CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH SÚSTAV PANELOVÝCH DOMOV – 4. ČASŤ

STAVEBNÁ SÚSTAVA G-57 – STAVEBNO-KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

 

Panelová konštrukčná sústava G-57 sa realizovala podľa typového podkladu „Serie objektu bytových domu G-57“, ktorý spracoval PS Gottwaldov v spolupráci s Armabetónom Praha roku 1960. Nosný systém objektov tvoria priečne nosné steny. Modulová osnova nosných stien je 3 600 mm. Konštrukčná výška 2 850 mm. Bytové domy sa v tejto sústave realizovali v rokoch 1958 – 1963.

 

Popis objektov

V stavebnej sústave sa realizovali radové objekty. Objemové riešenia umožňujú výstavbu 4 – 5 podlažných objektov. Osadenie a založenie každého menovitého objektu sa realizovalo podľa samostatnej projektovej dokumentácie.

 

Popis konštrukcií

Obvodný plášť je hrúbky 240 mm samonosný z troskopemzobetónu (210 mm) objemovej hmotnosti 1 450 kg/m3 a priemernej pevnosti v tlaku 80 kp/cm2 (8 MPa) a z dvoch omietkových vrstiev, vonkajšej hrúbky 20 mm a vnútornej 10 mm. Obvodové dielce boli vystužené dvoma sieťovinami priemeru drôtov 2,5 mm a rozmerom ôk 100/100 mm. Túto výstuž dopĺňajú závesné a spájacie oká priemeru 14 mm.

 

Povrchovú úpravu obvodového plášťa z vonkajšej strany tvorí farebná omietka vhodnej štruktúry nanesená na dielce priamo vo výrobni.

 

Vnútorný povrch tvorí omietka, nanesená na dielce vo výrobni a maľba. Styky medzi obvodovými panelmi šírky 20 mm sú vyolnené zálievkovou maltou M 200. Škára je vyspravená a dodatočne prestriekaná, napríklad 10 % vodotesným roztokom silanolátu sodného. Jestvujú realizácie zvýšenia vodotesnosti vertikálneho styku pomocou pružných profilových líšt z PVC, ktoré boli vkladané pri montáži. Obvodový plášť v streche je ukončený prefabrikovanou rímsou gravitačne stabilizovanou.

 

Strešný plášť je vytváraný ako jednoplášťová alebo dvojplášťová konštrukcia plochej strechy, alebo sedlová strecha montovaná zo železobetónových kroviev, ukončená drevenými valbami.

 

Tepelná izolácia strešnej konštrukcie môže pozostávať z heraklitu hrúbky 50 mm, doplneného suchým škvarovým násypom hrúbky 80 mm.

 

U dvojplášťovej odvetranej strechy podkladom pre hydroizoláciu bývajú strešné panely uložené v spáde na výstupky rímsy a žľabovom prefabrikáte. Vzduchová vrstva je 350 – 600 mm. Hydroizolácia pozostáva napr. z penetračného náteru, podkladanej lepenky A 500, lepenky R 500 a horného asfaltového náteru.

 

Na streche sa nachádzajú výlezy na strechu a nadstavce vyústenia potrubia pre odvetranie bytových jadier.

 

Zvislé nosné steny sú z troskopemzobetónových dielcov celkovej hrúbky 200 mm (180 mm troskopemzobetónové jadro objemovej hmotnosti 1 650 kg/m2 pevnosti v tlaku 120 kp/cm2 (12 MPa) doplnená obv. dielcov a nosných stien obojstrannou omietkou hrúbky 10 mm). Výstuž je rovnaká ako u panelov obvodového plášťa. Povrchová úprava stien pozostáva z maľby.

 

Zvislé nosné steny môžu byť alternatívne riešené ako železobetónové hrúbky 150 alebo 160 mm z B 135. Zálievky škár nosných stien sú z B 135, zálievky škár styku troskobetónové.

 

Stropné konštrukcie sú z panelov hrúbky 100 mm v rohoch zvarené. Styčné škáry majú byť zaliate cementovou maltou (nie je pravidlom).

 

Povrchová úprava je z omietky + maľby. V priestore vstupu je strop zateplený podhľadom s tepelnou izoláciou heraklit hrúbky 50 mm pribitý na drevené trámy. Zo strany interiéru omietnutý.

 

Podlahy hrúbky 80 mm sú miestnostiach bytov plávajúce zložené z rohoží zo sklenej vlny hrúbky 20 mm, betónovej mazaniny hrúbky 35 mm, na ktorej sú v spálňach a obývacích izbách vlysky kladené do asfaltu, v kúpeľniach a WC keramické dlaždice. (Variantne linoleum a xylolit).

 

Priečky sú z troskopemzobetónových panelov hrúbky 80 mm, s povrchovou úpravou omietka a maľba.

 

Schodištia sú železobetónové prefabrikované.

 

Okná a balkónové dvere sú typové drevené s dvojitým zasklením osadené do osadzovacieho oceľového rámu.

 

Vstupné dvere sú drevené dvojkrídlové s jednoduchým zasklením osadené do drevenej rámovej zárubne. Dvere do lodžií sú združené s oknom, otváravé dovnútra, osadené v oceľovej zárubni.

 

Bytové jadrá sú kovoplastické typu B.2.

 

Literatúra:

VVÚPS –NOVA, MVRR SR.

 

Ing. Vojtech Mozgay