KURZ „MANAŽÉR SPRÁVY BUDOV“ OSLAVUJE 10 ROKOV SVOJEJ EXISTENCIE

Kontakt:Školská 23040 11 , Košicetel: 0556782808email: voc@voc.sk email: voc@voc.sk Web: www.tzbportal.sk
Detaily o firme

Zákon č. 246/2015 Z. z. priniesol pre správcov BD a NP mimo iných povinnosť získania odbornej spôsobilosti. Nič nového pre tých správcov, ktorí si kurz „Manažér správy budov“ urobili už dávnejšie z vlastného záujmu. Potrebu mať prehľad o všetkom, čo môže správcu počas výkonu jeho práce stretnúť, mali mnohí správcovia už pred vznikom tohto zákona. O to väčšie bolo sklamanie, že novovzniknutý zákon „staršie“ Osvedčenia neuznával. Rok uplynul a „refresh“ kurzu si väčšina z nich bez problémov urobila. Ako reagovali správcovia na povinnosť absolvovania kurzu v prvom roku platnosti zákona, sme sa opýtali  Mgr. Eugena Kurimského zo spoločnosti V. O. Č. Slovakia s. r. o., ktorá tieto kurzy uskutočňuje už 10 rokov.

 

Vaša spoločnosť V. O. Č. Slovakia s. r. o. uskutočňuje kurzy „Manažér správy budov“ už 10 rokov. Aké sú vaše poznatky za toto obdobie?

O prvú akreditáciu sme požiadali a dostali sme ju v roku 2007. Možno je zaujímavá myšlienka, ako sme prišli na to, požiadať o akreditáciu? V časopise „Správca bytových domov“ sa začali kopiť problémy a rubrike „Vy sa pýtate – my odpovedáme“ praskala vo švíkoch. Tak vznikla myšlienka vytvoriť „niečo“, kde by sme správcom odpovedali na všetky ich problémy. Ak ale chce­me pomôcť a odpovedať na problémy správcov po častiach – ako to urobiť tak, aby všetci dostali svoje odpovede? Pochopili sme, že cesta „per partes“ nebude tým správnym riešením a k problémom je treba pristúpiť systémovo, komplexne... Tak vznikla myšlienka urobiť kurz – súhrn poznatkov, s ktorými sa môže správca počas svojej praxe stretnúť.

 

foto z kurzu

 

Čo nasledovalo?

Systémový prístup k riešeniu problémov správcov. Hodiny a hodiny konzultácií s odborníkmi z mnohých odborov. Aj keď sa na začiatku zdalo, že technický stav budovy bude nosnou časťou kurzu, počas koncepcie učebných osnov sme prišli na to, že právne, ekonomické a administratíve problémy sú aspoň tak dôležité, ako sa na začiatku javili problémy technického charakteru. Vznikla systematická koncepcia predmetov – okruhov, zosúladili sme témy zo všetkých možných okruhov, s ktorými sa každý správca stretne počas svojej práce. Pomoc hlavne v technickej oblasti sme dostali od Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, ktorá sa v podobe osoby doc. Ing. Danici Košičanovej, PhD., stala odborným garantom tohto kurzu.

 

foto z kurzu2

 

Čo vníma kurz pre správcov ako najdôležitejšie?

Nedá sa povedať, ani špecifikovať, ktorá oblasť je pre správcov viac alebo menej dôležitá. Vznikol koncept súboru predmetov, ktoré bolo treba obsadiť profesionálmi – vyučujúcimi z daných odborov, profesií. Právnikov, ekonómov, profesionálov z oblasti TZB, stavebníctva, či správy budov ako takej. Zazmluvnili sme 21 vyučujúcich, zväčša z radov vysokoškolských učiteľov a vytvorili sme tím kvalitných vyučujúcich, s ktorými spolupracujeme dodnes.

 

Prvá akreditácia neplatí?

Žiaľ, vývojom udalostí a prijatím zákona 246/2015 Z. z. sa do požadovaných osnov dostali aj také zákony, ktoré ešte v roku 2007 neexistovali. Správcovia, ktorí mali „staré“ akreditácie, si ich museli občerstviť.

 

foto z kurzu3

 

Ako vyzerá akreditovaný kurz v súčasnosti?

Zo zákona povinných 90 vyučovacích hodín sa v našom kurze rozšírilo na 98 hodín, ktoré sme rozložili do troj- alebo dvojtýždenného cyklu. V obľúbenej dvojtýždennej variante je to naozaj „nahusto“. Témy sú odprednášané v blokoch, na konci každého bloku je písomná skúška, ktorú musia poslucháči absolvovať s úspešnosťou aspoň na 75 %. Písomky zakladáme do archívu. Musíme sa pochváliť vysokou odbornosťou našich poslucháčov – zatiaľ sa ale nestalo, aby skúšku niekto nezvládol. Priam naopak. Poslucháči nielenže vstrebávajú do seba informácie, ale aktívne prispievajú v rámci seminára svojimi poznatkami z praxe, prípadne spoločne riešia preberané témy. Vytvára sa súdržná skupina správcov, ktorí si navzájom pomáhajú a tak spolu vytvárajú jednu veľkú rodinu.

 

foto z kurzu4

 

Aké sú vaše poznatky po 10-tich rokoch skúseností s organizovaním kurzu „Manažér správy budov“?

Desať rokov je dlhá doba. Počas tohto obdobia prešlo týmto kurzom viac ako 300 správcov. V súčasnosti sme vydali 206 platných osvedčení, ktoré spĺňajú podmienky zákona 246/2015 Z. z. Je to málo alebo veľa? Ťažko povedať. Pravdou je, že v súčasnosti sa kurzu zúčastňujú správcovia len preto, lebo to litera zákona vyžaduje. Entuziazmus, ktorý bol pred niekoľkými rokmi, vyprchal. Nastal konkurenčný boj. To, o čo sa v našich kurzoch snažíme, je vytvoriť kolektív správcov s priateľským duchom, kde by si správcovia mali navzájom pomáhať a nie škodiť si. Kurzu sa zúčastňujú správcovia, ktorí majú najčastejšie viacročnú prax v tejto práci. Ak sa spoja na seminároch skúsenosti s teóriou, je to najlepšia kombinácia toho, čo sme chceli dosiahnuť.

 

Prečo nemusia byť predsedovia spoločenstiev vlastníkov bytov odborne spôsobilí?

To je dobrá otázka. Skôr by som ju modifikoval iným smerom a pozrel sa na vec očami vlastníka. Prečo vlastník, ktorý býva v bytovom dome, ktorý je spravovaný spoločenstvom vlastníkov, má byť ukrátený o kvalitnú správu pod odborne spôsobilým vedením? Prečo zákon neprikazuje aj spoločenstvám vlastníkov, aby si zabezpečili vo svojich radoch odborne spôsobilého človeka? Nezasluhuje si takýto vlastník, aby bol tiež spravovaný odborne spôsobilou osobou z radov vedenia SVB? Keď zvážime, že zo zákona vyplývajúce revízie, elektrické zariadenia, protipožiarne opatrenia a iné predpisy musí plniť každý bytový dom, bolo by logické, aby niekto zo spoločenstva vlastníkov bytov takého preškolenie absolvoval. Ak zvážime, že v zmysle zákona 182/1993 Z. z. § 6 ods. 1 sa hovorí, že: ...na správu domu sa zriaďuje spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej len „spoločenstvo“)..., potom je z tohto zákona jasné, že SVB je v pozícii správcu. Zákonodarca by sa preto mal zamyslieť nad tým, či aj orgány SVB by nemali mať odborne spôsobilú osobu, keď zo zákona preukázateľné sú v pozícii správcu bytového domu a správu reálne aj vykonávajú...

 

fofo z kurzu5

 

Čo na záver?

Za 10 rokov sme prešli ťažkou cestou, ktorá sa dodnes formuje každým kurzom krôčik za krôčikom ďalej dopredu. Snažíme sa kráčať s dobou, rozšírili sme učebné osnovy o produkty facility managementu a efektívnou správou. Čo pokladáme za najpodstatnejšie, že sa za 10 rokov existencie nášho kurzu nenašiel ani jeden správca – absolvent, ktorý by sa na našich kurzoch nedozvedel niečo nové. Toto je pre nás najlepšou vizitkou a istotou, že to, čo robíme, má pre správcov zmysel.