KONCOROČNÉ ODPOČTY SPOTREBY TEPLA A VODY

Kontakt:Podunajská 2582106, Bratislavatel: 02/40240999email: ista@ista.skWeb: www.ista.sk
Detaily o firme
  • Aké sú práva a povinnosti pri odpočtoch spotreby vody a tepla?
  • Sankcie vyplývajúce pre konečných spotrebiteľov, ktorí neumožnia vykonať odčítanie pomerových rozdeľovačov tepla a vodomerov

 

Subjekt, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla, má voči vlastníkom bytov isté práva a povinnosti, ktoré sú dané legislatívou. Na druhej strane, povinnosti ukladá legislatíva aj pre vlastníkov bytov, ktorí musia zabezpečiť bezproblémový prístup k úplnému a spoľahlivému vykonaniu odpočtov zo všetkých meračov.

 

Každoročné rozpočítanie nákladov v objekte podlieha legislatívnym požiadavkám. Platí však zásada, že iba spoľahlivý odpočet spotreby môže zaistiť, že náklady budú spravodlivo rozdelené a vlastníci bytov tak môžu eliminovať neželané prekvapenia v ročnom zúčtovaní.

 

Povinnosti a práva konečných spotrebiteľov a správcovských spoločností

Povinnosť oznámiť konečnému spotrebiteľovi termín odčítania spotreby z meracích prístrojov je najmenej 15 dní pred uskutočnením odčítania údajov.

 

Odčítanie údajov z meračov tepla, pomerových rozdeľovačov tepla a vodomerov sa realizuje vždy za zúčtovacie obdobie, ktorým je jeden kalendárny rok. Vlastníci bytov majú v určenom termíne povinnosť sprístupniť byt na vykonanie odpočtov. V prípade, ak vlastník bytu neumožní v daných termínoch realizovať odpočet, je nutné požiadať o náhradný termín vykonávateľa odpočtov. Odčítanie teplej úžitkovej vody je potrebné vykonať do 31. 1. nasledujúceho kalendárneho roka, údaj na elektronickom pomerovom rozdeľovači tepla a merači tepla si prístroj uchováva v pamäti počas celého nasledujúceho obdobia, preto je jeho odpočet možné vykonať aj v nasledujúcich mesiacoch, avšak iba do doby spracovania vyúčtovania.

 

Údaje uvedené v odpočtovom hárku musia byť presné a odsúhlasené vlastníkom

Odpočtový hárok musí okrem mena vlastníka bytu a adresy obsahovať údaje z meračov vody a tepla. Jedným z údajov je spotreba teplej a studenej vody a údaje o spotrebe tepla, preto by nemali na ňom chýbať najmä tieto informácie:

  • dátum odpočtu,
  • údaj s označením spotreby predchádzajúceho roku,
  • údaj s označením kontrolného čísla merača,
  • údaj aktuálnej spotreby od posledného odpočtu.

 

Všetky údaje na odpočtovom hárku odsúhlasí vlastník bytu svojim podpisom. Je dôležité, aby sa zhodovali so skutočnosťou. Na to, aby si vlastníci bytov mohli uplatniť prípadnú reklamáciu je potrebné, aby údaje na meračoch boli totožné s údajmi na odpočtovom hárku.

 

Ak vlastník bytu neumožní vykonanie odpočtu, správca určí spotrebu na základe legislatívy

Ak sú v bytovom dome inštalované pomerové rozdeľovače tepla a konečný spotrebiteľ si ich odmietol nainštalovať alebo neumožní ich odpočet, alebo ich poškodil, hrozí mu sankcia. Pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla na vykurovanie upravuje vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z. z.. V prípade, ak konečný spotrebiteľ neumožní vykonať odčítanie z pomerových rozdeľovačov tepla alebo meračov tepla, spotrebná zložka sa určí konečnému spotrebiteľovi ako súčin priemeru spotrebnej zložky na m2, v prípade ak nemá zapojené pomerové rozdeľovače tepla alebo merače tepla určí sa spotrebná zložka ako 1,5-násobok priemeru spotrebnej zložky na m2. Spotrebná zložka teplej úžitkovej vody sa určí ako 1,5-násobok priemeru na byt v objekte rozpočítavania, v prípade ak konečný spotrebiteľ ovplyvnil určené meradlo, určí sa spotrebná zložka ako 3-násobok priemeru na byt v objekte rozpočítavania.

 

Diaľkový odpočet dát – eliminuje chyby, chráni súkromie

Moderné digitálne a rádiové technológie ovládli aj oblasť merania spotreby energií a vody. Meracie prístroje vybavené rádiovým modulom odčítajú údaje o spotrebe centrálne cez zbernicu dát, s využitím rádiovej siete GSM/GPRS. Obojsmerná komunikácia rádiových prístrojov a elektronické spracovanie dát umožňujú jednoducho a spoľahlivo odčítať všetky meracie prístroje v objekte. Proces integrácie údajov do systému rozpočítavania sa významne urýchlil a zjednodušil, čo garantuje včasné a správne vyúčtovanie. Systém, s unikátnym využitím internetu a rádiových vĺn, naviac umožňuje online monitoring spotreby tepla a vody cez internetový portál. Vďaka aktualizácii a archivácii dát je umožnené aj časovo presné vyúčtovanie, napr. pri zmene vlastníka bytu.

 

domaqua

domaqua® m – Jednovtokový lopatkový suchobežný bytový vodomer je možné kedykoľvek doplniť o rádiový modul a namerané hodnoty odčítať diaľkovo cez zbernicu dát alebo do prístroja PDA, ktorý obsluhuje pochôdzkár.

 

Odpočty ako súčasť komplexných služieb rozpočítania

Optimalizácia procesov pri poskytovaní energetických služieb, odbornosť a právna istota sú základnými piliermi práce každého správcu. Meranie, odčítanie a rozpočítanie spotreby energií a ostatných nákladov, ktoré sú spojené s užívaním nehnuteľností sa skladá z reťazca náročných procesov. Využívanie servisu profesionálneho poskytovateľa služieb rozpočítania významne tieto procesy urýchľuje a zjednodušuje, a preto pri výbere meracej techniky je potrebné myslieť nielen na presnosť a kvalitu výrobkov, ale aj na spôsob následného spracovania dát o spotrebe a ostatných služieb.

 

Systém spracovania dát s využitím rádiovej technológie

 

komunikacna

 

O spoločnosti ista

Spoločnosť ista je jednou z popredných celosvetových spoločností v zvyšovaní energetickej efektívnosti v budovách. Špecializuje sa na meranie a rozpočítanie individuálnej spotreby energie a transparentnú vizualizáciu dát o spotrebe pre bytové domy a komerčné nehnuteľnosti. Už vyše 100 rokov poskytuje svoje služby a produkty viac ako dvanástim miliónom bytových jednotiek v 24 krajinách po celom svete.