SKVALITNENIE SPRÁVY BYTOVÝCH DOMOV APLIKÁCIOU FACILITY MANAGEMENTU

Komplexná správa bytového domu je zodpovedná a náročná úloha. Neľahkú situáciu v dnešnej dobe majú hlavne správcovia bytových domov, ktorí sa trápia so zastaraným bytovým fondom, havarijným stavom rozvodov, tepelnými stratami budov, nákladmi za kúrenie a nedostatkom finančných prostriedkov. Jednou z možností skvalitnenia správy a údržby bytových domov pre správcovské organizácie je aplikácia facility managementu.

FACILITY MANAGEMENT VO FÁZE PROJEKTOVANIA BYTOVÉHO DOMU

Žijeme v dobe, kde azda najviac skloňovaným je slovo kríza. Prejavuje sa takmer vo všetkých oblastiach hospodárskeho života, no najmä v oblasti realít. Sme svedkami toho, ako sa na trhu nehnuteľností zvádza boj o zákazníka. Veľké investorské a developerské firmy, ktoré v minulých rokoch zrealizovali množstvo bytových domov s cieľom ich prenájmu alebo predaja, ich v súčasnosti ponúkajú za nižšie ceny ako možno pred viacerými rokmi. Významnú úlohu pritom pre zákazníka – budúceho užívateľa alebo majiteľa bytu zohráva nielen nákupná cena, ale i náklady na jeho prevádzku.

SOFTWAROVÁ PODPORA FM BYTOVÝCH DOMŮ

Softwarová (SW) podpora je pro facility management a facility služby velmi široká oblast a využití konkrétních SW prostředků může přinést uživateli řadu výhod, ale při nevhodně zvoleném programu nebo nedostatečném využití jeho potenciálu i nevýhod, znamenající spíše přítěž než přínos.

UPLATNENIE FACILITY MANAGEMENTU V ÚDRŽBE BYTOVÉHO DOMU

Komplexná správa bytového domu je zodpovedná a náročná úloha. Neľahkú situáciu v dnešnej dobe majú hlavne správcovia bytových domov, ktorí sa trápia so zastaraným bytovým fondom, havarijným stavom rozvodov, tepelnými stratami budov, nákladmi za kúrenie a nedostatkom finančných prostriedkov.

TVORBA PROVOZNÍCH ŘÁDŮ DLE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU

Článek je zaměřen na problematiku tvorby provozních řádů, které přísluší do oblasti provozní dokumentace. Provozní řády jsou nepostradatelnou součástí efektního provozování majetku. V tomto článku je cíleno na obsahovou stránku provozních řádů dle různého funkčního využití objektů.

HYBRID: SPRÁVCA BUDOV – FACILITY MANAŽÉR

Mnoho sa hovorí o problematike výkonu správy bytových domov a nebytových priestorov.

ABY U VÁS NEHORELO – POŽIARNA OCHRANA

Povinnosti správcu bytového domu
a spoločenstva vlastníkov bytov a NP

Pravdepodobne nie je celkom úplne reálne zabrániť všetkým nepríjemným udalostiam a stratám súvisiacich s požiarom, ale určite je možné eliminovať možnosti vzniku požiarov. Najťažšie sa dá eliminovať ľudský faktor. Aby oheň nezabíjal, nezraňoval a nespôsoboval škody na majetku, je potrebná opatrnosť a dôslednosť pri požiarnej prevencii.

OD SOFTVÉRU KU SPRÁVE BYTOV...

Kvalitné správcovské firmy, ktoré sa už etablovali na našom trhu, predstavujeme v našom časopise radi. Firmy, ktoré preveril čas, sú garanciou pre vlastníkov, že sa na ne môžu obrátiť s dôverou a v nádeji, že ich nehnuteľnosť nebude spravovať „kufríkový“ správca. Kvalitné služby, ústretový prístup či komplexné služby sú základom služieb, ktoré by mal správca svojim klientom poskytnúť.

NECH FUNGUJE VŠETKO TAK, AKO MÁ

Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení (ďalej len VTZ) je základnou požiadavkou na zaistenie bezpečnej prevádzky VTZ a požiarnej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) osôb.

CHYBNÉ VYÚČTOVANIE ZA BYT? VIEME, AKO HO REKLAMOVAŤ

Správcovia bytov a nebytových priestorov alebo spoločenstvá vlastníkov bytov po rozposlaní ročných vyúčtovaní nákladov za služby spojené s užívaním bytov čelia mnohým otázkam a riešia množstvo podnetov či reklamácií od vlastníkov bytov. Z charakteru otázok a reakcií vlastníkov bytov vyplýva, že vlastníci bytov majú často nedostatočné informácie a hlavne vedomosti ohľadom správy a služieb poskytovaných správcom resp. spoločenstvom vlastníkov bytov.