SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA, SPRÁVCOVIA – PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY A VLASTNÍCI – SPOTREBITELIA – 2. ČASŤ

Všetci dobre vieme, že základným zákonom, podľa ktorého sa vykonáva správa bytového domu je zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Z tohto zákona vyplývajú aj práva, aj povinnosti tak pre správcu, ako aj pre vlastníkov bytov.

RADA A JEJ ZODPOVEDNOSŤ

ČLENOVIA RADY SPOLOČENSTVA VLASTNÍKOV PLNÍTE SI ZÁKONOM STANOVENÉ POVINNOSTI ZODPOVEDNE?

 

V zmysle § 7c zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je RADA dozorným orgánom spoločenstva

a) zvoláva zhromaždenie najmenej raz za rok,

b) kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,

c) navrhuje odvolanie predsedu,

d) kontroluje činnosť spoločenstva a navrhuje opatrenia na nápravu nedostatkov

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA, SPRÁVCOVIA – PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY A VLASTNÍCI – SPOTREBITELIA – 1. ČASŤ

Všetci dobre vieme, že základným zákonom, podľa ktorého sa vykonáva správa bytového domu je zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Z tohto zákona vyplývajú aj práva, aj povinnosti tak pre správcu, ako aj pre vlastníkov bytov.

STANOVISKO ÚRADU NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

POPLATOK ZA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV v zálohových platbách spojených s užívaním bytov.


Úrad v poslednom období zaznamenal zvýšený počet sťažností vlastníkov bytových a nebytových priestorov, ktorým správcovia bytových družstiev účtujú v zálohových platbách za služby spojené s užívaním bytu poplatok s názvom „POPLATOK ZA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Podobné odporúčané články: 

PRELOMOVÝ DÁTUM 31. 12.2017 PRE SPRÁVCOV BYTOVÝCH DOMOV A JEHO DÔSLEDKY

V oblasti správy bytových domov aj naďalej zostáva základným predpisom zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlas­tníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, ktorý po poslednej významnej zmene doplnil ďalší zákon NR SR č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. Došlo k úprave podmienok výkonu činnosti správcov, ktorí spravujú bytové domy a vytvoreniu štátnej správy na kontrolu tohto úseku. Správa bytových domov sa tak stala činnosťou, na ktorú nepostačuje iba živnostenské oprávnenie.

CHODNÍKY

vždy mali svojho vlastníka, len akosi sa „ten vlastník“ zabudol k ním hlásiť a plniť si svoje povinnosti

 

Zmenou zákona č. 135/1961 Z. z. jeho novelou č. 106/2018 Z. z. konečne došlo k narovnaniu nielen vlastníckych vzťahov, ale aj povinností plynúcich z tohto vlastníctva.

POVINNOSTI VLASTNÍKA STAVBY VYPLÝVAJÍCÍ Z PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČR

1. Úvod

Povinnosti vyplývající pro vlastníka stavby jsou specifikovány především v zákoně č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) v současném znění. Prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu a další právní předpisy detailně pak popisují požadavky vyplývající pro výkon správy a údržby (udržovací práce) především pro vlastníky staveb ale v přenesené pravomoci i pro správce a poskytovatele služeb FM. Právním předpisům ČR jsou předřazena nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU). Rozdělení právních předpisů a jejich významnost je uvedena na Obr. 1.

KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY – AKO ĎALEJ?

Teší nás, keď sa naše snahy o riešenie rôznych problémov stretávajú s reakciami a poznatkami našich čitateľov. Sme radi, ak dostávame od čitateľov podnety, ktoré sa dotýkajú aktívne vecí a problémov, ktoré je treba riešiť. Kanalizačné prípojky sme riešili v ZSaUN spolu so ZSVB na Slovensku. Potešil nás preto príspevok Jozefa Ďurčíka, ktorý uverejňujeme v pôvodnej interpretácii autora.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI VÝKONE SPRÁVY BYTOVÝCH DOMOV A POISTENIE KYBERNETICKÝCH RIZÍK

Problematika ochrany osobných údajov je v poslednom období intenzívne diskutovanou témou, keďže 25. mája 2018 vstúpi do platnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej GDPR – General Data Protection Regulation), ktoré predstavuje nový právny rámec a pravidlá pre zber a spracúvanie osobných údajov v EÚ a zároveň v plnom rozsahu ruší uplatniteľnosť ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, ako aj doteraz platnú smernicu EP/Rady č. 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov1.

Podobné odporúčané články: 

UCHOVÁVANIE A ARCHIVOVANIE PÍSOMNOSTÍ, ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE A MZDOVEJ AGENDY

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ako právnická osoba, je povinné viesť účtovníctvo, je registrované, okrem registra vedenom príslušným okresným úradom v sídle kraja, na daňovom úrade, v sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovniach, by malo mať vypracovaný registratúrny plán, v ktorom je uvedený zoznam písomností a ich doba archivácie v rokoch.

SÚČASNÉ NEGATÍVNE TRENDY VO VÝVOJI VÝKONU ZÁLOŽNÉHO PRÁVA, KTORÉ VZNIKLO ZO ZÁKONA A JEHO SMEROVANIE DO BUDÚCNOSTI

Najlepšia vojna je tá, ktorá ani nezačala.
(staré čínske príslovie)

 

Dlho som rozmýšľal nad tým, prečo a či vôbec by mal vzniknúť tento článok, ktorý reaguje na súčasný stav aplikácie výkonu záložného práva a súčasne aj na sociálnu situáciu, ktorá zmieta našu spoločnosť, a tým aj časť populácie, ktorá žije v bytových domoch a prichádza do interakcie so správou bytových domov, a to je jedno či už formou spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo prostredníctvom správcu s cieľom návrhu riešenia, resp. aktivizácie dotknutých správcov, spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov ako aj samotných vlastníkov a nebytových priestorov.