HĹBKOVÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV V ULTRANÍZKOENERGETICKEJ ÚROVNI VÝSTAVBY

Väčšina budov v EÚ bola postavená v období, keď boli požiadavky na ich energetickú hospodárnosť nízke alebo takmer žiadne. Avšak väčšia časť z nich bude stáť a slúžiť svojmu účelu aj o ďalších 30 rokov. To je dôvod, prečo sa podmienky na ich obnovu stále sprísňujú. Panelové bytové domy sú z hľadiska teplotechnických požiadaviek pri stále sa zvyšujúcich cenách energií nevyhovujúce. Ich obnova je nevyhnutná nielen vzhľadom na stále sa zvyšujúce ceny energií, ale aj kvôli zachovaniu funkčnosti bytového domu, bezpečného, zdravého a estetického bývania. Dôkladnou hĺbkovou obnovou väčšiny z nich sa však dá dosiahnuť ultranízkaenergetická úroveň novostavby.

 

horova1

 

Nové pravidlá výstavby a obnovy

Rok 2016 priniesol stavebnému sektoru niekoľko zmien. Do platnosti vstúpila nová technická norma STN 73 0540-2: 2012. Norma predpisuje postupné zvyšovanie požiadaviek na dosiahnutie nižšej energetickej náročnosti stavieb až do roku 2021. Prísnejšie požiadavky platia nielen na novostavby, ale taktiež na obnovu bytových domov na dosiahnutie ultranízkoenergetickej úrovne stavby. Investorom, projektantom aj zhotoviteľom obnovy bytových domov preto vznikajú nové povinnosti vyplývajúce z náročnejších technologických postupov. Náročnejšie požiadavky na dosiahnutie energeticky úspornejšej stavby vyžadujú aplikovanie hrubšej tepelnej izolácie, čo však vplýva na prísnejšie protipožiarne opatrenia. Obnova budov sa u nás realizuje pomocou tepelnoizolačných kontaktných systémov ETICS – External Thermal Insulation Composite Systems. V počiatkoch obnovy sa ETICS na báze minerálnej vlny či expandovaného polystyrénu aplikoval v hrúbke 60 až 80 mm. Súčasné novodobé podmienky vyžadujú použitie izolácie hrúbky 120 až 180 mm v závislosti od pôvodnej konštrukcie obvodového plášťa.

 

horova2

 

Protipožiarne opatrenia

Používanie hrubšej vrstvy kontaktného zatepľovacieho systému vplýva aj na rad ďalších opatrení, hlavne v oblasti ochrany proti požiarom. Nové normy protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú špeciálne použitie ETICS s nehorľavou tepelnou izoláciou. Pri hrúbke 100 – 200 mm je nutné zhotovenie protipožiarnych zábran z minerálnej vlny šírky aspoň 200 mm nad každým otvorom (okná, dvere, balkóny, lodžie a únikové východy) od výšky 7 m nad terénom. V prípade potreby aj nad inými miestami. V minulosti sa protipožiarna výška stanovovala na 22,5 m nad terénom. Použitie ETICS na báze nehorľavej minerálnej vlny sa taktiež vyžaduje na stenách okolo prestupov, rozvodov a bleskozvodov.

 

Nové podmienky a prax

Nová norma dopĺňa a sprísňuje technické požiadavky na zhotovenie kontaktných zatepľovacích systémov (KZS). Aj napriek snahe tvorcov normy pri jej zrode a návrhu detailov zhotovovania tepelnoizolačnej vrstvy KZS s protipožiarnou zábranou bolo eliminovať nutnosť rezania tepelnej izolácie z EPS v mieste ich styku, musia investori a realizačné spoločnosti kalkulovať nielen so zvýšenou prácnosťou pri realizácii tepelnoizolačnej vrstvy KZS s protipožiarnou zábranou, ale aj so zvýšenou spotrebou lepiacej a stierkovacej hmoty, rozperných kotiev, sklotextilnej mriežky a pod. S novým systémom zateplenia a samotnou normou je nutné oboznámiť nielen projektantov, zhotoviteľské firmy a ich pracovníkov, ale aj samotných zadávateľov obnovy bytových domov. Inými slovami povedané, zavedenie novej normy sa na strane zhotoviteľov prejaví zvýšením nákladov na realizáciu diela, spôsobenými vynúteným zvýšením spotrieb určitých materiálov, zvýšenou prácnosťou a časovou náročnosťou spojenou so zhotovovaním tepelnoizolačnej vrstvy KZS s protipožiarnou zábranou. To sa automaticky odzrkadlí na zvýšení jednotkovej ceny za danú činnosť.

Je dôležité, aby sa s novou normou dôkladne oboznámili a osvojili si ju predovšetkým projektanti a pri projekčnej činnosti neopomenuli vyhotoviť projektovú dokumentáciu s požadovaným obsahom obsiahnutým v prílohe „A“ normy. Zamerať by sa pritom mali hlavne na detaily, ktoré nová norma nerieši a môžu sa pri realizácii vyskytnúť.

 

horova3

 

Hĺbková obnova bytového domu P. Horova 17 – 19 Bratislava

Bytový dom je postavený v roku 1988 má 8 nadzemných podlaží, z toho 7 podlaží je bytových a jedno nebytové (spoločné priestory, vstupné priestory). V bytovom dome sa nachádza 42 bytových jednotiek. Dom je situovaný uprostred bytovej zástavby, čiže z oboch strán je obklopený inými bytovými domami, zatiaľ neobnovenými. Obyvatelia sa odhodlali obnoviť svoj bytový dom podľa technických požiadaviek projektu EÚ-GUGLE v koncepte energeticky efektívnej obnovy bytového domu. Bytový dom hĺbkovou obnovou získal neporovnateľne vyššiu kvalitu bývania jeho obyvateľov, samostatnosť vo výrobe tepla na vykurovanie a tepla na prípravu teplej vody. Obnovou bytového domu sa potvrdilo, že obnova bytových domov je možná aj v ultranízkoenergetickej úrovni. Po hĺbkovej obnove sa bytový dom presunul z pôvodnej triedy náročnosti „D“ do triedy „A“ s takmer nulovou potrebou energie. Potrebné množstvo energie na užívanie tohto bytového domu je vo vysokej miere zabezpečené energiou dodanou z obnoviteľných zdrojov.

 

horova4 

 

Obnovované časti bytového domu:

 • zateplenie a obnova obvodového plášťa fasády nadštandardnou hrúbkou izolácie – kombinácia expandovaného polystyrénu a minerálnej vlny
 • zateplenie stropu prvého nadzemného podlažia
 • odstraňovanie systém. porúch a statických chýb
 • modernizácia vykurovacieho systému – 4 ks tepelných čerpadiel vzduch/voda
 • odpojenie od centrálneho zdroja tepla
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • meranie a regulácia spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody
 • rekonštrukcia lodžií a ich zasklenie
 • výmena a rekonštrukcia stúpačiek a spoločných rozvodov (TÚV, SV) spojená s likvidáciou azbestu
 • výmena plynové potrubia vrátane výmeny hlavného regulátora plynu)
 • výmena vzduchotechniky v kúpeľniach a WC
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
 • výmena a montáž okien s trojsklom
 • zateplenie a izolácia strechy
 • výmena zdravotechnických inštalácií
 • decentrálny systém kontrolovaného vetrania s rekuperáciou tepla
 • fotovoltaické zariadenia 40ks/ á 250 W
 • inštalácia solárnych zásobníkov na prípravu TÚV
 • protipožiarne zábrany (pásy) zabraňujúce šíreniu požiaru medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi (poschodiami)
 • osadenie búdok pre dážďovníka tmavého a netopierov
 • domové vstupy a kamerový a komunikačný systém
 • odkvapový chodník, antigrafity nátery...

 

Celkové náklady na obnovu: cca 850 000 € (úver zo ŠFRB a PSS, a.s.)

Obnova prebiehala: august 2015 – december 2015

Úspora energie po obnove: 75 %

 

Realizátor: E-RAN Slovakia spol. s r. o.

Projektant: TSÚS, n. o., odborný garant výzvy EÚ-GUGLE

Investor: SVB P. Horova 17 – 19, Bratislava

 

horova5

 

Hĺbkovú obnovu bytového domu na ulici P. Horova 17 – 19 v Bratislave realizovala spoločnosť E-RAN Slovakia spol. s r. o. Spoločnosť E-RAN Slovakia je renomovanou stabilnou spoločnosťou, ktorá je súčasťou slovenského stavebného trhu už 12 rokov. Je modernou dynamickou spoločnosťou, ktorá sa špecializuje najmä na komplexnú obnovu bytových domov a na energeticky úsporné opatrenia vedúce k radikálnemu zníženiu výdavkov za vykurovanie domácností a odstraňovanie statických nedostatkov.

 

Počas svojho 12-ročného pôsobenia na stavebnom trhu sme úplne alebo čiastočne obnovili takmer 300 bytových domov, zlepšili sme komfort bývania 45 000 ľuďom v 50 mestách po celom Slovensku. Zateplili sme 850 000 m2 fasády a zrekonštruovali 5200 lodžií a balkónov. Ako súčasť obnovy bytových domov realizujeme aj výmenu výťahov, vnútorných rozvodov (voda, plyn, kanalizácia) a ostatných častí bytového domu.

 

Za svoju dlhoročnú prácu sme získali 12 prestížnych ocenení na medzinárodnej výstave CONECO a množstvo iných.

 

Aj napriek dlhoročným skúsenostiam a mnohým oceneniam bola realizácia hĺbkovej obnovy bytového domu P. Horova 17 – 19 v Bratislave výzvou. Nejedná sa o klasickú obnovu, ale z viacerých pohľadov ide o výnimočnú realizáciu, ktorá na Slovensku ani v okolitých krajinách nemá obdobu. Počas realizácie obnovy tohto domu boli uplatnené najmodernejšie trendy, ktoré v súčasnosti poznáme.