BEZ OBÁV ZATEPĽOVAŤ S POLYSTYRÉNOM

V súčasnosti sa v médiách stretávame s problémom použitia požiarnych bariér pri zateplení obvodového plášťa použitím polystyrénu pri dodržaní najnovšej legislatívy. Je to naozaj tak? Sú obavy opodstatnené? Aké riziká a úskalia to prináša, ak sa rozhodneme dodatočne zatepliť len s minerálnou vatou? Čo by mali vlastníci bytov vedieť, aby sa vedeli správne rozhodnúť?

 

panelaky


Skúsenosti z Európy

Vzhľadom na nesporné výhody EPS, ktoré spočívajú v jeho vlastnostiach, sa s EPS zatepľuje aj naďalej. Registrujeme to v štátoch, kde obdobné predpisy už platia dlhšiu dobu a realizačné firmy už kombináciu materiálov pri zatepľovaní považujú za samozrejmosť ako napr. v Česku, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku (www.wdv-systeme.de), kde majú s uplatňovaním požiarnych bariér bohaté skúsenosti.

 

Z pohľadu investora, projektanta a realizačných firiem je potrebné dodržať požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť. Pri výbere tepelnoizolačného materiálu na zatepľovanie stavieb je však potrebné vychádzať z vlastností komplexne. Sú to najmä vlastnosti ako je objemová hmotnosť, nasiakavosť, obsah škodlivých látok v materiáloch, celková prácnosť pri vyhotovení ETICS aj z hľadiska kotvenia a upevňovania na obvodovú konštrukciu a v neposlednom rade aj ekonomická výhodnosť.

 

Správne rozhodnutie závisí od analýzy vlastností a možností použitia pre konkrétnu stavbu. Analýzu možností použitia by mali poskytnúť autorizované osoby ako sú napr. projektanti.

 

Požiadavky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti

V nadväznosti na zvyšovanie hrúbky tepelnoizolačnej vrstvy ETICS bolo v legislatíve zavedené použitie požiarnych zábran pri použití hrúbky EPS viac ako 100 mm. Požiarna zábrana je bariéra v celej hrúbke tepelnoizolačného kontaktného systému, ktorá obmedzuje šírenie požiaru z MW šírky 200 mm. Avšak môžeme povedať, že zhotovovanie ETICS s požiarnymi zábranami vyvoláva len mierne zvýšenie náročnosti a prácnosti, čo sa však vykompenzuje tým, že s polystyrénom je oveľa ľahšia manipulácia ako s minerálnou vatou, ktorej hmotnosť je pri požadovaných hrúbkach oveľa vyššia. Na základe skúseností z iných krajín je taktiež možné konštatovať, že zo začiatku používania požiarnych bariér sa tiež obávali realizácie, avšak v súčasnosti už realizačné firmy považujú kombináciu materiálov pri zatepľovaní už za samozrejmosť.

 

Projektová dokumentácia so zavedením týchto nových požiadaviek musí byť spracovaná, ak je súčasťou žiadosti na vydanie stavebného povolenia alebo na povolenie zmeny stavby podanej stavebnému úradu, od 1. marca 2016.

 

Použitie ETICS na báze EPS alebo MW, ovplyvňuje aj výška stavby. Výška stavby h je výška daná vzdialenosťou od podlahy prvého nadzemného podlažia po podlahu posledného úžitkového nadzemného podlažia.

 

polyform tab

Do hrúbky izolácie 100 mm sa nemusia používať požiarne zábrany!

 

Na čo si dať pozor, ak sa použije dodatočné zateplenie len s MW

Nad rámec požiadaviek STN sa niekedy odporúča namiesto zateplenia s EPS v ETICS s požiarnymi zábranami spracovať návrh s použitím len MW.

 

Je to možné, avšak je potrebné posúdiť tieto dôležité skutočnosti:

  • tepelná izolácia na báze MW má vyššiu hodnotu súčiniteľa tepelnej vodivosti l = 0,040 až 0,045 vo W/(m.K) ako na báze EPS (l = 0,036 až 0,041);
  • na splnenie požiadaviek podľa STN 73 0540-2: 2012 platných od 1. 1. 2016 je potrebné použiť väčšie hrúbky z MW o 20 až 60 mm ako z EPS
  • pri hrubších doskách z MW sú potrebné dlhšie rozperné kotvy;
  • vplyvom povrchu dosiek z MW sa zvýši spotreba stierkovej hmoty základnej vrstvy;
  • vplyvom väčšej hmotnosti sa zvyšuje náročnosť fyzickej práce a náročnosť manipulácie pri zhotovovaní;
  • zvyšuje sa prácnosť pri úprave dosiek z MW v porovnaní s doskami z EPS;
  • zvyšuje sa priťaženie vplyvom zateplenia.

 

kreslane

 

Koľko môžeme ušetriť?

Pri porovnaní použitia EPS alebo MW je potrebné posúdiť výber aj z hľadiska ušetrených nákladov.

 

Príklad: Modelový bytový dom typ T 03 B, 4 poschodia, 2 vchody, plocha zateplenia 1220 m2 fasády, hrúbka izolácie EPS, MW, požiarne zábrany z MW (PZ) 180 mm

 

Porovnanie nákladov na dodatočné zateplenie (ETICS)

 

polyform tab2

Pri použití ETICS s EPS tak môžeme ušetriť náklady v hodnote osobného automobilu!

 

Na záver

Dodatočné zatepľovanie stavieb je z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti zmenou, ktorá si vyžaduje dodržanie zásad ustanovených v právnych predpisoch. Je však potrebné názory a informácie, ktoré aj k tejto problematike dostávame, brať s rešpektom a vychádzať z doterajších skúseností, poznatkov, skúšok a štatistických údajov, ktoré sú pre expandovaný polystyrén jednoznačne priaznivé. Zateplenie stavieb s EPS poskytuje dostatočnú mieru požiarnej bezpečnosti pri stále vysokej ekonomickej návratnosti investície. Bez polystyrénu sa pri zatepľovaní nezaobídeme.

 

www.polyform.sk