MERANIE SPOTREBY ENERGIÍ V BYTOVÝCH DOMOCH

Kontakt:Lamačská 3/A841 04, Bratislavatel: 02 59 68 11 14Web: www.siemens.sk/sbt
Detaily o firme

Nová smernica o energetickej efektívnosti je v platnosti a pri pohľade späť sa dá povedať, že predošlé obdobie bolo celkom rušné. Veď podľa informácii energetického portálu zhruba rok pred nadobudnutím tohto zákona ešte stále neboli vo všetkých dotknutých bytových domoch nainštalované určené meradlá alebo pomerové rozdeľovače tepla, ktoré by povinnosť rozpočítavania skutočne spotrebovaných energií umožňovali. Podľa interných analýz išlo približne o 20 % bytov. Hlavným dôvodom na zmenu smernice nebolo inštalovanie meračov spotreby v bytoch, ale úspory energií.

 

Samotné meranie nemôže ušetriť ani cent z nákladov na vykurovanie. Na všetkých užívateľov však pôsobí psychologicky, takže preukázateľne zníži náklady na vykurovanie bytového domu – ak ľudia majú merače, správajú sa ekonomickejšie, byty zbytočne neprekurujú a okná nenechávajú zbytočne otvorené. Aj preto novela zákona smerovala k povinnej inštalácii takýchto meračov.

 

Drvivá väčšina týchto meradiel sú pomerové rozdeľovače pre ich jednoduchú inštaláciu a nižšiu počiatočnú investíciu. Uprednostňuje sa typ dvojsnímačový, ktorý zaznamenáva teplotu vykurovacieho telesa a teplotu miestnosti. Prístroj napočítava dieliky, ktoré sa zaznamenávajú na základe algoritmu, kde sú premenné dve teploty a čas. V prípade jednosnímačového typu sa izbová teplota zohľadňuje trvalo 20 °C. Každý výrobca má svoj špecifický algoritmus, z čoho vyplýva, že v bytovom dome musia byť všetky pomerové merače vždy od jedného výrobcu. Načítané dieliky sú podkladom na výpočet spotrebnej zložky. Pomerový rozdeľovač tepla je prístroj, ktorý sa používa na rozdelenie množstva tepla nameraného fakturačným meračom (merač dodávateľa tepla) medzi jednotlivých odberateľov – užívateľov bytov. Pomerový rozdeľovač tepla nie je určeným meradlom, nepodlieha pravidelnému overovaniu a nevyžaduje montáž certifikovaným pracovníkom, ako je to pri meračoch tepla. Inštaluje sa priamo na vykurovacie teleso.

 

Pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov WHE5.5 sú použiteľné a cenovo výhodné riešenie pre bytové domy, kancelárie a administratívne budovy, kde je požiadavka náklady na vykurovanie spravodlivo rozdeliť na viacerých spotrebiteľov. Pri inovácii našich prístrojov využívame hlavne skúsenosť. Sú testované s vyše 2500 typmi vykurovacích telies a dimenzované na rôzne hodnoty súčiniteľov prestupu tepla Kc a na optimálne inštalovanie. Bezplatný softvérový nástroj ACT50 na jednoduché parametrizovanie a prístup k databáze koeficientov Kc je samozrejmosťou. Pre vyhodnocovanie je k dispozícii veľká databanka súčiniteľov prestupu tepla pre rôzne vykurovacie telesá. Rozdeľovače vykurovacích nákladov WHE5 nevyžadujú žiadnu údržbu a pracujú spoľahlivo počas celého cyklu ich životnosti. Ich lítiová batéria je funkčná minimálne 10 rokov. Rozdeľovače sú okrem toho spätne kompatibilné s predchádzajúcimi generáciami prístrojov WHE3 a WHE4. To umožňuje ich použitie na bezproblémové rozšírenie už existujúcich zariadení ako aj ich náhradu za staršie chybné rozdeľovače vykurovacích nákladov. Neoprávnenú manipuláciu a demontáž z radiátora zabezpečuje montážna plomba. Pri odňatí pomerového rozdeľovača vykurovacích nákladov z radiátora sa táto plomba poruší a zároveň sa na displeji objaví informácia o neoprávnenej manipulácii. Táto informácia s dátumom ostáva v pamäti prístroja aj po opätovnom nasadení prístroja na radiátor s novou montážnou plombou.

 

elektornicky

Elektronický rozdeľovač vykurovacích nákladov WHE5.5

 

Všade tam, kde to vykurovacie rozvody umožňujú, by sa malo teplo, prípadne chlad merať pomocou určených meradiel tzv. kompaktných bytových meračov. Vykazujú omnoho presnejšie meranie ako pomerové merače. Inštalujú sa priamo do potrubia vykurovacieho/chladiaceho systému, kde merajú prietok a pomocou snímačov merajú teplotu pretečenej vody na vstupe a teplotu pretečenej vody na výstupe vykurovacieho okruhu. Umožňujú exaktné meranie spotreby tepla vo fyzikálnych jednotkách, ktorá sa určí z výsledného rozdielu teplôt a množstva pretečenej vody. Merače tepla patria v zmysle vyhlášky ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov medzi určené meradlá. Pred uvedením na trh podliehajú prvotnému overeniu a schváleniu typu, v súčasnosti je to MID, akceptované v celej EÚ. Inštaláciu týchto meračov môžu vykonávať len organizácie s preukazom odbornej spôsobilosti, ktorú overuje Slovenský metrologický ústav skúškou a osvedčuje ju vydaním dokladu. Určené meradlá každé štyri roky podliehajú pravidelnému metrologickému overeniu.

 

lopatkovy

Kompaktný lopatkový merač WFM5

 

Merače tepla sú spoľahlivou alternatívou nielen v bytových domoch, ale aj v komerčných nehnuteľnostiach, kde je potrebné rozdeliť náklady na teplo medzi viacerých nájomníkov. Všetky konštrukčné prvky musia zaručovať požadovanú stálosť a spoľahlivosť merania v dlhodobej prevádzke. Materiály musia odolávať rôznym formám korózie a opotrebovania, ktoré sa vyskytujú v bežných pracovných podmienkach, zvlášť spôsobené nečistotami v teplonosnom médiu. Merače tepla musia za každých okolností a bez obmedzenia správnej funkcie odolávať menovitému tlaku a teplote, na ktoré sú určené. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať výberu vhodného montážneho miesta, ktoré musí spĺňať viaceré požiadavky a od ktorého sa odvíja aj výber typu merača. Odborná inštalácia a výber správneho príslušenstva je pre presnosť merania rozhodujúca.

 

ultrazvukovy

Kompaktný ultrazvukový merač T230

 

Moderné kompaktné merače sú napájané vstavanou batériou so životnosťou 10 rokov, čo znamená, že ich celková životnosť sú dve ciachovacie obdobia. Princíp merania prietoku môže byť mechanický (lopatkový) alebo ultrazvukový. Lopatkové merače WFM5 sú cenovo výhodnejšie, ale sú náchylnejšie na znečistené médium. Naopak ultrazvukové merače T230 sú odolné na znečistenie média, keďže nemajú mechanické časti, sú presnejšie aj pri malom prietoku a cenová hladina sa pomaly znižuje na úroveň lopatkových meračov.

 

Zásoby pitnej vody sa každý rok viac a viac vyčerpávajú, v dôsledku čoho narastá aj cena pitnej vody. V súvislosti s tým sa stáva čoraz aktuálnejšou otázka presnosti merania spotrebovaného množstva vody a kontroly únikov. Jedným z kľúčových faktorov pri riešení rozdielov v množstve dodanej a fakturovanej vody je výber správnej technológie a komponentov merania. Kvalita merania závisí od typu vodomeru – výsledky testovania komponentov vodomerov dokazujú výrazný vplyv kvality jednotlivých komponentov na kvalitu merania. Každý vodomer sa ako fakturačné meradlo vyrába, kalibruje a overuje v zmysle platných noriem a predpisov a má jasne st anovený rozbeh (najmenší prietok, ktorý vodomer registruje), minimálny prietok Qmin, prechodový prietok Qt, menovitý prietok Qn, maximálny prietok Qmax a metrologickú triedu – A, B alebo C. Nové jednotné požiadavky a predpisy na výkonové parametre vodomerov, ako aj na ich výrobný proces sú upravené v novej európskej smernici o meradlách (MID). Hlavným prvkom zmeny je uvádzanie trvalého prietoku Q3 namiesto nominálneho prietoku Qn.

 

Tab. 1

tafad

 

Tab. 2

stpotrr

 

Preto je potrebné klásť dôraz na správny výber vodomera vzhľadom na neprekročenie limitných hodnôt. Na druhej strane, pri meraní v bytoch je nevyhnutné zamerať sa aj na čo najnižšiu citlivosť vodomera, t. j. schopnosť merať čo najmenšie prietoky – ako napríklad prietok pri pretekajúcej toalete, kvapkajúcom vodovodnom kohútiku a podobne – s cieľom dosiahnuť čo najmenšie rozdiely medzi skutočnou a nameranou spotrebou. Okrem metrologických parametrov vodomera je dôležitým faktorom aj výber správnej dimenzie vodomera. Veľmi často sa v systémoch dodávky vody inštalujú predimenzované vodomery. To vedie k tomu, že vodomer pracuje v dolnom meracom rozsahu a nie je schopný registrovať tzv. malé prietoky, ktoré sa vyskytujú najmä v nočných hodinách v prípade systémov dodávky vody do domácností, alebo cyklické prietoky, ktoré sa vyskytujú v prípade systémov na zabezpečenie technologických procesov.

 

jfofuso

Bytový vodomer WFK30 a bytový vodomer WFK40

 

V úvode tohto článku som spomínal novelu zákona, ktorá je čerstvo v platnosti a určuje povinnosť inštalácie meračov v bytových domoch. Implementovanie smernice o energetickej efektívnosti však ale nie je konečné. Pripravujú sa ďalšie zmeny, ktoré skôr či neskôr ešte pribudnú. Smernica zásadne ovplyvní aj poskytovanie informácií v oblasti merania tepla a vody a rozúčtovania nákladov na teplo a vodu. Súčasná smernica určuje povinnosť informovať spotrebiteľa o jeho spotrebe energií za predchádzajúce ročné obdobie. Zmena sa bude týkať o informovaní v kratších časových intervaloch, nielen raz ročne.

 

pochods

Pochôdzkový odpočtový prístroj „Walk by“ RML5 a komunikačný uzol / koncentrátor „AMR“ WTT561

 

 Takéto poskytovanie informácií je však možné iba vtedy, ak bytové domy budú vybavené vhodnou technológiou, prostredníctvom napríklad rádiového signálu. Tento spôsob ponúka komfortné riešenie odpočtu dát bez potreby prístupu do bytu, 100 % vylúčenie chýb ľudským faktorom a je splnením požiadaviek pripravovanej smernice, čiže možnosť odpočtu dát mesačne, dokonca aj denne. V súčasnosti je to nový rádiový systém diaľkového odpočtu verzie 5.5, ktorý má niekoľko výhod:

  • Výrazné zlepšenie prenosového výkonu. Dosah signálu sa zvýšil z cca 20 metrov na 28 až 40 metrov
  • Paralelné vysielanie v pochôdzkovom režime „Walk by” spolu s vysielaním automatického zberu „AMR”.
  • Pochôdzkový zber dát „Walk by“ je možné vykonávať denne na rozdiel od pôvodného systému, ktorý umožňoval zber dát len raz mesačne alebo ročne.
  • Kompatibilita s OMS (Open Metering System). Pre budúcnosť je to komunikačný štandard, pretože je založený na európskych normách a je podporovaný veľkou väčšinou renomovaných spoločností, medzi ktoré patrí aj Siemens.