PCI RIEŠENIA OBNOVY BALKÓNOV, LODŽIÍ A TERÁS BEZ OBMEDZENÍ

Spoločnosť PCI sa snaží neustále reagovať na požiadavky trhu a tomu prispôsobuje aj svoje aktivity. V súčasnosti sa neustále kladie dôraz na tepelnú ochranu obvodového plášťa budov. Je jedno, či sú to novostavby alebo obnovované stavby. Zateplením fasády sa tepelná ochrana nekončí. Je potrebné prihliadať aj na ostatné konštrukcie, ako sú balkóny a lodžie. Tieto konštrukcie sú zväčša votknuté do obvodovej steny. Sú často zdegradované a vytvárajú tepelné mosty v prípade ich nedostatočnej tepelnej ochrany. Tepelné mosty nie sú žiaduce a sú spájané s hygienickými problémami v interiéri – plesne. Netreba v tomto prípade zabúdať ani na terasy, ktoré tvoria veľakrát oddychovú zónu pre vlastníkov a neestetické a nefunkčné vrstvy narúšajú celkový dojem a v konečnom dôsledku aj funkčnosť.

 

nespravne

Nesprávne riešenia balkónových systémov s použitím nevhodných odkvapových profilov

 

Poučiť sa z chýb iných

Existuje veľa prípadov, keď boli vykonané opravy balkónov, ale už po krátkom čase sa opäť vyskytli chyby a bolo nevyhnutné opravu opakovať. Často užívatelia nehnuteľnosti ani nesplatia jeden úver a už si musia brať druhý na opravu toho istého problému. Je preto dôležité sa z týchto chýb poučiť a vybrať si riešenie, ktoré naozaj funguje.

 

Príčin porúch po realizácii môže byť niekoľko:

 • nesprávne naprojektovaná skladba konštrukcie balkóna
 • nekvalitné zhotovenie
 • požiadavka na najlacnejší variant s materiálmi, ktoré sú ekonomické a nezvládajú záťaž
 • realizácia v období, keď mali byť stavebné práce vonku zastavené
 • v ostatnom čase sa často vyskytuje aj problém nevhodného použitia balkónového profilu.

 

balkonpci

 

Častým problémom je použitie klasického odkvapového plechu z prírodného hliníka, z oceľového pozinkovaného alebo poplastovaného plechu hrúbky od 0,5 do 1,0 mm. Z dôvodu, že tieto plechy nemajú ukončovaciu hranu, tzv. „čielko“, a sú náchylné na ohyb vplyvom dilatácie, dochádza často už po prvých mrazoch k uvoľneniu tesniaceho tmelu a zatečeniu vody do konštrukcie balkóna, následne dochádza k vymŕzaniu dlažby a dielo ako také je nutné znova opravovať. V prípade, že sa oprava odkladá, ďalšou degradáciou sa situácia každým rokom rapídne zhoršuje. Okrem problémov s výberom nevhodného materiálu je problémom aj to, že hrúbka jednoduchého plechu je nevyhovujúca pre zapracovanie do lepiacej malty, prípadne do hydroizolácie. Často dochádza k degradácii povrchovej úpravy a následne pri oceľových plechoch k úplnému prehrdzaveniu profilu už po 18 mesiacoch. Funkcia profilu je tak nedostatočná z estetického, ako aj z funkčného hľadiska. Následné zatečenie vody do konštrukcie balkóna a vymrznutie dlažby je len otázkou času.

 

Oprava sa musí dobre premyslieť

Oprava nesmie prebiehať bez riadneho uváženia. Je nevyhnutné zodpovedne posúdiť použitie jednotlivých materiálov a zároveň disponovať komplexným návrhom skúseného odborníka, ktorý bude rešpektovať požiadavky užívateľa. Zároveň musí spĺňať aj kvalitatívne požiadavky na konštrukciu budovy. Spoločnosť PCI má na Slovensku odborno-technických poradcov, ktorí sú uvedení na firemnej stránke www.pci-sk.sk. Títo technici priamo na stavbe posúdia situáciu a odporučia vhodného projektanta alebo realizačnú firmu. Výsledkom by mala byť realizácia systému s kvalitnými produktami PCI tak, aby skladba dosiahla maximálnu možnú životnosť.

 

Čo je nutné riešiť:

 • Statiku konštrukcie
 • Tepelno-technické požiadavky
 • Skladbu konštrukcie a dilatačné polia
 • Hydroizoláciu konštrukcie a odvod zrážkovej vody
 • Povrchovú úpravu
 • Vhodné upevnenie zábradlia

 

poskodene

Poškodené balkóny

 

Zanedbaná oprava má za následok degradáciu konštrukcie

Sanácia poškodených balkónov a lodžií by mala byť jednou zo základných súčastí obnovy bytových domov. Poškodenie býva často rozsiahle a má vplyv aj na statické vlastnosti a funkčnosť týchto konštrukcií. Opravy sa často zanedbávajú a podceňujú, pričom balkóny a lodžie sú z hľadiska poveternostných vplyvov a s prihliadnutím na ich použitie najviac zaťažované exteriérové konštrukcie budov. Tepelná ochrana balkónov a lodžií sa dá realizovať jednoducho zateplením konštrukcie tepelným izolantom s napojením na jej ostatné vrstvy, ktoré sú ukončené finálnou pochôdznou vrstvou. Pri takýchto skladbách je veľmi dôležité, aby vrstvy spolu tvorili funkčný celok. V prípade nesprávneho výberu materiálov a nesprávneho napojenia vrstiev vznikajú poruchy, ktoré majú za následok celkovú degradáciu konštrukcie.

 

PCI riešenia obnovy balkónov, lodžií a terás bez obmedzení

Spoločnosť PCI sa snaží prinášať riešenia pre všetkých, ktorí svoj dom stavajú alebo obnovujú. K dispozícii sú tri systémy určené pre balkóny, lodžie alebo terasy.

 

1. PCI Pecitherm® MultiPlus – riešenie skladby bez cementového poteru

Difúzne otvorený systém na hydroizoláciu a zateplenie balkónov a lodžií bez spádového a vyrovnávacieho poteru – rýchle, jednoduché a spoľahlivé riešenie s dlhou životnosťou vďaka špeciálnej difúznej, oddeľovacej a hydroizolačnej vrstve PCI Pecilastic® U a systémovému hliníkovému profilu PCI s odvodom kondenzátu.

 

Výhody systému PCI Pecitherm® MultiPlus

Vynechanie poteru zo systémovej skladby prináša viacero výhod. Hlavnou výhodou je nízka hrúbka skladby, čo umožňuje pôvodnú konštrukciu lepšie tepelne zaizolovať. Celková hrúbka stavebnej chémie PCI aj s dlažbou hrúbky 1 cm je 3 cm a zvyšná výška je k dispozícii pre tepelný izolant. Ďalšou výhodou je nízke zaťaženie konštrukcie. Práve pri sanáciách balkónov je problémom dodatočné zaťaženie už zdegradovanej konštrukcie. Takéto riešenie by veľakrát nebolo možné zo statického hľadiska a s klasickým riešením sanovať a zatepliť. Zaťaženie cementového poteru sa pohybuje v priemere cca 90 kg/m2. V neposlednom rade je výhodou aj nižšia pracnosť. Odpadá miešanie ťažkého poteru a jeho transportovanie na lešenie. V systéme sa používa ako hydroizolácia pás PCI Pecilastic® U. Tento pás, ktorý sa vkladá do lepiaceho lôžka plní hydroizolačnú, oddeľovaciu a difúznu funkciu. Pri použití tohto špeciálneho výrobku je dlažba vhodne oddilatovaná od podkladu. Prípadné vodné pary z podkladu sú transportované cez vzduchové kanáliky v páse a ústia do perforovaného odkvapového profilu, kadiaľ sú exportované do exteriéru. Vlhkosť v podklade tak nevytvára tlak na pevne spojené vrstvy. Predlžuje sa tak na maximum životnosť tohto systému, ktorá sa približuje životnosti zatepľovacích systémov.

 

 

riesenie

1 –  Balkónová konštrukcia opravená s PCI Polycret® K 40 a výstuž ošetrená s PCI Nanocret® AP, 2 – Lepiaca hmota PCI Multicret® Super, 3 – Spádový klin z podlahového stabilizovaného polystyrénu EPS 150 S (alt. EPS 200 S), 4 –  Stierková hmota PCI Multicret® Super s vloženou výstužnou tkaninou, min. 160 g/m2, minimálna hrúbka 3 mm, 5 – Penetrácia PCI Gisogrund® PGM, 6 –  Systémový balkónový profil PCI a príslušenstvo, 7 – Tesniaca a spojovacia páska PCI Pecitape® Butyl, 8 – Flexibilná lepiaca hmota PCI Pericol® Fluid – trieda C2FE S1, 9 –  Hydroizolačný a oddeľovací pás PCI Pecilastic® U, 10 –  Tesniaca páska PCI Pecitape® Butyl, 11 – Hydroizolačná stierka PCI Seccoral®, 12 –  Difúzna páska PCI Pecitape® DB, 13 –  Flexibilná lepiaca hmota PCI Pericol® Fluid – trieda C2FE S1, 14 –  Polyetylénový výplňový profil PCI DIN-Polyband 08, 15 –  Škárovacia hmota PCI Nanofug® Premium, sivá – tr. CG2 WA, 16 –  Polyuretánový tmel PCI Elritan® 140

 

 

2. PCI Pecitherm® Klasik – riešenie skladby klasickou cestou s výnimočnými parametrami

Systém na hydroizoláciu a obnovu balkónov a lodžií so spádovým poterom a so stierkovou hydroizoláciou pod keramickou dlažbou – rýchle, jednoduché, spoľahlivé a ekonomicky výhodné riešenie. Systém je určený pre klasické riešenie skladby, kde sa konštrukcia v prípade potreby doteplí tepelným izolantom a následne sa aplikuje roznašací cementový poter, stierková hydroizolácia a na záver aj keramická dlažba a pružný tmel so škárovacou hmotou.

 

Výhody systému PCI Pecitherm® Klasik

Klasický systém je určený pre prípady, kedy je dopyt po ekonomickom riešení a je dostatočný priestor na vyskladanie všetkých vrstiev s tepelným izolantom a roznášacím poterom v min. hrúbke 50 mm. PCI vkladá do tejto skladby viacero výnimočných materiálov, ktoré robia aj z klasického riešenia technicky veľmi zaujímavú skladbu. Hydroizolácia PCI Seccoral® 2K Rapid v tomto systéme je použitá ako dvojzložková stierková cementová hmota, ktorá sa môže aplikovať už na priamo pochôdzny poter a netreba čakať 28 dní na jeho vyzretie. V prípade použitia klasickej hydroizolácie, bežne dostupnej na stavebnom trhu, je časová úspora len pri tejto aplikácii na jednej konštrukcii cca 25 dní. Cementové lepidlo PCI Pericol® Fluid, ktoré sa používa v skladbe, je rýchlotuhnúce a používa sa na bezdutinové lepenie dlažby. Dutiny pod dlažbou sú nežiaduce a znižujú životnosť systému. Lepiaca hmota je v prípade ideálnych podmienok po 6 hodinách pochôdzna a škárovateľná. V prípade, že by v čele systému skondenzovala vlhkosť, je odvádzaná cez perforovaný odkvapový profil do exteriéru a nenamáha skladbu v čele profilu. Pre tieto vynimočné vlastnosti je možné rýchle zhotovenie celej skladby už do 5 dní!

 

 

detail

1 – Balkónová konštrukcia opravená s PCI Polycret® K 40 a výstuž ošetrená s PCI Nanocret® AP, 2 – Spojovací mostík PCI Pericem® Grund, 3 – Spádový pripojený cementový poter PCI Pericem® EBF Special, 4 – Penetrácia – PCI Gisogrund® PGM, 5 – Samolepiaca butylkaučuková páska PCI Pecitape® Butyl, 6 – Systémový profil DRIP s odvodom kondenzátu/vody, 7 – Systémová spojka DRIP, 8 – Systémový roh DRIP, 9 – Samolepiaca butylkaučuková páska PCI Pecitape® Butyl alt. PCI Pecitape® Objekt, 10 – Rýchlotuhnúca flexibilná hydroizolačná stierka PCI Seccoral® 2K Rapid, 11 – Flexibilná lepiaca hmota PCI Pericol® Fluid – trieda C2FE S1, 12 – Mrazuvzdorná dlažba, 13 – Škárovacia hmota PCI Nanofug® Premium, sivá – trieda CG2 WA, 14 – Polyetylénový výplňový profil PCI DIN-Polyband 08 a pružná výplň škár – PCI Elritan® 140

 

3. PCI systém I – riešenie pre terasy, balkóny a lodžie s veľkoformátovou dlažbou

Systém na hydroizoláciu terás, balkónov a lodžií s najvyššími nárokmi. Systém ponúka jedinečnú odskúšanú skladbu materiálov, ktoré dokážu odolať aj extrémnym poveternostným podmienkam z dlhodobého hľadiska. V systéme je možné pokladanie veľkoformátovej dlažby, čím sa tento systém radí medzi jedinečné na Slovensku.

 

Výhody systému – PCI Systém I

Systém je zložený z najvyššieho radu stavebnej chémie od spoločnosti PCI. Ako hydroizolácia je použitý materiál PCI Seccoral® 2K Rapid, ktorý urýchľuje proces zhotovenia a umožnuje ukladať dlažbu už po 4 hodinách od aplikácie poslednej vrstvy. S hydroizoláciou nie je potrebné čakať na vyzretie cementového podkladu. Aplikuje sa už na pochôdznu vrstvu. Systémová lepiaca hmota na dlažby PCI Flexmörtel® S2 je zaradené do triedy C2TE S2. Táto lepiaca hmota sa radí medzi TOP lepidlá na stavebnom trhu. Poskytuje maximálnu spoľahlivosť a univerzálne použitie. Pevnosť v ťahu je viac ako 300 ton/m2. Prekonáva trojnásobne požadované hodnoty pre lepidlá tejto kategórie. Lepiaca hmota prekleňuje pohyby medzi dvoma vrstvami a správa sa veľmi plasticky. Práve vďaka tejto vlastnosti je možné v exteriéri okrem klasickej dlažby nalepiť aj veľkoformátovú, čo by s bežnými lepidlami nebolo možné. V prípade požiadavky na urýchlené zrenie je možné použiť jej Rapid verziu (PCI Flexmörtel® S2 Rapid), kde sa garantuje pochôdznosť a škárovateľnosť už po 5 hodinách. Spoločnosť PCI si je vedomá kvalít systému a aj pri veľkoformátových dlažbách preto na takúto realizáciu poskytuje 12-ročnú záruku v prípade realizácie certifikovaným zhotoviteľom.

 

 

terasse

1 – Rýchlo vytvrdzujúca univerzálna vyrovnávacia malta PCI Pericret®, 2 – Rýchlotuhnúca flexibilná hydroizolačná stierka PCI Seccoral® 2K Rapid, 2a – Špeciálna kašírovaná gumená páska na vodotesné rohové a napojovacie škáry PCI Pecitape® 120, 3 – Extra vysokoflexibilné lepidlo na všetky keramické obklady a dlažby PCI Flexmörtel® S2 – trieda C2TE S2, 4 – Škárovacia hmota PCI Nanofug® Premium, sivá – trieda CG2 WA, 5 – Polyuretánový tmel PCI Elritan® 140

 

Zábradlie

Zábradlie je nevyhnutnou súčasťou každého balkóna alebo lodžie. Je špecifikované ako trvalá konštrukcia určená na ochranu osôb proti neúmyselnému pádu z okraja pochôdznej plochy. Zvyčajne býva tvorené kovovou konštrukciou, prípadne sa môže nahradiť inou konštrukciou s ochrannou funkciou, ako napr. murovanou konštrukciou. Veľmi dôležité je, aby stĺpiky zábradlia (s ohľadom na hydroizolačnú spoľahlivosť pochôdznej vrstvy) boli kotvené do nosnej konštrukcie zboku alebo zo spodnej strany. Uchytenie zábradlí cez nášľapnú vrstvu je takmer vždy problematické a pokiaľ je to možné, je treba sa mu vyhnúť. Všeobecne je prechod prvkov nášľapnou vrstvou komplikovaný a náročný na špeciálne materiály, technológie a najmä precíznosť realizácie. Často sa pri takýchto riešeniach nedodrží presne stanovený technologický postup a tak dochádza k poruchám, ktoré spôsobujú poškodenie. V prvých fázach dochádza k deštrukcii nášľapných vrstiev, neskôr potom môže dôjsť až k celkovej deštrukcii balkóna alebo terasy.

 

 

zagadilie

Zábradlia s uchopením mimo podlahovú skladbu

 

Odkvapové profily

Vo všetkých systémoch je použitý kvalitný hliníkový eloxovaný profil s celým príslušenstvom, ako sú rohy, ukončovacie plastové profily a spojky. Profil aj s príslušenstvom je možné v prípade požiadavky zhotoviť v odtieni vzorkovníka RAL. Odporúčajú sa profily s perforáciou v prednej časti na odvod vlhkosti a kondenzátu. Profily vďaka svojej povrchovej úprave eloxovaním alebo nástrekom nepodliehajú korózii.

 

fixacia

Ukážka fixácie hliníkového profilu s perforáciou a s povrchovou úpravou

 

 

Ing. Jozef Horváth

BASF Slovensko spol. s r. o.

Divízia Stavebné hmoty, Žilina