LEGISLATÍVA A KAMEROVÉ SYSTÉMY

Kontakt:Školská 23040 11, Košicetel: 055/678 28 08email: zsaun@zsaun.skWeb: www.zsaun.sk
Detaily o firme

Kamerový systém by sa mal v bytových domoch používať v súlade s platnými právnymi predpismi a na základe spracovanej bezpečnostnej smernice k prevádzke informačného systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, správcom domu.

 

Kamery sú nainštalované z dôvodu ochrany majetku, predchádzania potenciálnej trestnej alebo priestupkovej činnosti a taktiež k zisteniu, resp. dokladovaniu neštandardného chovania osôb v zábere kamery. Prevádzkovateľ – správca domu zabezpečí oboznámenie pre vstupujúcu verejnosť tabuľkou s nápisom „Priestor je monitorovaný kamerovým systémom“.

 

Osobné údaje získané kamerovým systémom sa nezverejňujú, nesprístupňujú ani neposkytujú neoprávneným osobám. Za osobný údaj sa v tomto prípade považuje záznam o fyzickej prítomnosti osoby v monitorovanom priestore.

 

Vo veciach podozrení alebo konaní o priestupkoch a trestných činoch sa osobne údaje poskytujú príslušníkovi Policajného zboru, ktorý vykonáva objasňovanie, vyšetrovanie alebo preverovanie vo veci, ktorej sa kamerovým systémom získaný osobný údaj týka. Správca domu nemôže kamerovým systémom získaný záznam použiť na iný účel.

 

Ak vyhotovený záznam interných priestorov domu nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam je automaticky zlikvidovaný vymazaním (po 7 dňoch).

 

Kontrolu nad dodržiavaním súladu spracovávania osobných údajov so zákonom o ochrane osobných údajov u správcu domu vykonávajú inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov, SR.

 

Úrad na ochranu osobných údajov kontroluje u správcu bytového domu spravidla:

  • Dodržiavanie všeobecných zásad spracovania osobných údajov.
  • Plnenie povinnosti prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.
  • Zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov.
  • Spôsob vybavovania uplatneného práva dotknutej osoby.

 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome

  • Rozhodujú hlasovaním o inštalácii kamerového systému v dome v zmysle § 14 zákona o vlastníctve bytov.
  • Správca domu oboznámi vlastníkov bytov a NP, kde budú kamery inštalované, spravidla je to na spoločných chodbách domu, tento priestor je podľa § 10 zákona č. 122/2013 Z. z. priestor prístupný verejnosti (návštevy, doručovatelia novín pošty a pod.).
  • Správca domu informuje vlastníkov o tom, ako bude kamerový systém fungovať v konkrétnom dome, či je nainštalovaný systém so záznamom alebo bez záznamu.
  • Kto bude obsluhu kamerového systému v dome zabezpečovať, či to bude samotný správca alebo určená zodpovedná osoba.

 

Skúsenosti v bytových domoch sú pri inštalácii kamerového systému veľmi pozitívne, pretože sú jednou z možností ochrany majetku vlastníkov, preventívne pôsobia na vandalov. Vlastníci vnímajú prínos inštalácie a sú sami iniciátormi pri odsúhlasení ich inštalovania.

 

Článok zverejňujeme z dôvodu vyslovených obáv niektorých vlastníkov, ktorí sa domnievajú, že ide o stratu ich súkromia, ak budú súhlasiť s inštalovaním kamerového systému v ich bytovom dome. Treba si však uvedomiť, že dnešná spoločnosť v rámci rozvoja demokracie u niektorých občanov evokuje bezbrehú slobodu, teda bezohľadnosť, vandalizmus pri poškodzovaní súkromného majetku a slušní vlastníci len vytvárajú obranu a ochranu svojich práv a majetku, ak kamerový systém v dome inštalujú.

 

Zdenka Jurčáková, odborný konzultant ZSaUN

Podobné odporúčané články: