OBNOVENÝ BYTOVÝ DOM: KARPATSKÁ 1 V KOŠICIACH

V tomto článku by sme radi pokračovali v predstavovaní bytových domov, ktoré problematiku obnovy prijali za svoju a úspešne zrealizovali mimo iných aj zateplenie svojho bytového domu. Predstavíme vám bytový dom na ulici Karpatskej č. 1 v Košiciach, ktorý svoju obnovu v podstatnej miere ukončil pred viacerými rokmi. Práve táto skutočnosť nás viedla k tomu, aby sme sa stretli s realizátorom obnovy, ako aj so správcom tohto bytového domu a požiadali ich o porovnanie nákladov, resp. úspor po obnove. Zaujímalo nás nielen to, koľko vlastníci na obnovu vynaložili, ale aj to, či sa vynaložené náklady na druhej strane vrátili. O tom, ako prebiehal proces jeho obnovy, nám za realizačnú firmu obnoveného bytového domu porozprával Ing. Jaroslav Varga, majiteľ spoločnosti IZOLA Košice, s.r.o. Namerané úspory a proces obnovy nám prezradil v mene správcu pán Ján Jurko, predseda SBD Košice I.

 

 1_karpatska.jpg

 

Ako vnímate potrebu obnovu bytových domov?

Varga: Obnovu bytových domov vnímame z dvoch hľadísk: Na jednej strane je obnova bytového domu stavebným zásahom, ktorým sa predĺži jeho životnosť, zlepšia sa jeho tepelno-izolačné vlastnosti aj celkový technický stav a mení sa aj jeho estetický vzhľad. Na druhej strane sa obnovou znižujú náklady vlastníkov. Preto ak chcem zachovať a predlžiť životnosť bytového domu, potrebu obnovy chápeme ako nevyhnutný proces.

 

Jurko: Pri ročnom vyúčtovaní sa stáva, že sa vlastníci sťažujú na vysoké poplatky za spotrebované teplo. Príčinou vysokého množstva spotrebovaného tepla sú často aj úniky tepla spôsobené netesnosťami okien, panelov a pod. Tieto úniky tepla u neobnovených domov spôsobujú značné náklady, ktoré potom hradí každý vlastník. Potrebu obnovy vnímame z hľadiska vlastníkov hlavne ako spôsob na znižovanie spotreby energie na vykurovanie – teda šetrenie. Obnova sa odzrkadlí v nižšej spotrebe tepla, teda sa pre vlastníka premietne v nižších finančných poplatkoch za spotrebované teplo. Filozofia šetrenia obnovou bytového domu je jednoduchá: Čím menej energie bude treba na zvýšenie teploty v byte, tým vyššie energetické úspory dosiahneme a tým viac aj ušetríme. Obnova bytového domu – najmä izolácia obvodových konštrukcií, je jednou z možností, ktorou dokážeme tepelné straty výrazne znížiť, a tak ušetriť vlastníkom časť nákladov na vykurovanie.

 

Aký je Váš podiel spolupráce pri obnove bytového domu?

Varga: Realizačná firma vstupuje do procesu obnovy bytového domu, keď je vyzvaná na predloženie cenovej ponuky. Cenovú ponuku pripravujeme na základe projektu, kde prihliadame na špecifiká, ktoré si stanovuje správca a zástupcovia vlastníkov bytov. Ak si vyberú našu ponuku, sme v pozícií zhotoviteľa, v ktorého vlastníci vložili dôveru, že ich bytový dom sa obnoví efektívne, kvalitne a čo v najkratšom čase k ich plnej spokojnosti.

 

Jurko: O obnove bytového domu rozhodujú jeho vlastníci. Správca vstupuje do procesu obnovy až vo fáze výberového konania. Čo sa týka výberu dodávateľa na obnovu bytového domu, poverení vlastníci v súčinnosti so správcom určujú firmy, ktoré sa nominujú do výberového konania. Je vhodné vopred stanoviť a spolu prerokovať „Podmienky súťaže“. V prípade pripomienok zo strany vlastníkov sa tieto zakomponujú do predmetných „výberových podmienok“ a podľa nich sa ďalej postupuje. Správca oficiálne vyhlási výberové konanie s tým, že osloví dodávateľov na predloženie ponúk do súťaže. Po doručení ponúk správca zabezpečí výberové konanie. Na tento účel sa u nás vytvorí komisia, ktorá pozostáva zo zástupcov správcu a zástupcov vlastníkov bytov. Správca po dohode so zástupcami vlastníkov určí deň výberového konania a súčasne doplní podľa potreby výberovú komisiu o ďalších členov z rady vlastníkov (delegovaní vlastníci spolu s ďalšími doporučenými vlastníkmi). Výberová komisia na výberovom konaní po zhodnotení predložených ponúk stanovuje poradie hodnotených firiem. Víťaz výberového konania je potvrdení až prijatým uznesením na schôdzi vlastníkov.

 

 

2__karpatska_vchod.jpg

 

Čo všetko zabezpečujete pre obnovovaný bytový dom?

Jurko: Stavebné bytové družstvo zabezpečuje komplexnú inžiniersku činnosť. Začíname od zabezpečovania projektovej dokumentácie, súčasťou ktorej je rozpočtová dokumentácia, odborné, statické a tepelno-technické posudky až po vybavenie stavebného povolenia, výber dodávateľa na predmetné práce a spracovanie žiadostí na získanie podpory zo ŠFRB a dotácií. Stavebné bytové družstvo úspešne zabezpečuje aj finančné zdroje (úver a dotáciu) na obnovu bytového domu cez Štátny fond rozvoja bývania a MDVaRR, prípade komerčný úver. Tak tomu bolo aj v prípade bytového domu na Karpatskej ul. č.1 v Košiciach.

 

Varga: Naša spoločnosť sa zapodieva obnovou a zatepľovaním bytových domov už od roku 1991. Najprv to boli odborné posudky a projekty a neskôr realizácie hydroizolácií a zateplení plochých striech, zateplenie fasád, sanácie lodžií až po komplexnú obnovu obalových konštrukcií. Za tie roky máme za sebou veľké množstvo úspešných referencií a spokojných zákazníkov. Každý rok k nim pribudne ďalších okolo 20 nových obnovených bytových domov. Rokmi sme si vypracovali vlastné osvedčené technické riešenia a postupy. Dôležité je tiež mať overených a spoľahlivých dodávateľov materiálov a systémov, ktoré sa uplatňujú pri obnove bytového domu. Ak sa vlastníci rozhodnú pre našu firmu, stavba prebiehala tak, ako bežne prebiehajú obnovy bytových domov. Po naštudovaní projektu prevezmeme stavenisko, dohodneme postupy a priebeh prác. Následne sa venujeme za asistencie technického dozoru a zástupcu objednávateľa realizácii obnovy. Pri bytovom dome na Karpatskej ul. č.1 sme realizovali zateplenie fasády, kompletnú sanáciu lodžií, hydroizoláciu a zateplenie strechy, výmenu okien a zateplenie stropných konštrukcií nad nevykurovanými priestormi. Súčasťou bola aj úprava vstupných priestorov a vonkajškov.

 

 3__karpatska.jpg

 

Akým spôsobom sa podieľate na kvalite prevedených prác?

Jurko: V zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. za kvalitu prevedených prác zodpovedá voči vlastníkom správca. Takže aj v tomto prípade bola správcom zabezpečená činnosť stavebného dozoru, ktorý kontroloval priebeh realizácie prác, zvolával kontrolné dni, kontroloval dodržiavanie zmluvných podmienok ako aj sledovanie odstraňovania reklamovaných chýb v rámci záručnej doby.

 

Varga: Kvalitne zhotovené dielo je možné vytvoriť len použitím kvalitných materiálov a profesionálne dobre vykonanej práce . Pri obnove fasády sme na bytovom dome Karpatská ul. č.1 v Košiciach bol použitý kompletný sortiment od výrobcu Baumit. Realizovali sme zatepľovací systém, omietky, potery a farby. Myslíme si, že profesionálna realizačná firma, ktorá chce byť dlhodobo úspešná na trhu, potrebuje spoľahlivých dodávateľov kvalitných materiálov a systémov so špičkovým servisom. A to u Baumitu nachádzame. Zo strany výrobcu vieme, že aj v prípade, ak by vznikli nejaké problémy, stavajú sa k nim seriózne a konštruktívne. Sme radi, že môžeme našim zákazníkom ponúknuť kvalitného výrobcu, ktorý kráča s dobou, poskytuje pre obnovu bytových domov najnovšie technológie a materiály. Samotnú prácu zabezpečujú dlhoročne zohraté pracovné čaty, ktoré majú dobré skúsenosti s materiálmi od Baumitu a neustále zvyšujú svoju zručnosť praktickými školeniami organizovanými výrobcom pri zavádzaní nových materiálov a systémov na trh. Veríme, že takto sa nám darí stmeliť myšlienku kvalitnej práce aj materiálov.

 

Obnova bytového domu bola ukončená v roku 2010, kolaudácia bytového domu prebehla vo februári 2011. Aké sú úspory od tohto obdobia?

Jurko: Samozrejme u bytových domov v našej správe porovnávame tepelné spotreby obnovených bytových domov priebežne. Od doby obnovy bytového domu na Karpatskej 1 v Košiciach sme do súčasnosti sme ako správcovia zaznamenali úsporu vlastníkov v spotrebe tepla nasledovne:

 

Spotreba tepla na ÚK pred zateplením:

karpatska_tab1.jpg 

 

Spotreba tepla na ÚK po zateplení:

karpatska_tab2.jpg 

 

Z daného je zrejmé, že rozdiel v spotrebe tepla v roku 2006 a v spotrebe tepla v roku 2013 činí 201 667 kWh., čo v percentách činí približne 41 %. Bezpochyby sú to čísla, ktoré môžeme nechať bez komentára. O tom, či sa oplatilo obnovovať bytový dom dnes už nik nediskutuje...

 

Aké sú Vaše odporúčania pre ostatných, ktorí sa rozhodujú obnovovať svoj bytový dom?

Jurko: Základom pre obnovu bytového domu je dobrá spolupráca medzi vlastníkmi a správcom. Pre bezproblémovú realizáciu zatepľovania domu je dôležitý kvalitný projekt a správny výber firmy. Následne potom kontrola vykonaných prác, ktoré firma na bytovom dome realizuje. Najdôležitejšia je preto podpora zo strany vlastníkov, resp. nájomcov.

 

Varga: Súčinnosť medzi správcom, vlastníkmi a realizačnou firmou je zárukou možných ušetrených financií. Z našej strany odporúčame nevyberať najlacnejšie cenové ponuky s lacnými mate­riálmi. Často najlacnejšie materiály a ponuky sa nezriedka stávajú najdrahšími. Vlastníkom odporučíme ísť za kvalitou, lebo len po ukončení kvalitne vykonaného diela vlastníci ušetria plánované finančné prostriedky a budú sa vedieť tešiť nielen z usporených financií , ale aj zo svojho pekného, obnoveného bytového domu.

 

Za rozhovor ďakuje: E. Kurimský