CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH SÚSTAV PANELOVÝCH DOMOV – 3. ČASŤ

STAVEBNÁ SÚSTAVA PV-2

 

Panelové bytové domy sa v Slovenskej republike začali stavať koncom päťdesiatych rokov minulého storočia. Znamenali typizáciu celej nosnej konštrukcie objektov, schodiskových konštrukcií, strešných konštrukcií, typizáciu deliacich priečok, okenných a dverných konštrukcií, typizáciu podláh, obkladov, rozvodov, výťahov, strešných konštrukcií i ostatných pomocných doplnkov, teda rozsiahle vývojové, výrobné i organizačné nároky na práce stavebných odborníkov. Projektovali sa vo forme objektov jednotlivých stavebných sústav, ktoré sa ďalej už len osadzovali.

 

Stavebná sústava PV-2

Konštrukčná sústava PV-2 sa realizovala podľa typových podkladov PV-2KTB-04 Celopórobetónový typ, ktoré spracoval KPÚ Bratislava v roku 1964.

 

Nosný systém objektov tvorí tradičná murovaná konštrukcia s navzájom kolmých stien zhotovených z pórobetónových tvárnic alebo blokopanelov s panelovými stropmi.

 

Modulová osnova nosných stien je 3750, 3150, 3050 mm. Konštrukčná výška 2850 mm.

 

Bytové domy v stavebnej sústave PV-2 sa realizovali v rokoch 1961 – 1969.

 

Popis konštrukcií

Obvodný plášť obytných podlaží tvoria steny hrúbky 250 mm murované z pórobetónových tvárnic druhu 07 tr. I. na maltu M25, alebo blokopanelov z rovnakého materiálu. Obvodový plášť v podlaží s domovou vybavenosťou je murovaný z tehál Cdm hrúbky 250 mm, resp. 375 mm, prípadne z pórobetónových tvárnic druhu 07 tr. I. alebo blokopanelov. Okenné otvory sú prekryté monolitickými betónovými prekladmi výšky 230 mm, okná v schodišti prefabrikovanými železobetónovými prekladmi RZP.

 

pvkpvk

 

Strešné konštrukcie sú vytvorené ako jednoplášťové so sklonom k fasáde.

 

Ich skladba:

 • Násyp z triedenej škváry 75 mm
 • Duraklit 2 x 25 mm
 • Násyp z triedenej škváry 100 – 350 mm
 • Škvárobetón 150 mm
 • Cementový poter 30 mm
 • Hydroizolácia (3x lepenka A400, 4x asfaltový náter a reflexný náter.)

 

Odtok dažďovej vody zo strechy je riešený odkvapom pod betónovou rímsou vo fasáde a vonkajšími zvodmi. Štít objektu je ukončený atikou vymurovanej z tehál. Na streche sa nachádzajú výlezy, komíny a vyústenia vetracích potrubí vo forme nadstavcov vymurovaných z plných tehál prípadne vetráky pre odvetranie strešného plášťa.

 

Zvislé nosné steny sú murované z pórobetónových tvárnic alebo blokopanelov druhu 07 tr. I. na maltu M25 hrúbky 250 mm. Dverné otvory v stenách sú prekryté prefabrikovanými železobetónovými prekladmi RZP.

 

Povrchové úpravy sú realizované v obytných miestnostiach štukovou omietkou, v práčovniach cementovou omietkou pálenou, v ostatných miestnostiach domového vybavenia sú povrchy upravené zatrením škár s dvojnásobným pačokovaním.

 

Stropné konštrukcie sú zo železobetónových stropných panelov (š. 1800 mm) alebo dosiek PZD (š. 300 mm), výšky 140 mm. Zmonilitnenie konštrukcie zabezpečuje sústava monolitických železobetónových vencov – prekladov umiestnených na každej nosnej stene. Z vonkajšej strany sú vence opatrené heraklitom. Železobetónový veniec v úrovni stropu nad prvým a posledným nadzemným podlažím môže vyčnievať o 150 mm pred fasádou (rímsa) a spolu s pilastrami na okraji objektu vytvárajú orámovanie objektu. Strop nad I. podlažím v podlahe loggií je izolovaný retaxom. Stropné konštrukcie sú povrchovo upravené omietkou a maľbou.

 

Podlahy

Podlahy sú hrúbky 160 mm:

 • Piesok 10 mm
 • Izolácie FIBREX 17 mm
 • Lepenka
 • Škvárobetón 90 mm
 • Cementový poter 30 mm
 • Vlysky 19 mm

 

Podlahy v miestnostiach príslušenstva sú z betónovej mazaniny hr. 75 mm a chodby doplnené terrazovými dlaždicami.

 

Priečky

Priečky sú murované, hrúbky 75 mm na nastavovanú maltu s povrchovou úpravou omietkou a maľbou.

 

Schodištia

Schodištia sú železobetónové prefabrikované. Steny oddeľujúce schodište od obytných priestorov sú nosné, pórobetónové hrúbky 250 mm, v priestore kuchyne sa nachádza komínové teleso. Povrchové úpravy – ako u nosných stien, doplnené olejovým náterom.

 

Bytové jadrá

Pre bytové domy PV-2 boli použité bytové jadrá typu B-2 varianty S-01/U1,U2, resp. U3, upravené podľa požiadaviek KPÚ Banská Bystrica a KPÚ Bratislava. Bytové jadrá sa vyrábali v Kovone Karviná, podľa typového podkladu ST 73 0225 vypracovaného vo VÚSV Praha.

 

Bytové jadrá B-2 obsahuje inštalačnú šachtu so zvislými rozvodmi a prípojkami, včítane vetracieho prieduchu. V jadre boli pôvodne osadené:

 • Keramická záchodová misa s hornou splachovacou nádržkou
 • Keramické umývadlo so spoločnou nástennou výtokovou batériou typu T 1748 s ručnou sprchou
 • Oceľová smaltovaná vaňa dĺžky 1500 mm
 • Oceľový smaltovaný kuchynský drez zabudovaný v kuchynskej linke so stojanovou výtokovou batériou T 506

 

Súčasťou bytového jadra sú deliace priečky z drevovláknitých dosák s izolačnou výplňou a povrchovou úpravou. Inštalačná šachta bytového jadra B-2 má pôdorysný rozmer 855 x 330 mm.

 

Šachta obsahuje:

 • Kanalizačný odpad z azbestocementových rúr DN 100
 • Zvislý rozvod pitnej vody z oceľových bitúmenových rúrok závitových
 • Zvislý rozvod TÚV a cirkulácie z oceľovopozinkovaných závitových rúr.
 • Zvislý rozvod plynu, prípojky k plynomeru z čiernych oceľových rúr s plynomerom
 • Ventilačný prieduch azbestocementový (systém Shunt)

 

 

 

Použitá literatúra VVÚPS

 

Ing. Vojtech Mozgay