

l)    zabezpečiť, aby pri zmene užívania stavby nedošlo k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti stavby alebo jej časti, bezpečnosti osôb alebo k sťaženiu zásahu hasičských jednotiek,

 

m) zabezpečiť vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby, ak jej projektová dokumentácia neobsahuje riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby; obsah dokumentácie o požiarno-bezpečnostnej charakteristike užívanej stavby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

 

n)   zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou, pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína; podrobnosti o čistení komínov a vykonávaní ich kontrol, o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol, ako aj o vykonávaní odborného preskúšania komína a vzor potvrdenia o vykonaní čistenia komína a potvrdenia o vykonaní odborného preskúšania komína ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

 

Ak sa v bytovom dome nachádza kotolňa, vlastníci majú lokálne vykurovanie, je potrebné nezabudnúť na pravidelné čistenie a kontrolu komínov a taktiež na odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou. S týmto úzko súvisí náležité dodržiavanie technických podmienok a požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov.

 

o)   dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a zabezpečiť označenie komínu štítkom; technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a vzor štítku o vyhotovení komína ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

 

p)   dodržiavať pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami, s technickými prostriedkami obsahujúcimi horľavé látky alebo horenie podporujúce látky, ako aj pri ich ukladaní a skladovaní požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo,

 

q)   zabezpečiť plnenie ustanovených povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie.

 

§ 5

Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov je povinná, ak tento zákon neustanovuje inak

 

a)   obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a v priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, ďalšie hasiace látky, hasičskú techniku, vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, inštalovať požiarne výťahy, evakuačné výťahy, technické vybavenie únikových ciest, prostriedky na vyhlásenie požiarneho poplachu, vhodné druhy požiarnotechnických zariadení, prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou, ak tak ustanovuje tento zákon, viesť a uchovávať dokumentáciu o ich prevádzkovaní; vlastnosti a podmienky prevádzkovania zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, hasičskej techniky, vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi, požiarnych výťahov, evakuačných výťahov, technického vybavenia únikových ciest, prostriedkov na vyhlásenie požiarneho poplachu, požiarnotechnických zariadení vrátane podmienok akcieschopnosti, obsah kontroly vrátane lehôt, rozsah údržby, spôsob vedenia dokumentácie o ich prevádzkovaní, vzory dokladov o údržbe a kontrole týchto zariadení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

 

Správca, SVB je povinný inštalovať požiarnotechnické zariadenia (napr. hasiace prístroje, požiarne uzávery, elektrická požiarna signalizácia, zariadenia na odvod tepla a splodín horenia), zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov (požiarne vodovody), technické vybavenie únikových ciest, požiarne a evakuačné výťahy, prostriedky na vyhlásenie požiarneho poplachu a prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou. V bytových domoch sa používajú:

Hasiace prístroje musia byť kontrolované najmenej raz za 24, resp. raz za 12 mesiacov, musia byť inštalované a ich stanovište označené piktogramom, ale len fyzickou osobou, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontrol hasiacich prístrojov vydá potvrdenie o ich kontrole.

 

Zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov (požiarne vodovody) musia byť kontrolované najmenej raz za 12 mesiacov. O kontrole sa vyhotoví záznam, vrátane protokolu o tlakovej skúške požiarnej hadice.

 

Údržbu požiarneho uzáveru ako sú dvere, okná, klapky vykonáva v BD osoba zodpovedná za údržbu, najmenej raz za 12 mesiacov. Kontrolu požiarneho uzáveru vykonáva technik požiarnej ochrany v rámci preventívnej protipožiarnej prehliadky raz za 12 mesiacov.

 

V niektorých domoch sa už nachádza aj elektrická požiarna signalizácia (EPS). V prípade tohto zariadenia musí byť zabezpečená trvalá obsluha v mieste umiestnenia hlavnej ústredne EPS pracovníkom, ktorý je poučený a zaškolený výrobcom alebo právnickou osobou, ktorá má na túto činnosť oprávnenie. Na tomto zariadení sa vykonávajú denné, mesačné, štvrťročné a ročné kontroly. O vykonaní ročnej kontroly EPS vydá fyzická osoba s osobitným oprávnením na kontroly zariadení EPS potvrdenie o vykonaní kontroly.

 

b)   označovať a udržiavať trvale voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody, k požiarnotechnickým zariadeniam, zariadeniam na vyhlásenie požiarneho poplachu, požiarnym vodovodom a k zdrojom vody na hasenie požiarov.

 

V bytových domoch nezabudnúť označiť hlavné uzávery elektrickej energie, vody a plynu.

 

c)    strpieť umiestnenie signalizačného zariadenia alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu; ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté,

 

i)    oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „okresné riaditeľstvo“) každý požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní,

 

j)    poskytovať potrebné doklady, súčinnosť a pomoc pri zisťovaní príčiny vzniku požiaru.

 

 

§ 8

Právnická osoba a fyzická osoba -podnikateľ nesmie, ak tento zákon neustanovuje inak

 

d)   používať požiarnotechnické zariadenia, hasiace látky, hasičskú techniku a vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, na ktoré nebol vydaný certifikát, ak sa certifikát podľa osobitných predpisov vyžaduje.

 

V prípade vzniku požiaru je potrebné nezabudnúť túto skutočnosť nahlásiť príslušnému okresnému riaditeľstvu.

 

POŽIARNA OCHRANA – najmenej 1 x za 12 mesiacov

  • kontrola hydrantov
  • tlakové skúšky hadíc
  • kontrola hasiacich prístrojov
  • ročná prehliadka so zápisom do požiarnej knihy

 

Dokumentácia o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby musí byť spracovaná na základe § 4 písm. f) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z.

 

Predmetná dokumentácia musí obsahovať popisnú časť a grafické znázornenie skutkového stavu užívanej stavby.

 

Upozorňujeme, že

V súlade s § 11, ods. 2, písm. a), zákona NR SR č. 10/1996 Zb. o kontrole v štátnej správe a v súvislosti s reformou verejnej správy a prenesení niektorých kompetencií štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi na miestnu samosprávu má táto povinnosť a právomoc vykonávať kontroly dokumentácie ochrany pred požiarmi podľa zákona č. 314/2001 Z. z. vo vašom bytovom dome.

 

Chráňte si svoj majetok a nepodceňujte svoje povinnosti na úseku požiarnej ochrany.

 

K O M Í N Y

S požiarnou ochranou v bytových domoch úzko súvisí aj problematika komínových telies. V bytových domoch, kde sa používajú komínové telesá, je potrebné aj im venovať dostatočnú pozornosť. Podľa skúsenosti hasičov by zodpovednejší prístup ku kontrole a čisteniu komínov mohol predísť až 90 % požiarov. Nepodceňujte tieto povinnosti.

 

Revízie komínov

Vyhláška č. 401/2007 Z.z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ukladá prevádzkovateľovi povinnosti nielen pri stavbe, ale aj pri prevádzke komínových telies podľa § 20 nasledovne:

 

(1) Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.

 

(2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:

a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:

  • štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
  • šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
  • dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,

b) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za

  • dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
  • 2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

 

(3) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.

 

(4) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od ostatného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.

 

(5) Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.

 

(6) Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komínov.

 

(7) Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených v odseku 2.

 

Pri stavbe, oprave alebo rekonštrukcii spalinovej cesty musia byť dodržané normy MV SR 401/2007 Z. z. a STN EN 1443. Za spalinovú cestu sa pritom považuje celý úsek od spalinového hrdla spotrebiča po ústie komína a posudzuje sa vrátane pripojenia spotrebiča a jeho nadimenzovania.

 

Ak komínový prieduch nezodpovedá platným predpisom alebo ak pôvodná vložka neplní už svoj účel, prejavuje sa zlý ťah komína, citeľný zápach spalín v interiéri a pod. je treba zabezpečiť vložkovanie komína. Pri určovaní vhodného materiálu pre komínovú vložku (antikoro, plast, keramika), treba posúdiť aj nenasiakavosť a odolnosť komína proti vlhkosti.

 

Pri väčšom poškodení komínové teleso treba pred vyvložkovaním opraviť.

 

Za nevykonanie kontroly komína alebo za nedodržanie lehôt, môže orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor uložiť pokutu.

 

V prípade požiaru bude, pravdaže, potvrdenie o vykonaní revízie komína vyžadovať aj poisťovňa. Ak sa takýmto potvrdením neviete preukázať, nemôžete rátať s vyplatením náhrady škody navyše ak sa zistí, že príčinou požiaru bol zlý technický stav komínového telesa.

 

Členovia Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností (ZSaUN ) môžu využiť individuálne konzultácie k tomu, aby sme im pomohli konkrétne riešiť ich problém v spravovanom bytovom dome. Problémy v BD sú hlavne pri nepoužívaných komínových telesách a dodatočnom zapojení krbov z jednotlivých bytov.