ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ? KOMU JU TREBA?

Kontakt:Školská 23040 11 , Košicetel: 0556782808email: voc@voc.sk email: voc@voc.sk Web: www.tzbportal.sk
Detaily o firme

Zákonom č. 246/2015 Z. z. bola pre správcov bytových domov a nebytových priestorov mimo iných ustanovená aj povinnosť získať odbornú spôsobilosť absolvovaním akreditovaného kurzu v rozsahu minimálne 90 hodín. Upresňuje to vyhláška č. 328/2015 Z. z. Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky , o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch žiadostí o zápis do zoznamu správcov bytových domov. Zákon, ktorý je vnímaný z viacerých pohľadov, prijali niektorí bez problémov, avšak sú aj také názory, že je zbytočný a samoúčelný. Načo vlastne kurz slúži a komu?

 

Správcovia, ktorí majú dlhoročnú prax a viac zamestnancov, sú toho názoru, že v dostatočnej miere zastrešujú svojimi zamestnancami – odborníkmi takpovediac všetky oblasti, ktoré sa na kurzoch prednášajú. Veľké správcovské firmy, napríklad družstvá, ktoré spravujú tisíce bytov, majú svojich právnikov, ekonómov i technikov, ktorí riešia potreby správy BD a NP určite profesionálne. Zákon však musí pamätať rovnako nielen na veľkých, ale aj na tých menších.

 

Veľké správcovské firmy tvrdia, že nemajú problém so zápisom do zoznamu správcov. Kancelária, poistenie, ani ostatné náležitosti, vyplývajúceho z nového zákona, im nerobia problém. Diskutabilná je odborná spôsobilosť. Podľa niektorých kurz nenahradí mnohoročné skúsenosti a ani empatiu u správcu. Kurz nedá garanciu správneho a kvalitného výkonu správy budov. To čo kurz dáva – je širokospektrálny prehľad všetkého toho, o čom by mal mať správca pri výkone svojej práce prehľad.

 

Do problematiky sa treba vnoriť trochu hlbšie. Správa bytov a nebytových priestorov bola doteraz voľnou živnosťou. O čo tu ide? Povedzme si úprimne: správcom mohol byť každý, bez ohľadu na vzdelanie či vedomosti. Majetok spoluvlastníkov – bytový dom – čo je určite majetok nemalej hodnoty – bol zverený do rúk hocijakej osobe alebo inštitúcii, ktorá nepodliehala preukazovaniu žiadnych napr. technických vedomostí či už o normách, revíziách alebo požiarnych predpisoch. Správu majetku mohol a do 31. 12. 2017 môže robiť každý. Opýtam sa možno trochu detinsky: zverili by ste opravu vášho auta hocikomu? Pričom auto je určite menšia hodnota ako bytový dom, napriek tomu jeho opravu zveríte odborníkovi – automechanikovi alebo servisu...

 

Zoznam akreditovaných zmluvných servisov pre vaše auto nájdete na internete. Tak sa aj pracovníci Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky rozhodli vytvoriť podobný – Zoznam správcov. Do tohto zoznamu budú zapísaní všetci správcovia, ktorí splnia náležitosti, vyplývajúce zo zákona a vyhlášky. Vyselektujú sa tí, ktorí majú túto činnosť napísanú v živnosti, ale nikdy ju nevykonávali, ani ju nevykonávajú. Ostanú tí, čo ju robia poctivo, ich činnosť voči vlastníkom je poistená, na kurze sa oboznámili s povinnosťami, ktoré pre nich vyplývajú z rôznych zákonov – či už BOZP, protipožiarnej ochrany alebo rôznych revízií. Zoznam akreditovaných „servisov“ pre bytový dom nájdu vlastníci na internetovej web stránke ministerstva.

 

Spomínali sme, že bytový dom – majetok nemalej hodnoty – doteraz spravovala hocijaká osoba alebo inštitúcia, ktorá nepodliehala preukazovaniu žiadnych vedomostí. Zákon č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov urobil aspoň z časti poriadok a zavádza vo forme „Zoznamu správcov“ do výkonu správy budov a nebytových priestorov určitý systém. Správcovia si už pomaly zvykajú na požiadavky zákona. Mnohí správcovia, ktorí kurzy absolvovali si dokonca pochvaľujú. Musíme povedať, že od roku 2007, kedy sme začali s kurzom „Manažér správy budov“, sa nenašiel ani jeden jediný absolvent, ktorý by bol povedal, že sa na kurze nedozvedel niečo nové... Možno sa myšlienka podarí. Čo však s bytovými domami, ktoré majú zriadené spoločenstvo vlastníkov?

 

Na nich je zákon v súčasnej podobe krátky. Na predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov sa zákon Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov vôbec nevzťahuje. Pričom hovoríme, že predseda spoločenstva vlastníkov hospodári s takým istým veľkým majetkom, ako hocijaký správca. Často sa stáva, že z viacerých rôznych dôvodov je nezriedka jedna a tá istá osoba volená do funkcie predsedu spoločenstva vlastníkov vo viacerých bytových domoch súčasne. Opýtam sa preto: Existuje reálne rozdiel medzi predsedom spoločenstva v napríklad 15-tich bytových domoch a profesionálnym správcom? Odpovede typu: že „robím predsedu len na dohodu“, alebo že „nerobím predsa celú správu, len rozúčtovanie, plán opráv a starám sa o upratovanie....“ neuspejú. Nepochybne správnym je postoj, v ktorom sa vrátime k „samohospodáreniu“ bytového domu, ktorý je spravovaný formou spoločenstva vlastníkov. Predsedom má byť jeden z vlastníkov už len preto, že ak predseda spoločenstva má v bytovom dome svoj vlastný byt, nepriamo garantuje zodpovednejší prístup k správe, nebude predsa klamať sám seba.

 

Pravda je taká, že garnitúra zanietencov, ktorí sa starajú/starali o bytové domy, vymiera. Česť (najčastejšie) dôchodcom. Poznám jedného 91-ročného pána, od ktorého by sa mnohí mali čo učiť... Realita je však taká, že mladí ľudia majú zriedka čas venovať sa žabomyším vojnám v paneláku za symbolické finančné ohodnotenie. Tak sa našli ľudia, ktorí „predsedujú“ v desiatkach bytových domov. Prečo sa nestanú profesionálnymi správcami?

 

Na spoločenstvá vlastníkov sa vzťahujú také isté zákony, ako na správcov. (Samozrejme mimo zákona č. 246/2015 Z. z.) Revízie, kontroly výťahov, rozúčtovanie... všetko toto by mal predseda spoločenstva ovládať tak isto ako správca. Ale nemusí. Žiaden zákon ho totiž nezaväzuje na to, aby o revíziách, predpisoch BOZP a ostatných mal vôbec nejaké vedomosti. Ak nie je zákon, ktorý prikazuje predsedovi spoločenstva, aby mal vedomosti o napr. zákonom predpísaných revíziách, potom ich nemusí mať? Čo nie je zakázané – je dovolené? A dovolené je všetko, čo nie je zakázané? Či myslíte, že výťah, ktorý sa zrúti z 8. poschodia z dôvodu, že nebola na ňom už pár rokov urobená revízia – sa v paneláčiku pod taktovkou predsedu spoločenstva nemôže zrútiť, lebo predseda jednoducho o povinných revíziách zo zákona nemusel vedieť? To musíme čakať na nejakú tragédiu, aby sme nastolili rovnaké štartovacie parametre pre všetkých, ktorí správu vykonávajú? Aké sú teda dôvody na to, aby odbornú spôsobilosť nemusel mať aj on?

 

Iste by prospelo všetkým vlastníkom a je jedno či je bytový dom pod správcovskou spoločnosťou alebo SVB, keby správu vykonávali odborne zdatné osoby. Vytvorenie spoločenstva vlastníkov bola skvelá vec, ktorá vychádzala z myšlienky „spoluhospodárenia“ všetkých, ktorí v spoločnom bytovom dome bývajú. Poznám spoločenstvá vlastníkov, kde to klape na 100 % a naozaj hospodárenie ako aj nažívanie spoluvlastníkov, sú na špičkovej úrovni. Je pravdou, ak hospodáriš so svojim majetkom, hospodáriš šetrnejšie. Za všetkým je treba vidieť človeka, aj pri spoluvlastníctve ľudí, ktorí sa o tvoj majetok starajú je treba vidieť predsedu spoločenstva ako zodpovedného človeka za čo najkvalitnejšiu správu jemu zverenej budovy. Nevidím dôvod, ak si svoje auto dávate opravovať v značkovom servise, prečo by aj spoluvlastník bytového domu v spoločenstve vlastníkov nemal nárok na kvalitný servis od odborne spôsobilého predsedu spoločenstva vlastníkov. Vy ho vidíte?

 

E. Kurimský