POMÔŽEME VÁM PREMENIŤ SNY NA SKUTOČNOSŤ

Patríte aj vy k tým ľuďom, ktorí žijú v bytovom dome? Je nás asi polovica spomedzi všetkých obyvateľov Slovenska. A viete, že približne polovica zo všetkých bytových domov by v súčasnosti mohla, ba dokonca mala byť vynovená, ale zatiaľ na svoju príležitosť len čaká?

POISTENIE RIZÍK PRI SPRÁVE BYTOVÝCH DOMOV

Dňom 1. januára 2016 vstúpil do platnosti nový Zákon č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Okrem iných povinností Zákon ustanovuje povinnosť (v §6 uvedeného Zákona – „Mať uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu, za vznik ktorej zodpovedá pri výkone správy podľa osobitného predpisu1 v rozsahu primeranom počtu spravovaných bytových domov a miere rizika spojeného s výkonom správy“. Toto ustanovenie Zákona nadväzuje na už viac ako 23 rokov platný Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a nasl., ktorý (§8, ods. 5) ustanovuje, že „Správca zodpovedá vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome za všetky škody vzniknuté v dôsledku neplnenia alebo nedostatočného plnenia svojich povinností, vyplývajúcich z tohto zákona alebo zo zmluvy o výkone správy.“

PODMIENKY PRE POSKYTNUTIE PODPORY ZO ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA V ROKU 2017

Rok 2017 nepriniesol v oblasti financovania štátnej podpory zo ŠFRB žiadne podstatné zmeny. Pod vedením nového generálneho riaditeľa ŠFRB Ing. Juraja Kurňavku sa pripravuje novela zákona o ŠFRB, ktorá by mala rozšíriť účely podpory a modifikovať podmienky k zjednodušeniu žiadostí od roku 2018. V tomto roku sa fond naďalej zameriava hlavne na výstavbu nájomných bytov pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva a na obnovu a zatepľovanie bytového fondu. Novela zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorá je účinná od 1. januára 2016 vytvorila sieť bezpečnostných prvkov pre maximálnu ochranu žiadateľa a zachovala všetky účely podpory s možnosťou kombinácie pre získanie najvýhodnejších úverových podmienok. Globálnym aspektom poskytovania podpory zo ŠFRB je snaha o dosiahnutie energetického cieľa v zmysle stratégie Európa 2020.

Najviac úverov od PSS, a. s., si vlani zobrali Trnavčania

Úvery od Prvej stavebnej sporiteľne sú naďalej obľúbeným a využívaným finančným produktom. Vlani PSS, a. s., prekonala v objeme úverov historickú hranicu. Obyvateľom Slovenska poskytla celkom 602,79 milióna eur vo forme stavebných úverov, medziúverov a úverov na zariadenie domácnosti.

Príjem žiadostí o úvery zo ŠFRB štartuje

Ako je už každým rokom v januári zvykom, Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) spúšťa príjem žiadostí o úvery z jeho zdrojov. Žiadatelia tak získavajú možnosť na výhodnejšie financovanie obnovy bytoviek alebo obstarávania nájomných bytov aj tento rok.

Klienti si vlani požičali v Prvej stavebnej sporiteľni na bývanie vyše 600 miliónov eur

Rok 2016 bol pre PSS, a. s., v úverovom obchode opäť úspešnejší ako rok predchádzajúci. Stúpajúcu tendenciu mali všetky typy úverov poskytované PSS, a. s.

Na komárňanskom sídlisku majú po rokoch konečne chodník bez bariér

Pomohla Prvá stavebná sporiteľňa

Dlhé roky nefunkčný chodník pri bytovom dome na Palatínovej ulici v Komárne bol konečne opravený a teraz poskytuje občanom bezpečný pohyb a komfortný, bezbariérový prístup domov. Na realizáciu projektu prispela zo svojho grantového programu Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

PRINÁŠAME VÁM RIEŠENIA V OBLASTI POISTENIA UŽ OD ROKU 1997

Pomáhame mnohým vďaka dlhoročným skúsenostiam v poistení bytových domov a zodpovednostiach správcov

S Prvou stavebnou sporiteľňou sa dá bývať lepšie, krajšie... ...a ešte aj hrať o atraktívne ceny

Rok 2016 potvrdzuje, že chuť Slovákov čerpať úvery je mimoriadne veľká. Prispievajú k tomu najmä výhodné úrokové podmienky. Jednu z najnižších sadzieb na trhu ponúka aj Prvá stavebná sporiteľňa. Klienti môžu požiadať o úvery s úrokom už od 1,59 % ročne. Od 1. augusta PSS, a. s., pridáva k svojim úverom bonus navyše.

POISTENIE BYTOVÝCH DOMOV

Union poisťovňa, a. s., poskytuje jedno z najvýhodnejších poistení bytových domov na trhu. V súčasnosti poisťuje vyše 1500 bytových domov, ktorých obyvatelia sú chránení pred nečakanými poistnými udalosťami. Toto unikátne poistenie bytových domov 100 %-ne nahrádza poistenie bytov a to priemerne iba za 1/3 z ceny, ktoré predstavuje individuálne poistenie bytov. Union poisťovňa, a. s., pritom ponúka na trhu najširšie krytie poistných rizík.