CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH SÚSTAV PANELOVÝCH DOMOV – 2. ČASŤ

SÚSTAVA ZT a ZTB

 

Panelové bytové domy sa v Slovenskej republike začali stavať koncom päťdesiatych rokov minulého storočia. Znamenali typizáciu celej nosnej konštrukcie objektov, schodiskových konštrukcií, strešných konštrukcií, typizáciu deliacich priečok, okenných a dverných konštrukcií, typizáciu podláh, obkladov, rozvodov, výťahov, strešných konštrukcií i ostatných pomocných doplnkov, teda rozsiahle vývojové, výrobné i organizačné nároky na práce stavebných odborníkov. Projektovali sa vo forme objektov jednotlivých stavebných sústav, ktoré sa ďalej už len osadzovali.

 

Sústava ZT

Typový podklad panelového konštrukčného systému ZT (zjednotený typ) spracoval Stavoprojekt Bratislava v roku 1966 ako ďalšie vývojové štádium konštrukčného systému T06B. Nosný systém budov tvoria v radových domov priečne nosné steny. V bodových domoch sa dva navzájom kolmé systémy krížia. Modulová osnova nosných stien je 3600 mm a 2700 mm. Konštrukčná výška podlaží je 2800 mm.

 

Bytové domy sa v danom konštrukčnom systéme realizovali v rokoch 1966 až 1982 (vek prvých domov je 48 rokov.)

 

Popis niektorých stavebných konštrukcií

Obvodný plášť

Obvodný plášť v priečelí aj štíte je samonosný, s budovou staticky nespolupôsobí. Vytvorený je z jednovrstvových celostenových dielcov. V priečelí sú obvodové dielce hrúbky 270 mm skladby 20 mm vonkajšej omietky, 240 mm keramzitbetónu a 10 mm vnútornej omietky. V štíte obvodový plášť pozostáva z nosnej steny hrúbky 140 mm, 20 mm vzduchovej medzery a keramzitbetónového panela hrúbky 250 mm. Táto informácia je veľmi dôležitá pre navrhovanie vhodného zateplovacieho systému.

 

Strecha

Strecha je riešená ako dvojplášťová plochá so spádom 1 % k vnútorným odpadom. Projektová skladba strešného plášťa: hydroizolácia, pórobetónové panely hrúbky 240 mm, vzduchová medzera, stropný panel.

 

Stropné panely

Stropné panely sú železobetónové z betónu B 170. Hrúbka stropných panelov je 110 mm. Dôležitá informácie pre statikov.

 

Lodžie

Lodžie sú riešené ako predsadené v module 3600 mm, alebo združené pre moduly 2700 a 3600 mm. Lodžia je ohraničená bočnými plnými nosnými železobetónovými stenami hrúbky 150 mm. Združená lodžia má v module nosnú stenu s dverným otvorom. Stropný lodžiový panel je kazetový šírky 1200 mm s výškou max. 220 mm a min. 190 mm. Podlaha lodžií je celkovej hrúbky 38 mm. Nášľapnú vrstvu tvoria terazzové dlaždice.

 

Sústava ZTB

V roku 1972 spracoval Stavoprojekt Bratislava sústavu ZTB – Zjednotený typ Bratislava, ktorá priamo nadväzovala na konštrukčný systém ZT. V radových a doskových domoch je nosný systém budov vytvorený priečnymi nosnými stenami, doplnený pozdĺžnymi nosnými stenami. Modulová osnova nosných stien je vytvorená rozstupmi 3600 a 2700 mm. Schodišťový modul je použitý modul 2700 mm. Konštrukčný výška podlaží je 2800 mm. Bytové domy sa realizovali v rokoch 1972 až 1982 (vek prvých domov 42 rokov).

 

Popis niektorých stavebných konštrukcií

Obvodný plášť

Obvodový plášť v priečelí aj štíte je nenosný, s budovou staticky nespolupôsobiaci. Vytvorený je z jednovrstvových celostenových dielcov. V priečelí je hrúbka dielcov 270 mm (skladobne 280 mm). Štíte sa obvodový plášť skladá z nosnej steny hrúbky 150 mm, 20 mm širokej vzduchovej medzery a keramzitbetónového panela hrúbky 280 mm vrátane 30 mm vonkajšej omietky. Ložná škára obvodových panelov je v hornej úrovni stropných panelov. Táto informácia je dôležitá pri navrhovaní vhodného zatepľovacieho systému.

 

Na vybraných bytových domoch sa zistila rozdielna skladba jednotlivých vrstiev obvodových dielcov s rozptylom hrúbky keramzitbetónu od 190 mm do 225 mm. Nameraná bola vzduchovej medzery v štíte od 15 mm do 45 mm.

 

Každý obvodový panel je v hornej časti privarený o priečne nosné steny a zálievkovú výstuž pomocou spojovacích oceľových prvkov. V spodnej časti je uložený do cementovej malty hrúbky 20 mm.

 

Strešný plášť

Strešný plášť je riešený ako dvojplášťový s odvetranou vzduchovou medzerou. Je vyspádovaný do úžľabia k vnútorným odpadom. Stropné konštrukcie sú plné železobetónové, z betónu B 170. Hrúbka stropných panelov je 120 mm.

 

Stropné konštrukcie

Stropné konštrukcie sú plné železobetónové, z betónu B 170. Hrúbka stropných panelov je 120 mm.

 

Lodžie

Lodžie patriace bytom majú plné železobetónové zábradlie výšky 1110 mm. Kútové lodžie priradené k bytovému priestoru sú v module 3600 mm. Majú hĺbku 1350 mm. Lodžie sú vymedzené bočným obkladovým panelom a nosnou železobetónovou stenou hrúbky 150 mm.

 

Súčasný stav

Výkresová dokumentácia typových podkladov stavebných sústav ZT a ZTB nie je zachovaná, ani archivovaná, existujúce archívy obsahujú len nesystematické zlomky výkresov, takže stavebné úpravy v objektoch sústav ZT a ZTB sa projektujú a posudzujú bez dostačujúcich technických podkladov. Hlavne vplyv stykov a spojov nosných dielcov sa spracovávajú rôznymi orientačnými spôsobmi, alebo sa úplne obídu a mnohí z projektantov sa vo svojich riešeniach zaoberajú iba lokálnym riešením nosných prvkov, čo znamená nepostačujúci pohľad na problematiku stavebných sústav ZT a ZTB.

 

Na Slovensku aplikované montované stavby boli navrhované podľa vtedy platných ČSN noriem, v ktorých neboli povolené žiadne zmeny nosných konštrukcií oproti schváleným typovým podkladom.

 

Od 1. januára 2009 SR prechádza na prísne európske technické normy. V súčasnosti v montovaných objektoch dochádza k nasledovným stavebným úpravám:

  • zmena (hlavne k zvýšeniu) zaťaženia stropných dielcov príslušnej časti objektu, napr. bytu alebo i niekoľkých bytov,
  • zmena polohy a rozmerov dverných otvorov v nosných stenách dielcov príslušnej časti objektu,
  • zmena polohy a rozmerov priečkových dielcov bytu alebo ich úplné odstraňovanie,
  • zmeny zaťaženia strešných dielcov pridávaním nových hydroizolačných vrstiev,
  • zatepľovanie obvodových a strešných konštrukcií,
  • vytváranie šikmých striech nad montovanými stavbami,
  • nadstavby a prestavby nad existujúce objekty.

 

Ako už bolo spomenuté, prvky stavebných sústav ZT a ZTB, sa vyrábali z betónu B 170, teda z betónu najnižšej predpísanej pevnosti pre železobetónové konštrukcie. Nedostatočné informácie pri stavebných úpravách v stavebných sústavách ZT a ZTB. Môže viesť k ohrozeniu stability upravovaného objektu. Preto je nevyhnutné posúdenie používaných betónov stropných, obvodových a stenových dielcov v konkrétnej stavbe aj pri navrhovaní systému zatepľovania.

 

paneldobmy

 

Použitá literatúra VVÚPS

 

Ing. Vojtech Mozgay