EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN V ETICS Z HĽADISKA NOVÝCH PREDPISOV OD SPOLOČNOSTI POLYFORM

Súčasťou kvalitného zatepľovacieho systému je aj kvalitný fasádny polystyrén. Spoločnosť POLYFORM je dlhoročným výrobcom rôznych typov EPS a pravdepodobne je najväčšou spoločnosťou svojho druhu na Slovensku. Od svojho vzniku pružne spĺňa stále sa pritvrdzujúce normy bez ohľadu na to, či sa jedná o ich tepelno-izolačné alebo protipožiarne normy. O spoločnosti, výrobnom sortimente ako aj o nových predpisoch, týkajúcich sa fasádneho polystyrénu nám porozprával pán Peter FERENCKO, vedúci obchodného úseku spoločnosti.

 

zavod

 

Môžete nám na úvod podať niekoľko slov o histórii POLYFORMu?

História našej spoločnosti má svoje medzníky, medzi ktoré nesporne partí rok 1993, kedy naša spoločnosť vznikla. V podtatranskom Podolínci narástla fabrika so zameraním na výrobu tepelných a zvukových izolácii z EPS, ktorá začala neskôr od roku 2001 vyrábať sortiment obalov a tvaroviek z EPS. Firma sa zamerala na kvalitu a od roku 2003 spĺňa normy ISO 9001:2000. Kvalitnú firmu si všimli aj zahraniční investori a od roku 2006 sa stal POLYFORM členom skupiny HIRSCH Servo Group AG, ISO 14001:2004. Od roku 2014 sme priniesli na trh novinku – stavebný systém domov VARIANT-HAUS a v roku 2015 bol u nás vyrobený 4-miliónty m³ EPS, čo pri priemernej hrúbke izolácie 100 mm predstavuje 40 mil. m² EPS, čo rozhodne nie je málo…

 

program

Hlavný výrobný program

 

Aké zmeny noriem súvisiace s ETICS ste zaznamenali počas tohto obdobia?

V dôsledku nových tepelno-technických požiadaviek vyplývajúcich z STN 73 0540-2 boli zrevidované normy:

  • STN 73 2901 Zhotovovanie vonkajších tepelno-izolačných kontaktných systémom (ETICS).
  • STN 73 0834/Z2 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb.
  • STN 73 0802/Z2 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia.

 

Na všetky tieto zrevidované normy sme reagovali pružne a neprestali sme byť lídrami vo výrobe nových materiálov ani po zavedení nových noriem do praxe. Nové protipožiarne normy sa týkajú stavieb postavených do roku 2000. Sme pripravení aj na skutočnosť, že od 1. marca 2016 musí byť projektová dokumentácia zhotovená podľa nových protipožiarnych noriem.

 

pohlad

Pohľad do výroby

 

Aké zmeny sa týkajú polystyrénu v zmysle nových protipožiarnych noriem?

Nové normy priniesli sprísnené požiadavky na výrobu a hlavne použitie EPS v praxi. Čo sa týka noriem, môžeme zmeny zhrnúť heslovite do niekoľkých hlavných bodov, ktoré sa týkajú hlavne protipožiarnych opatrení. Hlavné zmeny sa týkajú nasledujúcich oblastí:

 

Zaviedol sa pojem Požiarna zábrana – čo v praxi predstavuje bariéru vytvorenú z MW v celej hrúbke ETICS, so šírkou aspoň 200 mm.

 

budova

Požiarne zábrany, samostatne stojaca budova s výškou stavby viac ako 22,5 m a tepelnou izoláciou z EPS s hrúbkou viac ako 100 mm, najviac však 200 mm.

 

Použitie EPS v ETICS s hrúbkou viac ako 100 mm a najviac 200 mm, ktorého sú­časťou je spomínaná požiarna zábrana so šírkou aspoň 200 mm.

 

Použitie EPS v ETICS s hrúbkou viac ako 200 mm

  • na základe vý­s­ledkov veľkorozmernej skúšky (nie sú kritériá),
  • alebo podľa vyhlášky MV č. 94/2004 a súvisiacich predpisov.

 

Použitie EPS v ETICS s hrúbkou najviac 100 mm – navrhuje sa soklová a prvá požiarna zábrana (zakladacia), inak nie sú potrebné požiarne zábrany.

 

Zlé jazyky hovoria, že polystyrén v ETICS nie je z protipožiarneho hľadiska bezpečným systémom. Aký je váš názor na tieto tvrdenia?

Poviem to stručne: ETICS s EPS, resp. s EPS a požiarnymi zábranami je požiarne bezpečný zatepľovací systém. Svedčia o tom štatistiky a skúsenosti s bezpečnosťou stavieb. To, čo môže zlyhať – je ľudský faktor. Nedbalosť pri realizácii diela, „odfláknutá“ práca, ktorá nie je vykonávaná v súlade s technickými predpismi robí zlé meno produktu. Zo skúseností vieme, že profesne zdatné realizačné firmy nemajú s novými požiadavkami žiadne problémy (je to o fortieli).

 

Čo je pravdou, zvýšenú prácnosť a náročnosť vyvoláva najmä zväčšenie hrúbok izolantov, čo je úzko spojené s objemovou hmotnosťou izolačných dosiek, t. j. zvyšuje sa priťaženie budovy vplyvom zateplenia. Ale to nie je niečo, čo by bolo nerealizovateľné...

 

Porovnanie priťaženia zatepľovanej budovy - výpočty

  • Podiel priťaženia , v %, na obvodový plášť (OP) od ETICS podľa použitého OP a tepelnej izolácie

 

polyftab

 

  • Podiel priťaženia ETICS-om, v %, v porovnaní k celkovému stálemu zaťaženiu budovy podľa použitého OP a tepelnej izolácie.

 

polyftab2

 

Čo všetko si treba uvedomiť pri zatepľovaní bytového domu?

Obnova bytového domu formou zatepľovania je významným zásahom do plášťa budovy. Túto skutočnosť by si mali uvedomiť všetci, ktorí sa na obnove podieľajú. Konečného užívateľa – správcu, či vlastníkov bude zaujímať výsledný efekt, ktorému chceme dopomôcť aj my.

 

Hlavne projektanti a realizačné firmy by mali vedieť, že druh a hrúbka tepelnej izolácie významnou mierou ovplyvňuje priťaženie obvodového plášťa a budovy. Podiel priťaženia na pórobetónový obvodový plášť od ETICS-u s MW o hrúbke 180 mm a OH 150 kg/m³ je viac ako 20 %. Hodnoty plošnej hmotnosti ETICS s použitím EPS s hrúbkou 180 mm dosahujú menej ako 20 kg/m² a s použitím MW s hrúbkou 180 mm dosahujú viac ako 36 kg/m², resp. viac ako 42 kg/m². Pripevnenie ETICS s charakteristickou plošnou hmotnosťou vonkajšieho súvrstvia väčšou ako 20 kg/m² (podľa STN 73 2902:2012 čl.4.1) sa musí posúdiť aj na účinky vlastnej hmotnosti a účinky objemových zmien. Zvýšenie hrúbky tepelnej izolácie predstavuje aj zvýšenie prácnosti na stavbe pri zhotovovaní ETICS. Doska z EPS pri hrúbke 180 mm má hmotnosť 1,3 kg. Doska z MW má hmotnosť 15,0 kg (pre OH 115 kg/m³), resp. 19,5 kg (pre OH 150 kg/m³). Pri kotvení dosiek z MW sa majú použiť kotvy s oceľovými tŕňmi a prídavné taniere, resp. špeciálne typy kotiev. Tieto rady by mali napomôcť aj stavebnému dozorovi, ktorého, ako veríme, správcovia počas obnovy bytového domu majú ako nezávislého kontrolóra správnosti technických postupov.

 

  polyform

 

Ako správne vybrať zateplenie obvodových stien ?

Správny výber technológií vedia správcovia zriedkakedy zvoliť samostatne. Správne rozhodnutie závisí od výberu a správnej a podrobnej analýzy všetkých častí zateplenia, čo laik – vlastník – spravidla sám nezvláda. Preto odporúčame zveriť sa do rúk odborníkom (projektant, realizačná spoločnosť, stavebný dozor,...) s overenými referenciami, ktoré pokladáme za jedny z najdôležitejších pri výbere stavebnej firmy, ktorá bude váš dom obnovovať. Výber zateplenia treba posúdiť komplexne (statika, prácnosť, hygienické požiadavky, protipožiarna bezpečnosť, ekonomická výhodnosť,...). Len tak vám bude vedieť odborník navrhnúť pre váš dom ten najvhodnejší variant...

 

 

POLYFORM, s. r. o.

e-mail: peter.ferencko@hirsch-gruppe.com 

www.polyform.sk