Energie2 odporúča energetický audit, umožní čerpanie dotácií

Z dotácií 60 miliónov EUR sa ujde aj pre malé a stredné podniky a prinesú úspory

 

Voľné finančné prostriedky vo výške takmer 60 miliónov EUR sa môžu v súčasnosti čerpať na Slovensku v rámci štyroch aktuálnych výziev Operačného programu kvalita životného prostredia. Sú určené na zníženie energetickej náročnosti, zavádzanie systémov energetického a environmentálneho manažérstva  a využívanie OZE (obnoviteľných zdrojov energie). K dispozícii ich majú malé a stredné firmy, ale aj subjekty územnej samosprávy a ústrednej správy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v najmenej rozvinutých okresoch.

O ENERGETICKÝ AUDIT A CERTIFIKÁT SA ZÁKAZNÍKOM POSTARÁ ENERGIE2

Slovenský dodávateľ elektrickej energie a zemného plynu - spoločnosť Energie2 poskytuje svojim zákazníkom okrem cenovo výhodných dodávok energií aj poradenské a doplnkové služby. Tie im šetria energie, čas, hľadanie odborníkov a prinášajú úspory finančných prostriedkov. Záujem prejavili zákazníci o energetické certifikáty a energetické audity. Informuje o tom obchodný riaditeľ spoločnosti Energie2 Eduard Chudovský.

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV - ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY A ICH NÁVRH POMOCOU PROGRAMU, CERTIFIKOVANÝ BALKÓNOVÝ SYSTÉM BEZ POTERU, KONTROLNÉ MERANIA TERMOKAMEROU

Energetická náročnosť bytového fondu na Slovensku je vysoká. Z nezávislých pozorovaní sa ukazuje, že slovenská domácnosť spotrebuje na vykurovanie v priemere cca 60 % z celkového množstva energie. Zvyšných 40 % sa využíva na prípravu teplej úžitkovej vody a inú spotrebu. Na potrebu tepla pri vykurovaní najviac vplývajú tepelné straty. S tepelnými stratami rastie aj potreba tepla na vykurovanie.

POVINNOSTI VLASTNÍKOV BYTOV PRI ZABEZPEČOVANÍ TEPELNEJ OCHRANY BUDOV A ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV

Proces navrhovania a zhotovovania stavieb je ovplyvňovaný viacerými právnymi a technickými predpismi, z ktorých mnohé nemajú dopad iba na samotný proces schvaľovania stavieb, ale aj na technické riešenie, projektovanie, financovanie a odovzdávanie hotového diela. V poslednom období spôsob výstavby najviac ovplyvnili nové požiadavky na energetickú hospodárnosť budov (EHB).

KVALITNÍ PASPORT – ZÁKLAD UDRŽENÍ SOUČASNÉHO STAVU OBECNÍHO DOMOVNÍHO A BYTOVÉHO FONDU

Uběhlo velmi málo času kdy, podle ekonomických analytiků, odezněla největší hospodářská krize od druhé světové války a už se zde objevují náznaky hospodářské krize další. Období krize charakteristické stagnací složek hospodářství má dopad zejména na stavební ruch, na kterém má velký podíl bytová výstavba.