NEPOZOROVANÝ ÚNIK VODY MÔŽE VYJSŤ DRAHO!

Kontakt:Podunajská 2582106, Bratislavatel: 02/40240999email: ista@ista.skWeb: www.ista.sk
Detaily o firme

• Za deň môže pretiecť až 500 a viac litrov vody do kanála

• Dôvody, prečo vznikajú rozdiely medzi údajmi na bytových vodomeroch a vo vyúčtovacej faktúre

 

Ročné vyúčtovanie býva často jediným momentom v roku, keď si vlastník bytu vďaka vysokým nákladom uvedomí poruchy v byte. Aj zdanlivo malý únik vody cez kvapkajúcu vodovodnú batériu alebo toaletu môže mať za následok vysoké náklady. Vlastník nehnuteľnosti situáciu často rieši reklamáciou, ktorá končí na stole správcu.

 

Kontrole spotrebovanej vody by mali vlastníci aj správcovia venovať pozornosť v priebehu celého roka, zvlášť počas obdobia, keď je byt na dlhšie obdobie neobývaný, prípadne prenajatý. Voda môže unikať z batérií i toaliet, v horšom prípade môže dôjsť k poruchám na vodovodných rozvodoch. Náklady na bývanie ovplyvňuje aj pretláčanie studenej vody do teplovodného potrubia cez nekvalitné vodovodné batérie. Pri teplej vode si treba uvedomiť, že spotrebiteľské správanie užívateľov bytov a nebytových priestorov vplýva na celkovú spotrebu teplej vody dodanej pre bytový dom, ktorá sa rozpočítava medzi všetkých vlastníkov. Od 1. januára 2017 nadobudla účinnosť nová vyhláška MH SR č. 240/2016 Z. z., ktorá navyšuje základnú zložku na prípravu teplej úžitkovej vody z 10 percent nákladu na 20 percent, pričom spotrebnú zložku tvorí 80 percent nákladov. Základná zložka sa rozpočítava medzi konečných spotrebiteľov rovnakým dielom na každý byt a nebytový priestor, spotrebná zložka sa vypočíta na základe reálnej spotreby konečného spotrebiteľa, indikovanej údajom z určeného meradla - bytového vodomeru.

 

Pre studenú vodu bola od nového roka zavedená dvojzložková cena vodného a stočného, ktorá má zabezpečiť objektívnosť rozloženia nákladov vynaložených na vykonávanie regulovaných činností a tiež spravodlivejšie podieľanie sa všetkých pripojených odberateľov.

 

Za deň môže pretiecť až 500 a viac litrov vody do kanála

Únik vody si užívateľ bytu mnohokrát všimne až v ročnom vyúčtovaní. V priebehu jedného dňa môže poškodeným splachovacím mechanizmom bezdôvodne pretiecť viac ako 500 litrov vody, čo môže vyjsť majiteľa bytu desiatky až stovky eur!

 

kruhy

Príklad úniku vody

 

Platíme za vodu, ktorú sme skutočne spotrebovali?

„Bytové vodomery merajú spotrebu vody pre užívateľskú jednotku. Namerané údaje však nemusia zodpovedať údajom, ktoré sú uvedené vo vyúčtovacej faktúre. Dôvodov, prečo vznikajú tieto rozdiely, je niekoľko,“ uvádza Jana Machková, riaditeľka a konateľka spoločnosti ista Slovakia, ktorá sa špecializuje na meranie a rozpočítanie nákladov za dodané teplo a vodu:

  • nepozorovaný únik vody;
  • rozdiel spotreby vody pri odhadoch spôsobený nemeranými odbermi;
  • kvalita vodomerov a vody;
  • malé odbery vody pod úrovňou minimálneho prietoku, ktorých hodnotu nie sú bytové vodomery schopné zaznamenať;
  • nesprávna montáž vodomerov;
  • úmyselné ovplyvňovanie vodomerov majiteľmi bytov;
  • pretláčanie studenej vody do teplovodného potrubia cez nekvalitné batérie;
  • časový posun odčítania stavu vodomerov dodávateľa a bytových vodomerov môže spôsobiť navýšenie tzv. rozdielového koeficientu.

 

clovek

Technologicky vyspelé obojsmerné zbernice dát dokážu zozbierať údaje až z 1000 rádiových prístrojov v objekte, ktoré sú v dosahu 50 m. Na jeden bytový dom (8 – 10 podlaží) tak postačuje 1 zbernica bez potreby inštalácie prídavných zariadení, ktoré často navyšujú počiatočné náklady.

 

Informácie o spotrebe a stave meračov

Ak chcú mať správcovia a užívatelia bytov väčšiu kontrolu nad spotrebou vody a správnym fungovaním vodomerov, mali by staviť na rádiovú technológiu, ktorá umožňuje online monitoring spotrieb. Meracie prístroje vybavené obojsmerným rádiovým modulom komunikujú cez zbernicu dát a informácie o denných spotrebách a prístrojoch sa zobrazujú na internetovom portáli. Odpočty dát z prístrojov sa spracovávajú automaticky a elektronicky prenášajú do programu rozúčtovania. Častejší prístup k údajom o spotrebe pomáha správcom a vlastníkom bytov včas odhaliť nežiaduce stavy, rýchlejšie ich napraviť, čím sa zabráni navyšovaniu nákladov na bývanie.

 

portal

Online monitoring ista24 – Rádiové prístroje sú pomocou vysoko spoľahlivého systému prenosu dát AMM odčítané centrálne. Systém s unikátnym využitím internetu a rádiového prenosu, umožňuje každodenný prístup k údajom o spotrebe a stave meračov, ktoré sú automaticky aktualizované. Vlastníci aj správcovia tak môžu kedykoľvek kontrolovať spotrebu energií cez mobil, tablet alebo počítač.

 

Viac: www.ista24.sk