FINANČNÁ EFEKTIVITA SANÁCIE A ZDVOJOVANIA ETICS

Kontakt:Môťovská cesta 27696001, Zvolentel: 0905 770 774email: stomix@stomix.skWeb: www.stomix.sk
Detaily o firme

Od roku 1992 sa stále viac používa spôsob zvýšenia tepelno-technických parametrov obvodových stien budov pomocou vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (medzinárodne uznávaná skratka ETICS). ETICS sú využívané pri rekonštruk­ciách a novostavbách všetkých typov objektov, teda bytových či rodinných domov, objektov občianskej vybavenosti, výrobných alebo administratívnych priestorov. V kontaktných zatepľovacích systémoch sa viac používa ako izolant expandovaný polystyrén (EPS) než minerálna vlna (MW). Približne 75–80 % budov zateplených kontaktným zatepľovacím systémom je izolovaných práve prostredníctvom EPS.

 Žiaľ, napriek neustálemu zvyšovaniu požiadaviek na kvalitu realizácie a používaných materiálov je potrebné konštatovať, že mnoho aplikácií kontaktných zatepľovacích systémov vykazuje závažné poruchy, ktoré majú nepriaznivý vplyv na celkovú kondíciu stavby.

 

Odstránenie porúch býva veľmi náročné, a preto je vhodné sa zamerať na ich ekonomickú stránku. Každá sanácia nedostatkov, ktorá nezníži energetickú náročnosť budovy na vykurovanie je v podstate investične nenávratnou. Mnohé bytové domy uvažujú o riešení opravy pomocou prídavnej izolácie. Takéto zdvojenie ETICS je výhodné najmä v prípade, že pôvodný zatepľovací systém je nestabilný a je potrebné riešiť jeho bezpečnosť i za cenu prípadnej demontáže.

 

Pre ukážku ekonomického porovnania výhodnosti zdvojenia zatepľovacieho systému pred jeho demontážou sme zvolili aplikáciu zdvojenia ETICS na bytovom dome v českom Žďáru nad Sázavou.

 

/priebeh_opravy.jpg 

Priebeh opravy

 

Objekt bol už sčasti zateplený v roku 2002 (plocha 730 m2) a cca 1450 m2 plochy bolo nezateplených. Na ploche 730 m2 bolo realizované zdvojenie systému prostredníctvom STX.THERM SANA. STX.THERM SANA je systém od spoločnosti STOMIX primárne určený na sanáciu a zdvojenie nestabilných ETICS, ktorý využíva injektované kotvenie Spiral Anksys a je overený na šmykové zaťaženie spôsobené hmotnosťou nestabilného ETICS. Samotná realizácia zdvojenia zatepľovacieho systému prebiehala od mája do júla 2013.

zdvoj_tab1.jpg

Tab. 1  Náklady spojené demontážou a novým ETICS

 

zdvoj_tab2.jpg 

Tab. 2  Náklady spojené so zdvojením zatepľovacieho systému

 

 

Uvedené tabuľky zobrazujú komparáciu medzi demontážou pôvodného ETICS s montážou nového systému a jeho zdvojenia prostredníctvom STX.THERM SANA.

 

Výpočet ceny demontáže bol realizovaný prostredníctvom rozpočtového programu a vybrané ceny stavebných prác sú zhodné alebo charakterom najvhodnejšie pre pracovné úkony spojené s demontážou zatepľovacieho systému. Pre výpočet nákladov s odvozom a uložením zmesového odpadu boli využité ceny miestnej spoločnosti, ktorá sa zaoberá likvidáciou odpadu v uvedenom regióne.

 

Pre kalkuláciu cien ETICS bola využitá cenová hladina z ponúk pre zákazky s plochou 2000–3000 m2. Rovnaké ceny komponentov kontaktného zatepľovacieho systému sú použité v oboch porovnávaných variantoch.

 

Pri porovnaní oboch variantov je viditeľné, že v tomto konkrétnom prípade sa ušetrilo 2 072,17 € z cien bez DPH, čo znamená úsporu 15 % nákladov na komponenty ETICS a práce súvisiace s demontážou pôvodného zatepľovacieho systému. V prepočte k ploche, ktorá tvorila 730 m2, je úspora 2,84 €/m2.

 

vysl_podoba.jpg

Výsledná podoba domu

 

Na záver je potrebné konštatovať, že úspory pri zdvojení zatepľovacieho systému v porovnaní s variantom demontáže ETICS nie sú zanedbateľné, napriek tomu, že injektované kotvenie je na rozdiel od štandardného mechanického kotvenia obvykle cenovo náročnejšie. 

 

stomix_logo_0.jpg

www.stomix.sk