KVALITA OKIEN NÁM NIE JE ĽAHOSTAJNÁ

Okná a vonkajšie dvere patria medzi najslabšie miesta z pohľadu úniku tepla z budovy. Riešenie tejto otázky sa považuje za jedno z najdôležitejších opatrení na šetrenie palivami a zabezpečenie trvalo udržateľného života na Zemi. Nakoľko prístup mnohých výrobcov otvorových konštrukcií stavieb a investorov k tejto otázke bol v nedávnej minulosti živelný, rozhodla sa skupina výrobcov založiť profesijné združenie SLOVENERGOokno®, majúce prvoradý cieľ zhromažďovanie a šírenie teoretických a praktických poznatkov v tejto oblasti a zavádzaním dobrovoľného štítkovania, aj presadzovanie energiu šetriacich okien a vonkajších dverí na trhu.

 

1. Úvod

Okenné konštrukcie z tepelno-technického hľadiska predstavujú nehomogénne konštrukcie. Okenná konštrukcia je zložená z rámovej konštrukcie a systému zasklenia, t.j. z prvkov, ktoré majú rozličné tepelno-technické vlastnosti. Tepelno-technické vlastnosti okna sú definované súčiniteľom prechodu tepla Uw [W/(m2.K)]. Hodnota súčiniteľa prechodu tepla okna je približne 5–10 krát vyššia, ako hodnota súčiniteľa prechodu tepla nepriehľadných prvkov fasády. Tepelná výmena oknom je v podstate priama a okamžitá, kým tepelná výmena cez nepriehľadné časti fasády je oneskorená a stlmená akumuláciou tepla v stavebnej konštrukcii fasády. Na druhej strane oknom sa získava denné svetlo a slnečné žiarenie. Pasívny solárny zisk sa počas vykurovacej sezóny môže využiť ako zdroj tepla, čím sa eliminuje výška tepelnej straty oknom počas tohto obdobia. Celkový tepelný výkon okna je vážený priemer tepelného zisku a tepelnej straty oknom. Problémom je, že v snahe znížiť tepelné straty sa znížia aj tepelné zisky oknom. Optimalizáciu návrhu je preto nevyhnutné zakladať na reálnych klimatických podmienkach, na spôsobe osadenia budovy v teréne, na orientácii budovy na svetové strany a pod.

 

okno-1_0.jpg 

Tepelné straty a zisky cez okno

 

Združenie SLOVENERGOokno po počiatočných aktivitách smerujúcich k pomoci spotrebiteľom – investorom pri výbere okna zavedením energetických štítkov okien a vytvorením legislatívneho rámca pre správnu montáž okien do stavby, financovaním vzniku normy na montáž okien (STN 73 3134), zahájila tento rok boj proti nekvalite okien a jej montáži. O tejto aktivite a prostriedkoch dotýkajúcej sa aj čitateľov tohto časopisu chceme týmto príspevkom informovať.

 

2. Kvalita okna

V súčasnosti sa môžu na trh ES a tiež SR distribuovať len okná a vonkajšie dvere, ktoré vyhoveli požiadavkám (STN) EN 14 351-1+ A1: Okná a dvere – Norma na výrobky, funkčné vlastnosti - Časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez vlastností požiarnej odolnosti a/alebo dymotesnosti. Vyhlásenie zhody (od 1.7.2013 vyhlásenie o parametroch) výrobcov okien a vonkajších dverí (ďalej len výrobkov) s touto harmonizovanou normou je podmienkou, aby výrobok mohol opustiť brány výrobného podniku. Aj keď výrobca drží v rukách vyhlásenie a výsledky skúšok vyhoveli požiadavkám harmonizovanej normy, nekončí jeho zodpovednosť u brán podniku. Aj keby výrobok sám nemontoval do stavby, je podľa kapitoly 6 harmonizovanej normy zodpovedný minimálne za vypracovanie podmienok montáže na stavbe a užívania výrobkov užívateľom. V tomto prípade nestačí plnenie harmonizovanej normy, ale vzniká tu požiadavka na schopnosť výrobcu predvídať schopnosť architekta – projektanta správne navrhnúť výrobok, predvídať schopnosť stavebníka správne ho zabudovať a predvídať schopnosť používateľa správne ho používať. Vady okna sú málokedy zistiteľné pri jeho doručení na stavbu. Plne sa kvalita okien prejaví až po ich zabudovaní do stavby.

 

 okno-2_1.jpg

Kondenzácia vodnej pary na okraji zasklenia je dôsledkom nevhodného návrhu okna,
použitia kovového dištančného rámčeka a neregulovaných vlhkostných pomerov v byte

 

3. Vlastnosti po zabudovaní do stavby

Od výrobku sa očakáva, že sa v stavbe bude správať rovnako ako pri testoch v skúšobnom stojane laboratória. Často tomu zo známych dôvodov nie je. Navyše požiadavky na zabudovaný výrobok sú aj po jeho výrobe naďalej stupňované prostredníctvom tepelno-technických a akustických požiadaviek podľa noriem platných v Slovenskej republike. Výrobca alebo stavebník, nie je často na túto situáciu pripravený. O vlastnostiach jeho výrobku v podmienkach zabudovania sa často „dozvedá“ až pri riešení reklamácie. Pri riešení reklamácii je dôležité „zmapovanie“ užívateľských podmienok, t.j. spôsob vetrania bytov počas dlhšieho časového obdobia. Veľakrát po výmene okien s úplne inými vlastnosťami, nedôjde k toľko potrebnej zmene spôsobu vetrania a následné problémy sú potom pripisované práve oknám. Pri týchto posúdeniach je preto dôležité objektívne odlíšiť chyby okna od chýb jeho nesprávneho užívania a zabudovania do stavby, ale v prípade riešenia tepelnotechnických závad (napr. povrchová kondenzácia vody) aj od kvality obvodového plášťa budovy.

 

V SR sú požiadavky na zabudovanie okien stanovené v STN 73 3134 „Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky a skúšanie“ platnej od 1.1.2010 a STN 73 0540-2:2012 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 2: Požiadavky. Pre budúce fungovanie výrobku v stavbe má veľký význam projekčná príprava stavby. Je nutné poznať technické vlastnosti okna a jeho dielov pri rôznych podmienkach použitia. Pokiaľ je výber okna správne vykonaný je nevyhnutné vybrať spôsob upevnenia v stavbe zohľadňujúci vlastnosti okna a jeho dielov. Vždy je potrebné uprednostniť upevnenie okna rešpektujúce dilatácie materiálov a posuny stavebnej konštrukcie počas jej užívania. Umiestnenie okna v plášti budovy, použitie tesniacej techniky na súčasnej úrovni poznania je prvým predpokladom správneho fungovania výrobku. Vylúčenie tepelných mostov pri zabudovaní okna je predpokladom predchádzania možným hygienickým defektom a v neposlednom rade aj tepelným stratám budov. Pokiaľ sa investor v týchto otázkach spoľahne len na dodávateľa alebo výrobcu okien, bude mať síce zabudované lacné okno, ale často nevhodné do danej stavby. Účasť architekta – projektanta je tu nezastupiteľná.

 

 okno-3.jpg

Kondenzácia vodnej pary na ploche zasklenia bola spôsobená zúžením
medziskleného priestoru až na 4 mm sprevádzané únikom argónu

 

Najčastejšie reklamovaným defektom okien a s nimi izolačných skiel je kondenzácia vodnej pary na zasklení. Povrchová kondenzácia na vnútornej strane začína vždy v rohoch, najmä z dôvodu dodatočného ochladenia, ktoré je spôsobené tepelným mostom. Na vznik tohto tepelného mosta majú významný vplyv použité dištančné rámiky. Povrchová kondenzácia vodnej pary na vnútornej strane izolačného skla je spojená predovšetkým s nasledujúcimi faktormi:

  • vonkajšia klíma;
  • vnútorná teplota vzduchu;
  • vlhkosť v budove;
  • výkonnosť ventilácie v kuchyni a hygienických priestoroch bytu;
  • povrchová teplota steny.

 

Na obmedzenie kondenzácie vodnej pary na povrchu je vhodné pôsobiť na každý z hore uvedených parametrov, okrem vonkajšej klímy, na ktorú nemáme žiadny vplyv. Pod zhoršenie vlastností izolačného skla sa môže podpísať aj neplnenie alebo nedostatočné naplnenie medziskleného priestoru izolačného skla inertným plynom najčastejšie argónom. Vypočítané vlastnosti izolačného skla podľa EN 673 a teda aj deklarovaný súčiniteľ prechodu tepla platia len za podmienky naplnenia medziskleného priestoru inertným plynom. Požiadavka je (90 ± 5) %. Skutočnosť môžeme zistiť meradlom pracujúcim na princípe elektrického výboja. Na vypočítané alebo namerané hodnoty je možné sa spoľahnúť len vtedy, ak medzi výrobcom izolačného skla a výrobcom okna je uzavretá a plnená zmluva o kvalite podľa prílohy STN 70 1621: 2010 vzťahujúcej sa na izolačné sklá. Člen združenia SLOVENERGOokno túto skutočnosť deklaruje použitím energetického štítka, ktorého plnenie podmienok je kontrolované združením.

 

Záver

Riešenie reklamácií je nákladné a určite nie prospešné pre výrobcu a ani pre užívateľa. V SR disponujeme metodikou a technickým vybavením pre identifikáciu výrobkov po zabudovaní do stavieb vrátane zistení obsahu argónu v izolačných sklách, alebo súčiniteľa prechodu tepla izolačného skla. Je k dispozícii prístrojové vybavenie umožňujúce identifikovať zabudované izolačné sklo v ráme krídla okna alebo vstupných dverí a jeho chovanie pri normovaných užívateľských podmienkach. Združenie SLOVENERGOokno® má zriadené pracovisko technickej podpory výroby a montáže – servisné stredisko disponujúce technickým vybavením na identifikáciu izolačných skiel a kontrolu kvality zabudovaných okien. Toto technické vybavenie doposiaľ združenie využívalo na kontrolu kvality výrobkov u svojich členov. V spolupráci so spotrebiteľskými združeniami, je tu možnosť využitia tejto skúšobnej techniky aj na objektívne zistenia reklamovaných chýb. Združenie má ambíciu pôsobiť v spolupráci s týmito združeniami v úlohe mediátora pri riešení reklamácii medzi predajcom a spotrebiteľom najmä vypracovaním odborných posúdení podľa zákona o ochrane spotrebiteľa. V prípade záujmu spotrebiteľa o túto službu združenia, navrhujeme skontaktovať sa s najbližším združením zriadeným na ochranu spotrebiteľa. Zoznam týchto združení je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR (http://www.economy.gov.sk/kontakty-na-spotrebitelske-zdruzenia-5933/127618s).

 

Postup je približne nasledovný:

  1. Vyžiadať si súhlas spotrebiteľa a predajcu a často aj výrobcu s urovnaním sporu na základe výsledku odborného posúdenia vykonaného našim združením na náklady predajcu.
  2. Vyžiadanie zálohy od predajcu na krytie nákladov posúdenia a zaslanie záväznej objednávky.
  3. Zaslanie relevantných podkladov (korešpondencie, vyhlásenie zhody výrobcu a pod.) na oboznámenie sa s reklamáciou a zostavenie odbornej skupiny.

 

Na základe zaslaných podkladov združenie SLOVENERGOokno oznámi zloženie odbornej skupiny, termín obhliadky na mieste a cenu. Cena pozostáva z ceny cestovných náhrad a výkonu na mieste. Je tvorená individuálne, v závislosti od počtu pracovníkov vyslaných na posúdenie a vzdialenosti miesta posudzovania od Bratislavy (cesta autom). Vypracovanie samotného posudku ide na náklady združenia a je kryté z rozpočtu združenia položka: „preverovanie a odhaľovanie neférovej a protiprávnej činnosti pri súťaži na trhu“.

 

prof. Ing. Anton Puškár, PhD., Ing. Pavol Panáček, PhD.
SLOVENERGOokno