HOSPODÁRENIE S TEPLOM V BYTOVÝCH DOMOCH

Príspevok sa zaoberá hospodárením s teplom, možnosťami, chybami v prevádzke a nastoľuje otázky vyplývajúce prevažne zo slabej informovanosti obyvateľov bytov. Stretávam sa s konkrétnymi otázkami ohľadom teploty vykurovacích telies, teploty vody v systéme a teší ma, že sa ľudia o tieto náležitosti zaujímajú. Príspevok pojednáva o hospodárení s teplom vo vykurovacích sústavách a v sústavách teplej vody ako aj nezanedbateľným ľudským faktorom. Požiadavky na kvalitu dodávky v súčasných cenových reláciách sú opodstatnené, iné je, ak sú požiadavky stanovené nesprávne.

 

Zákony a záväzné predpisy

  • Vyhláška MH SR číslo 206/1991 Zb. o hospodárení s teplom, riadení sústav CZT a o ochranných pásmach, platná od 31. 5. 1991 do 1. 6. 1998, v § 4, ods. 2 písmeno a) je prevádzkovateľ vnútorného zariadenia na zásobovanie teplom povinný zabezpečiť vyregulovanie sústavy vykurovania.
  • Zákon NR SR číslo 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, platný od 1. 7. 1998 do 31. 12. 2004 – vo svojej tretej hlave – zásobovanie teplom, § 36 – hospodárnosť prevádzky sústavy tepelných zariadení v ods. 2 písmeno c) stanovuje povinnosť dodávateľa tepla udržiavať hydraulicky vyregulovanú sústavu tepelných zariadení od zdroja tepla po odberné miesto a odsek 3, písmeno c) stanovuje povinnosť priameho odberateľa tepla udržiavať hydraulicky vyregulovanú sústavu tepelných zariadení za odberným miestom.
  • Zákon NR SR číslo 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení 2 – Zákon NR SR číslo 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platný od 15. 1. 2007.
  • Zákon NR SR číslo 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona číslo 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona číslo 17/2007 Z. z., platný od 1. 6. 2010 v § 6 – povinnosti pri spotrebe energie v budovách – ods. 1 vlastník veľkej budovy (nad 1000 m2 úžitkovej plochy) s ústredným teplovodným vykurovaním je povinný zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulovanú vykurovaciu sústavu v budove.
  • Zákon 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti – platný od 1. 12. 2014 – v § 11 – povinnosti pri spotrebe energie v budovách – ods. 1 písmeno a) vlastník veľkej budovy (nad 1000 m2 úžitkovej plochy) s ústredným teplovodným vykurovaním je povinný zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulovanú vykurovaciu sústavu v budove, písmeno c) ukladá zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulované rozvody teplej vody.
  • Povinnosť hydraulického vyregulovania vnútorných rozvodov TÚV v bytových domoch bola uložená zákonom NR SR číslo 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona číslo 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. účinnom od 1. 6. 2010.
  • Podľa § 6 zákona č. 476/2008 Z. z. ods. 1b) má vlastník veľkej budovy (tu sa rozumie budova, ktorej celková úžitková plocha je väčšia ako 1000 m2), ktorá má centrálnu prípravu teplej vody, povinnosť zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulované rozvody teplej vody. Tento zákon platil do 30. 11. 2014.
  • Od 1. 12. 2014 je platný zákon NR SR číslo 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. § 11 ods. 1 c) zákona ukladá vlastníkovi budovy s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 1000 m2 so spoločnou prípravou teplej vody povinnosť zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulované rozvody teplej vody. Pokiaľ sa táto povinnosť nezabezpečí, vlastník budovy sa dopustí priestupku, za ktorý môže inšpekcia uložiť pokutu do 1000 EUR. Podľa § 32 – prechodné ustanovenia ods. 13 je vlastník budovy povinný splniť uložené povinnosti podľa § 11 ods. 1 do 31. 12.2015 s výnimkou budúcej realizácie opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti vo väčšom rozsahu ako ustanovuje zákon, alebo pripravuje celkovú výmenu rozvodov tepla a teplej vody po dobe ich životnosti, termín na splnenie uloženej povinnosti sa stanovil do 31. 12. 2017.

 

Diskusia

Je jednoznačne jasné, čo sa očakáva v spôsobe užívania bytov, v spôsobe hospodárenia teplom. Očakáva sa sofistikované správanie a užívanie priestorov, poznanie metodiky správneho vetrania, využívanie akumulácie tepla v konštrukciách, používanie termostatických hlavíc na vykurovacích telesách a schopnosti šetrenia množstva teplej vody. Kombinácia týchto a podobných požiadaviek na užívateľa bytu by mala dosiahnuť optimálnu spotrebu tepla, dosiahnuť optimálnu tepelnú pohodu, pričom spotreba a množstvo energie sa bude rovnať vypočítanej hodnote. Aká je však skutočnosť? Ako si s tým poradiť? To sú minimálne dve otázky, na ktoré nie je jednoznačná odpoveď. Skutočne namerané množstvo energie na vykurovanie a prípravu teplej vody a hodnota spočítaná pri ideálnych podmienkach „za stolom“ audítora, alebo projektanta sa líšia. Čo je toho príčinou? Jedným z aspektov je prevádzka a užívanie bytových jednotiek, druhým aspektom sú rozdiely realizácie a skutočnosti v rozvodoch, ďalším aspektom sú nedokonalosti meracieho a indikačného systému. Čo vieme v súčasnosti najrýchlejšie ovplyvniť? Je to práve diseminácia výsledkov meraní, apelácia na možné a najvhodnejšie možnosti úspor a ich dôsledná aplikácia v praxi. Žiadna teória, akokoľvek je dobrá a výstižná však nepočíta so správaním osôb. Táto položka je nepočítateľná, nepredvídateľná a preto je v prvom rade potrebná čo najširšia základňa informácií.

 

V médiách, časopisoch, na konferenciách sa podľa môjho názoru veľmi dobre odovzdávajú informácie o možných problémoch pri prevádzke budovy. Nie je však v ľudských silách tieto informácie odovzdať na 100 percent ďalej. Stále budú problémy s manipuláciou napríklad termostatickými hlavicami, nedostatočným, alebo nadmerným vetraním, využívaním jednoduchých zmiešavacích batérií a podobne. Teda správanie a konanie ľudí je nepredvídateľné. Hospodárenie s teplom preto musí mať také technické možnosti a požiadavky, ktoré tento aspekt zatlačí čo naviac do úzadia.

 

Technika napreduje míľovými krokmi a technické zariadenia budov určite nezaostávajú. Hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav, či hydraulické vyregulovanie teplej vody jednoznačne znižujú vplyv správania ľudí v bytových domoch. Nie však spotrebu, čo je samozrejmé. Na druhej strane, ak sa použijú na prípravu teplej vody napríklad OZE a klesne preto cena za teplú vodu, je možné predpokladať, že spotreba sa za optimálneho navýšenia ustáli. Máme teda dočinenia s dynamickým javom, kde ak obyvateľov nebude trápiť, alebo nebudú vnímať príliš vysoké položky vo vyúčtovaní, dochádza ku stabilizácii spotreby. Ideálne by sme mohli namietnuť, že sa blížime ku výpočtovým parametrom.

 

Záverom

V rámci konferencie Správa budov boli prednesené veľmi zaujímavé prednášky, týkajúce sa hlavne technickej stránky hydraulického vyregulovania vykurovania, teplej vody, výmeny rozvodov najnovších typov armatúr zlepšujúcich hydrauliku a zároveň parametre teplej vody, či prevádzkové parametre vykurovania. Nezabúda sa ani na ľudský faktor vo fáze projektovania, montáže a prevádzky budov. Prezentované výsledky po aplikácii technických vymožeností pri vykurovaní a distribúcii teplej vody jednoznačne potvrdzujú názor, že je silná snaha o dosiahnutie stabilizovanej prevádzky, ktorá bude čo najviac predvídateľná, vypočítateľná, a tým aj hospodárnejšia.

 

doc. Ing. Danica Košičanová, PhD., Katedra Technických zariadení budov, Technická univerzita v Košiciach

Vysokoškolská 4, 040 01 Košice, e-mail: danica.kosicanova@tuke.sk