CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH SÚSTAV PANELOVÝCH DOMOV – 1. ČASŤ

STAVEBNÁ SÚSTAVA T01B, T02B, T03B

 

Panelové bytové domy sa v Slovenskej republike začali stavať koncom päťdesiatych rokov minulého storočia. Znamenali typizáciu celej nosnej konštrukcie objektov, schodiskových konštrukcií, strešných konštrukcií, typizáciu deliacich priečok, okenných a dverných konštrukcií, typizáciu podláh, obkladov, rozvodov, výťahov, strešných konštrukcií i ostatných pomocných doplnkov, teda rozsiahle vývojové, výrobné i organizačné nároky na práce stavebných odborníkov. Projektovali sa vo forme objektov jednotlivých stavebných sústav, ktoré sa ďalej už len osadzovali.

 

Stavebné sústavy T01B, T02B, T03B

Stavebné sústavy T01B, T02B a T03B v rokoch 1957 – 1964 boli projektované a realizované pre objekty bytovej výstavby s 2 – 6 podlažiami s lokálnym alebo ústredným kúrením. Prvý krát tu boli uplatnené tehly metrického formátu a nová záväzná projektová norma ČSN 73 0020 z roku 1955, ktorá určovala kategórie bytov, ich štandard a vybavenie.

 

V stavebnej sústave sa realizovali radové a neskôr aj bodové objekty s rôznymi kategóriami bytov, okrem 1-izbových. Základná sekcia mala 3 dvojizbové byty na schodišti. Typizácia sústav T01B, T02B, T03B bola určená v princípe len stropnými konštrukciami a ich geometrickou charakteristikou.

 

Bytové domy sa v daných konštrukčných systémoch realizovali v rokoch 1957 až 1964 (vek prvých domov je 58 rokov.)

 

Popis niektorých stavebných konštrukcií

Obvodný plášť

Obvodový plášť typického podlažia je nosný, murovaný z metrických dierovaných tehál CDm hrúbky 365 mm. Murivo 1. nadzemného podlažia a 1. podzemného podlažia je zosilnené na hrúbku 500 mm smerom dovnútra objektu. Suterénne murivo je betónové z B 105, vo vykurovaných priestoroch s tehlovou prímurovkou hrúbky 65 mm. Nadokenné preklady šírky 365 mm a výšky 265 mm sú ŽB prefabrikované, z vonkajšej strany opatrené tepelnou izoláciou 25 mm heraklitom. V úrovni ŽB stropu objekt vystužuje betónové stužidlo vytvorené medzi prefabrikovanou vencovkou šírky 115 mm a výšky 215 mm z vonkajšej strany taktiež vybavenej tepelnou izoláciou a ŽB stropnou doskou. V mieste spojov vencoviek je prečnievajúca výstuž zvarená a zaliata cementovou maltou alebo betónovou zmesou.

 

Vonkajšia povrchová úprava obvodových konštrukcií je brizolitová omietka. Sokel je upravený individuálne, napríklad obkladom z umelokamenných dosiek.

 

Strešný plášť

Strešný plášť je riešený v niektorých variantoch:

 • Jednoplášťová plochá strecha
 • Drevený krov lepený so sklonom 40 stupňov
 • Železobetónový krov so sklonom 40 stupňov

 

Jednoplášťová plochá strecha má 4 % spád k obvodovému odkvapovému žľabu. Strešné vrstvy sú ukončené železobetónovou prefabrikovanou rímsou šírky 1175 mm a výšky 130 mm, konzolovite vyloženou 300 mm. V rímse sú zabudované drevené klátiky na uchytenie strešných žľabov a oplechovania. Rímsa je stabilizovaná betónovou zálievkou zmonolitnenou so stropnou konštrukciou.

Skladba plochej strechy:

 • Hydroizolácia
 • Cementový poter
 • Škvarová mazanina
 • Škvarový násyp
 • Lepenka
 • Heraklit 50 mm
 • Piesok 20 mm
 • Stropná konštrukcia

 

Altrenatívna skladba plochej strechy:

 • Hydroizolácia
 • Cementový poter 40 mm
 • Škvarový násyp 50 – 250 mm
 • Drevocementová doska 45 mm
 • Lepenka A 400 H
 • Škvarový násyp 30 – 35 mm
 • Stropná konštrukcia

 

Krov drevený lepený

Tvar strechy je valbový. Krokvy lepených prvkov tvaru I sú uložené a zakotvené do drevených pomúrnic a podopierané vzperami. Rozstup krokiev je max. 1200 mm. Vodorovné sily pomúrnic sú zachytávané oceľovými tiahlami (priemeru 10 mm) zabetónovanými do prefabrikovaného stropu v max. rozstupoch 2500 mm. Bačkora vzpier je zakotvená do škvarobetónovej mazaniny pôjdu. Zvislé sily sa prenášajú do pozdĺžnych obvodových prekladov a stredových nosníkov. Strešná rovina je vybavená diagonálnym zavetrovaním. Prefabrikovaný strop posledného podlažia je uzavretý škvárobetónovou mazaninou a dlažbou celkovej hrúbky 150 mm. Škridlová krytina je uložená na latiach, ktoré sú priklincované na krokvách. Strešné žľaby sú predsadené pred betónový rímsový nosník.

 

Krov železobetónový

Tvar strechy je valbový. Železobetónové krokvy tvaru T sa nachádzajú len v radovej časti strechy v rozstupoch max. 1200 mm. V hornej časti majú krokvy zabudovanú drevenú latu 40/50 mm pre upevnenie laťovania. Na okrajoch sú uložené a zakotvené priamo do prefabrikovaného krovu. V hrebeni sú uložené na pozdĺžny betónový prievlak a vzájomne sú prekotvené. Betónový prievlak je uložený na murovaných pilieroch 500/500 mm v rozostupoch 3500 mm. V celej oblasti valby (vrátane priľahlej roviny strechy z radovej časti) je konštrukcia doplnená klasickým viazaním krovom so stojatou stolicou. Priečne zaťaženie je prenášané trojkĺbovým rámom do pomúrnic, pozdĺžne zaťaženie prostredníctvom vrcholového prievlaku zo zavetrovacích pozdĺžnych stien do konštrukcie objektu. Prefabrikovaný strop posledného podlažia je uzavretý škvarobetónovou mazaninou a dlažbou celkovej hrúbky 150 mm. Pri strešných žľaboch predsadených pred rímsové prefabrikované nosníky, je sklon strešnej roviny zmenšený pomocou fošňových námetkov upevnených na prefabrikované krokvy.

 

Škridlová krytina je uložená na latách priklincovaných k latkám zabetónovaným v krokvách.

 

Zvislé a nosné steny a priečky

Vnútorné steny sú priečne a pozdĺžne. Priečne steny hrúbky 250 mm tvoriace priečne stuženie objektu sú murované z tehál metrického formátu vo forme schodišťových stien na polovičnú šírku objektu a stužujúcej steny na celú šírku objektu na koncoch objektu a rozhraní sekcií.

 

Pozdĺžne steny hrúbky 500 mm tvoria v súčasnosti s obvodovým plášťom pozdĺžny nosný systém objektu. Sú tvorené sústavou nosných pilierov preklenutých prefabrikovanými prievlakmi.

 

Priečky v obytných preiestoroch sú tehlové hrúbky 60 a 150 mm. V 1 podzemnom podlaží sú deliace priečky 125 mm. Priečky tvoriace pivničné komory sú hrúbky 60 mm.

 

Stropné konštrukcie a podlahy, schodište a balkóny

Všetky stropy sú zo železobetónových dutinových panelov PZD šírky 500 alebo 1000 mm, výšky 215 mm s výnimkou častí pri komínoch, ktoré sú monolitické. Stropy sú zmonolitnené rečnievajúcou výstužou a zálievkami.

 

Podlahy v obytných priestoroch majú hrúbku 100 mm so zabudovanou zvukovou izoláciou z minerálnej vlny. V izbách sú vlysky, v ostatných priestoroch bytu je farebný cementový poter. Na balkóne je podlaha z keramických dlaždíc kladených do lôžka z cementovej malty. V suteréne je betónová mazanina alebo cementový poter.

 

Schodište je železobetónové dvojramenné pravotočivé. Šírka ramena je 1150 mm. V zrkadle šírky 1200 mm je umiestnený osobný výťah.

 

Balkóny sú riešené formou kombinovaných prefabrikátov preklad – balkónová doska. Ich stabilita je zabezpečená zmonolitnením so stropnou doskou resp. medzipodestou a gravitačným pôsobením medziokenných pilierov a stropu. Zábradlie balkóna je oceľové uchytené zboku do obvodového plášťa.

 

Použitá literatúra VVÚPS

Ing. Vojtech Mozgay