DIAGNOSTIKA STAVU BYTOVÝCH DOMŮ JAKO ZÁKLAD PRO JEJICH PREVENTIVNÍ ÚDRŽBU

V 90. letech minulého století bylo započato s revitalizací bytového fondu v České republice. Jednotlivé obnovy odhalily mnohé překážky a problémy s nimi spojenými. Je nutné si však uvědomit, že úspěšnou obnovou bytového domu proces rehabilitace bytového fondu nekončí. Podstatný význam v exploatační fázi životního cyklu staveb má proces správy a užívání objektu, kdy právě v tomto období jsou na provoz, údržbu a případné opravy vynakládané nemalé finanční prostředky. Požadavky na údržbu a opravy lze stanovit na základě výsledků pravidelných revizí, kontrol a hodnocení stavebně technického stavu, a tak současně lze stanovit plán čerpání finančních prostředků s výhledem na desetiletí. Předkládaný příspěvek si klade za cíl upozornit na skutečnost, že diagnostika budov by se neměla výlučně orientovat pouze na oblast technického vybavení budov, u nichž pravidelné revize vyplývají z právních předpisů, ale měla by se také zabývat problematikou stavebních prvků, které bývají často opomíjeny.

Podobné odporúčané články: 

VÝVOJ ENERGETICKEJ LEGISLATÍVY V ROKOCH 2015 – 2016

Legislatívu, s ktorou sa v oblasti dodávky energií a médií v bytovo komunálnej sfére stretávame môžeme rozdeliť v zásade do nasledovných kategórií, pre ktoré je následne vyšpecifikovaná legislatíva: zákony a vyhlášky – s odvolaním sa na zmocňovacie ustanovenie zákona, na základe ktorého boli vydané:

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ? KOMU JU TREBA?

Zákonom č. 246/2015 Z. z. bola pre správcov bytových domov a nebytových priestorov mimo iných ustanovená aj povinnosť získať odbornú spôsobilosť absolvovaním akreditovaného kurzu v rozsahu minimálne 90 hodín. Upresňuje to vyhláška č. 328/2015 Z. z. Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky , o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch žiadostí o zápis do zoznamu správcov bytových domov. Zákon, ktorý je vnímaný z viacerých pohľadov, prijali niektorí bez problémov, avšak sú aj také názory, že je zbytočný a samoúčelný. Načo vlastne kurz slúži a komu?

PRENÁJOM BYTOV A PROBLÉMY S TÝM SPOJENÉ

Na otázky ohľadom prenajímania bytov a problémov s tým spojených odpovedá: Zdenka Jurčáková – odborný konzultant ZSaUN

 

DÔSLEDKY RÝCHLEHO PREVODU BYTOV DO OSOBNÉHO VLASTNÍCTVA

Po viac ako 22 rokoch prevodu bývalých nájomných bytov do osobného vlastníctva ich užívateľov, podľa zákona 182/1993 Z. z. a jeho 14 noviel možno konštatovať, že v súčasnosti sú skoro všetky bývalé nájomné štátne byty na Slovensku prevedené do osobného vlastníctva fyzických osôb. Okrem množstva neriešených problémov, ktoré po tomto prevode nastali, je už len ich správa, ktorá bude zabezpečovaná až do doby, keď bude potrebné z bezpečnostných dôvodov vykonať búranie na náklady ich vlastníkov. V príspevku sa pokúsim poukázať aspoň na tie najdôležitejšie problémy, ktoré tento prevod svojimi zákonmi neriešil a vytvára stále problémy pri výkone správy bez ohľadu na to, kto ju zabezpečuje.

ZATEPĽOVANIE STAVIEB SI ŽIADA AJ OD PROJEKTANTOV VIAC

Zatepľovanie stavieb je aj z hľadiska riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb vždy aktuálnou témou pre vlastníkov stavieb, odborníkov zabezpečujúcich stavebný dozor, realizačné firmy, projektantov a v neposlednom rade špecialistov požiarnej ochrany.

AKO OBSTARÁVAŤ V SÚLADE SO ZÁKONOM?

Pred rokom správcom pribudla nová povinnosť zo zákona, a to v súlade s § 8b ods. 2 písm. l). Ide o priebežné zverejňovanie postupov pri obstarávaní tovarov a služieb v rámci zabezpečovania prevádzky, údržby, opravy, rekonštrukcie a modernizácie a pri všetkých iných činnostiach spojených so správou domu, vrátane jednotlivých cenových ponúk. A to na mieste v dome obvyklom v spoločných častiach domu alebo na webovom sídle správcu, ak ho má zriadené.

ZÁPIS ZÁKONNÝCH ZÁLOŽNÝCH PRÁV A ZÁPISY POZNÁMOK NA LISTE VLASTNÍCTVA

Konanie alebo nekonanie katastrálnych úradov

V posledných rokoch sa stretávame s praktikami niektorých katastrálnych úradov, ktoré odmietajú zápis zákonných záložných práv alebo zápis poznámok z dôvodov, ktoré sú v rozpore so zákonom. Zákonné záložné právo, ktoré vzniklo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v zmysle § 15 ods. 1 zák.č. 182/93 Z.z. je zákonným právom týchto vlastníkov.

Podobné odporúčané články: 

ZÁPIS ZÁKONNÉHO ZÁLOŽNÉHO PRÁVA

§ 15 z. č. 182/1993 Z. z. a jeho aplikácia v praxi pred úplnou deformáciou a likvidáciou jeho statusu

 

I. časť:

Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré vzniklo na základe zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov pri existencii dlhu vlastníka bytu, je ideálnym prostriedkom na vysporiadanie všetkých pohľadávok v prospech ostatných spoluvlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Príspevok na zateplenie rodinného domu už o mesiac

Už niekoľko mesiacov vieme o zámere vyplácať vlastníkom rodinných domov nachádzajúcich sa na Slovensku finančný príspevok na jeho zateplenie. Cieľom je motivovať ľudí k investícií, ktorá má znížiť spotrebu energie na vykurovanie, čím šetrí financie majiteľa, ale zároveň prispieva k ochrane životného prostredia a klímy. Navyše by týmto opatrením malo dôjsť k podpore lokálnych stavebných firiem a lepšiemu výberu DPH. A práve dnes došlo k zverejneniu výzvy, na základe ktorej budú môcť záujemcovia žiadať o tento príspevok od 16.3.2016. Platí zásada, kto prv príde, ten prv melie. Takže nepremeškajte svoju príležitosť.

DOMOVÝ PORIADOK – ZÁKLAD SPOLUNAŽÍVANIA VLASTNÍKOV V BYTOVOM DOME

Často sa stretávame s problémom, že v bytových domoch obťažuje vlastníkov bytov neprispôsobivý sused. V mnohých prípadoch stačí susedov iba upozorniť, lebo si možno neuvedomujú, že ich správanie ostatných obťažuje, a problém sa vyrieši. Čo ale v takom prípade, ak sused naďalej svoje chovanie nemieni zmeniť? V tejto problematike radí v dnešnom čísle Ing. Tatiana Cirbusová, odborná konzultantka ZSaUN.