OBNOVA BYTOVÉHO DOMU – VYUŽITIE TEPELNÉHO ČERPADLA NA ZNÍŽENIE PREVÁDZKOVÝCH NÁKLADOV BYTOVÉHO DOMU

Situácia obnovy bytových domov na Slovensku je veľmi aktuálna. Väčšina obnov pozostáva zo zateplenia obvodového plášťa, zateplenia strechy, poprípade výmeny okien. Už málo domov sa venuje komplexnejšej obnove ako je výmena inštalácií, obnova balkónov a len veľmi malé percento sa zaoberá aj energetickou bilanciou domu, teda zásobovaním teplom a teplou vodou. Jeden z mála príkladov komplexného riešenia obnovy bytového domu je aj bytovka vo Zvolene na ulici J. Kozačeka 12. Obnova prebiehala v dvoch etapách.

 

I. etapa rekonštrukcie bytového domu vo Zvolene na ulici J. Kozáčeka 12 v roku 2007–2008.

Vlastníci bytov v bytovom dome na návrh splnomocneného zástupcu vlastníkov začali vážne uvažovať nad skutočnosťou, že ceny energií neustále rastú a je potrebné už niečo robiť.

 

OBNOVA BYTOVÉHO DOMU – VYUŽITIE TEPELNÉHO ČERPADLA

 

Projekt zateplenia domu zadával projektantovi priamo splnomocnený zástupca vzhľadom na skúsenosti, že norma určuje minimálnu hodnotu tepelného odporu pre staré stavby na nízku hodnotu tepelného odporu (toto však vo väčšine znamená len tenké vrstvy tepelných izolantov a nové omietky) a správcovia vlastníkom odporúčajú a zadávajú projektantom toto kritérium a hrubšie sú v pomere málo zastúpené, hoci dnes už nie je problémom dostupnosť materiálu pre väčšie hrúbky a cena už vôbec. Je však logické, že cena je vyššia a hrúbka izolantu nevyrieši všetko. Rozhodnutie splnomocneného zástupcu, ktoré vlastníci schválili na základe vysvetlenia finančných nákladov a následných úspor, znamenalo súhlas so zateplením na lepšie tepelnoizolačné parametre. V čase projektovania ešte nebol zabehnutý systém energetického projektového hodnotenia a bol obmedzený na posúdenie tepelného odporu konštrukcií a kondenzáciu vodnej pary v konštrukcii. Z uvedeného vyšlo ako potrebné zatepliť steny izolantom o hrúbke 14 cm, kde sme však narazili na problém s dostupnosťou kotviaceho materiálu potrebnej dĺžky a tak sa rozhodlo o izolovaní o hrúbke 12 cm, čo v tom čase bolo najväčšie dostupné kotvenie. Pre zaujímavosť väčšina stavieb sa aj dnes izoluje izolantom 7 cm.

 

Súčasťou projektu bolo odstránenie netesných, malých okienok, v schodisku s jednoduchým sklom, a ich nahradenie väčším oknom s izolačným dvojsklom. Celé opatrenie prinieslo úspory, z ktorých bolo možné zrealizovať aj nový výťah, pretože starý bol už technicky nevyhovujúci a nevyhovoval ani po bezpečnostnej stránke. Tiež jeho údržba a prevádzka boli z roka na rok nákladnejšie.

 

Informácie o spotrebe tepla uvádzame zo skutočnosti a tieto hodnoty sú veľmi blízke výpočtom vykonaným spracovateľom energetického certifikátu.

 

Bytový dom sa dostal po rekonštrukcii do energetickej triedy B. Následne nás čakala druhá etapa – nový zdroj tepla.

 

 OBNOVA BYTOVÉHO DOMU – VYUŽITIE TEPELNÉHO ČERPADLA

 

2. etapa rekonštrukcie bytového domu vo Zvolene  na ulici J. Kozáčeka 12 v roku 2011.

2. etapa zahŕňala rekonštrukciu stúpacích vedení (studenej vody, TÚV s cirkuláciou, plynu, kanalizácie s likvidáciou starej azbestocementovej kanalizácie, časť ležatých rozvodov), rekonštrukcie časti vykurovania (nové vyregulovanie systému), rekonštrukcie elektroinštalácie a nový vlastný zdroj tepla na báze tepelných čerpadiel s odpojením sa od centrálneho zdroja, alebo s jeho využitím len ako záložného zdroja. Všetky ekonomické prepočty nasvedčovali skutočnosti, že táto investícia sa vlastníkom oplatí a dokážu z úspor splácať úver a tiež investíciu do rekonštrukcie TZB. Vlastníci schválili financovanie prostredníctvom úveru a všetky potrebné náležitosti.

 

OBNOVA BYTOVÉHO DOMU – VYUŽITIE TEPELNÉHO ČERPADLA

 

Pri hodnotení ekonomickej efektívnosti investícií do zdroja tepla však vychádza paradoxne na posledné miesto KOST, aj keď uvažujeme, že nás jej obstaranie nestojí nič, tesne pred ňou je vlastná plynová kotolňa a náskok majú tepelné čerpadlá, aj keď ide o najdrahšiu investíciu. Prečo tomu tak je? Odpoveď je jednoduchá tepelné čerpadlá pripravujú tepelnú energiu za podstatne najnižšie náklady. Je však veľmi dôležité, ako je systém navrhnutý. Sú projektanti, ktorí kalkulujú vysoký podiel doplnkového zdroja, a tak síce investícia stojí o málo menej, ale jej efektívnosť je zlá. Tepelné čerpadlá bežne fungujú podľa druhu do teplôt -20 °C, pričom potrebujú malý podiel doplnkového zdroja, a to je efektívne riešenie. Veď teploty pod -10 °C sa vyskytujú sporadicky.

 

S dodávateľom centrálneho tepla, sa pôvodne uvažovalo ako so záložným zdrojom tepla, ale v minimálnom množstve oproti celkovej potrebe, čo sa ukázalo ako finančne nevýhodné pre SVB MODRÝ DOM a tak sa vybudovala malá plynová kotolňa s nástennými kondenzačnými kotlami pričom táto investícia by sa mala vrátiť už po 1,5 roku. Tento zdroj výpočtovo nahradí max. do 10 % ročnej potreby tepla (reálne však očakáva projektant do 5 %), čo budeme schopní povedať až po roku fungovania a následne upresniť s počtom narastajúcich rokov.

 

Porovnanie nákladov na teplo

Doterajšie ukazovatele o úsporách poukazujú na radikálne úspory na nákladoch na teplo. Aj keď osem mesiacov nie sú relevantné ukazovatele na porovnanie, ale už tieto hodnoty naznačujú výrazný posun k zníženiu nákladov. Zariadenie bolo spustené počas veľkých mrazov vo februári. A náklady na prevádzku počas tohto mesiaca výrazne klesli pri zachovaní spotreby tepla. Sú tu uvedené dva mesiace január a február 2012, ktoré boli veľmi podobné klimatickými podmienkami. Úspora v porovnaní týchto dvoch mesiacoch je 61 %.

 

OBNOVA BYTOVÉHO DOMU – VYUŽITIE TEPELNÉHO ČERPADLA 

Nutné je ešte vyladiť celú sústavu z hľadiska prevádzky doplnkového zdroja (plynových koltov) tak, aby prevádzka bola čo najúspornejšia.

 

Technické parametre zariadenia

Na bytovom dome sú osadené tepelné čerpadlá Stiebel Eltron systému vzduch/voda WPL 47. Inštalované zariadenia majú menovitý tepelný príkon 3x 26,46 kW pri A2/W35, čo je 79,38 kW. Systém pozostáva z 3 ks tepelných čerpadiel, 2 ks plynových nástenných kotlov, akumulačnej nádoby a 2 ks zásobníkov TUV s objemom 2x 1000 l. Strojovňa celého systému je umiestnená na streche bytového domu a zásobníky TUV sú umiestnené v spoločných priestoroch bytového domu v suteréne. Hydraulické prepojenie je komplikovanejšie nakoľko všetky stúpacie potrubia UK a TUV, pôvodné trasy, sú vedené z päty domu. Takže bolo nutné prepojiť nový tepelný zdroj s jestvujúcimi trasami v bytovom dome. Keďže sa robila celková obnova bytového domu, boli tieto trasy zakomponované do projektu. V bytovom dome ostala zachovaná vykurovacia sústava čo sa týka veľkosti, avšak zateplením sa dosiahli významné úspory na tepelných stratách, čo umožnilo znížiť teplotu systému na hodnotu 45/40 °C. Teplota TUV je nastavená na 47 °C, čo vďaka prestavbe TZB a dôkladnému zatepleniu bohate vyhovuje. Táto teplota je už využiteľná na nízkoteplotné vykurovanie, pri zachovaní pôvodných vykurovacích telies.

 

OBNOVA BYTOVÉHO DOMU – VYUŽITIE TEPELNÉHO ČERPADLA

 

Záver

Záverom zo získaných údajov vychádza jednoznačné potvrdenie štúdie a prepočtov, ktoré boli prevedené pri návrhovej (projekčnej) fáze projektu, o vhodnosti využitia tepelných čerpadiel aj pre väčšie celky nie len pre rodinné domy. Celkové potvrdenie bude až pri ročnom vyhodnotení a po viacročnej prevádzke, kedy bude dostupné väčšie množstvo údajov o prevádzke.

 

Ing. Miroslav Bauco, Ing. Adam Brestovský

STIEBEL ELTRON v zastúpení TATRAMAT-ohrievače

e-mail: adam.brestovsky@stiebel-eltron.sk