„KINDERČATÁ“ ZVLÁDLI KURZ NA VÝBORNÚ

Kontakt:Školská 23040 11 , Košicetel: 0556782808email: voc@voc.sk email: voc@voc.sk Web: www.tzbportal.sk
Detaily o firme

Mesiac apríl nebol len mesiacom lesov, ale aj mesiacom kurzistov akreditovaného kurzu „Manažér správy budov“. Kurz sa uskutočnil tentoraz v Košiciach, kde nás pritúlilo príjemné prostredie Penziónu Barca. Aj tentoraz sa účastníci kurzu zapotili z množstva odprednášaných tém a nových informácií, ktoré bolo treba spečatiť písomnou skúškou. Nakoniec to všetci zvládli a po úspešnom viacboji boli účastníci kurzu zaslúžene ocenení „papierom“. Prečo „papierom“? Ako motiváciu na otázku: „Prečo sa zúčastňujete kurzu?“ odpovedala väčšina z nich, že kvôli „papieru“ – teda kvôli Osvedčeniu, ktoré sa vyžaduje v zmysle zákona 246/2015 Z. z.

 

kurz1

 

Ak sa správca bytových domov a nebytových priestorov chce zapísať do „Zoznamu správcov“, jednou z podmienok je absolvovanie akreditovaného kurzu. Podmienky kurzu sú stanovené v zákone jasne:

 

Odborná spôsobilosť

§ 3

(1)    Odborná spôsobilosť sa získava absolvovaním ďalšieho odborného vzdelávania v akreditovanom vzdelávacom programe podľa osobitného predpisu (ďalej len „ďalšie odborné vzdelávanie“).

(2)    Ďalšie odborné vzdelávanie je zamerané na

         a) základné právne predpisy týkajúce sa výkonu správy bytových domov (ďalej len „výkon správy“),

         b) administratívne zabezpečenie výkonu správy,

         c) odborné a technické zabezpečenie správy a prevádzky budov,

         d) finančný manažment a hospodárenie.

(3)    Minimálny rozsah ďalšieho odborného vzdelávania podľa odseku 2 je 90 hodín a je rozdelené do štyroch oblastí, pričom na každú oblasť musí byť vyhradených najmenej 15 hodín.

(4)    Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) môže nariadiť opätovné ďalšie odborné vzdelávanie správcov a ich zodpovedných zástupcov, ak nastanú zásadné zmeny právnej úpravy týkajúcej sa výkonu správy. Oznámenie o nariadení opätovného ďalšieho odborného vzdelávania obsahuje najmä podrobnosti o obsahovom zameraní, rozsahu vzdelávania a stanovenie termínu, do ktorého je potrebné opätovné ďalšie odborné vzdelávanie vykonať, a ministerstvo ho zverejní na svojom webovom sídle.

(5)    Správca alebo jeho zodpovední zástupcovia v prípade, že odborná spôsobilosť správcu je zabezpečovaná prostredníctvom nich, sú povinní zúčastniť sa nariadeného opätovného ďalšieho odborného vzdelávania podľa odseku 4 a do 30 dní po jeho absolvovaní predložiť ministerstvu osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu

(6)    Ministerstvo nariadi opätovné ďalšie odborné vzdelávanie správcu alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak správcovi bola orgánom podľa osobitného predpisu počas posledných 24 mesiacov viac ako dvakrát právoplatne uložená pokuta vyššia ako 1660 eur za porušenie povinnosti podľa osobitného predpisu, ktorá súvisí s výkonom správy. Na pokutu uloženú správcovi v dôsledku porušenia povinnosti vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v domoch, ktoré spravuje (ďalej len „vlastníci“), sa neprihliada.

(7)    Sankcie uložené podľa odseku 6 oznamuje príslušný orgán ministerstvu. Ministerstvo ich zapíše do zoznamu na obdobie 24 mesiacov.

 

kurz2

 

Toľko hovorí zákon. Akreditáciu kurzu vydalo Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR. Akreditácia je platná 5 rokov. V našom kurze sa písomné skúšky uskutočňujú po jednotlivých blokoch ku každej téme zvlášť. Myslím, že všetci sa naučili niečo nového, všetci získali nejaké informácie, ku ktorým neprišli ani počas dlhodobej praxe. Vedomosti spečatili na papieri, čím by som chcel ukončiť oficiálnu časť informácií.

 

kurz3

 

Traduje sa, že každý kurz je niečím zvláštny – odlišný od predchádzajúcich. „Bobríkov“ či „Svište“ nahradili „Kinderčatá“. Účastníci kurzu opäť ukázali, že správcovia nie sú „suchopádne plechové ksichty“. Už prvý týždeň sa kolektív stmelil v kolkárni penziónu, kde sme športovým zápolením získali absolútneho víťaza v kolkoch. Stal sa ním Vladimír Kolumber. „Zisk z uzatvorených stávok“ sme potom premietli do nasledujúceho týždňa, kde sme ho úspešne roztopili počas rozlúčkového večierka.

 

Všetko má svoju tradíciu, zmysel. Aj „Kinderčatá“ tohto kurzu sa zaslúžili o svoj názov prekvapením, o ktoré sa zaslúžili sami. Pre nás, organizátorov, pripravili na záver kurzu malé poďakovanie ako znak ohodnotenia a spokojnosti s kurzom. Avšak na prednášajúcich hodnotili po prvýkrát verejne nielen pozitíva, ale aj negatíva. Ako „malinu“ ocenili po prvýkrát v histórii všetkých kurzov aj najmenej sympatického prednášajúceho. Ako ocenenie mu nechali „Kinder vajíčko“. Od toho sa odvinul názov kurzu: „Kinderčatá“.

 

kurz4

 

Čo na záver?

Hovorili sme v predchádzajúcich článkoch, že nielen bytové domy spravované zmluvou o výkone správy potrebujú profesionálnych správcov, ale aj spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov by nemali byť diskriminované – aj ony si zaslúžia odborne spôsobilých správcov. Prvou lastovičkou bol v tomto kurze predseda spoločenstva vlastníkov, ktorému patrí vďaka za slová, ktoré nám po ukončení kurzu napísal:

„Pokiaľ sa SVB nerozhodne nechať spravovať, musí aj predseda spoločenstva spĺňať podmienky pre výkon svojej funkcie. Preto som sa rozhodol kurzu zúčastniť. Bol som v kurze jediný predseda SVB medzi správcami. Bolo to pre mňa veľkým prínosom. Či s prednášajúcimi, či s účastníkmi kurzu bolo prebratých mnoho konkrétnych otázok, ktoré spravovanie prináša a mohol som porovnať spôsob riešenia problematiky u nás a u erudovaných správcov spravujúcich stovky či tisíce bytov. Zvlášť ma zaujala časť kurzu zaoberajúca sa správou budov vo všeobecnosti. Účastníkom kurzu tu boli poskytnuté metodiky a prehľad počítačového vybavenia k správe aj najväčších budov verejnej správy alebo podnikateľského prostredia. To môže pre mnohých znamenať výzvu podnikať aj v tomto sektore.“

Ing. Jozef Šutaj

 

V mesiaci apríl 2016 som sa zúčastnil kurzu „Manažér správy budov. Musím konštatovať, že tento kurz splnil moje očakávania a bol pre mňa prínosom. Po organizačnej a odbornej stránke bol veľmi dobre pripravený. Vysokú odbornú úroveň mali aj prednášky, čo svedčí o kvalitnom výbere lektorov. Stretol som sa s ľuďmi pracujúcimi v oblasti správy budov, s ktorými sme vo voľných chvíľach mali možnosť vymeniť si a získať nové skúsenosti z praxe. Aj keď mojim prvoradým cieľom bolo absolvovať kurz a získať certifikát vôbec neľutujem, že som sa tohto kurzu zúčastnil. Okrem získania certifikátu a nových poznatkov som spoznal nových priateľov z rôznych kútov Slovenska. Verím, že sa ešte na podobnom podujatí znovu stretneme. Moje poďakovanie patrí aj organizátorom kurzu, bez ktorých by sa takéto úspešné podujatie nemohlo uskutočniť.

Mgr. Ján Lukáč, Bytové hospodárstvo Sečovce s.r.o.

 

kurz5